Ansökan om uppehållstillstånd för doktorandstudier

En person ska ansöka om uppehållstillstånd och ha fått tillståndet beviljat innan hen reser in i Sverige.

Ansök om uppe­hålls­till­stånd så snart som möjligt

Den sökande bör lämna in en ansökan i god tid tillsammans med den dokumentation som styrker att Migrationsverkets krav för uppehållstillstånd för studier är uppfyllda.

  • En första ansökan om uppehållstillstånd bör lämnas in senast tre–fyra månader innan planerad ankomst till Sverige.
  • En ansökan om en förlängning av uppehållstillståndet bör ske innan det nuvarande tillståndet går ut, men tidigast sex månader innan dess. Om ansökan inkommer till Migrationsverket innan det gällande tillståndet går ut, har den sökande rätt att vara kvar i Sverige och även fortsätta arbeta i väntan på beslut. Den sökande har däremot inte rätt att fortsätta att arbeta i Sverige under tiden hen väntar på beslut, om ansökan inkommer till Migrationsverket efter det att tidigare uppehållstillstånd har gått ut.  

Ansök­nings­av­gift

Den sökande behöver inte betala någon ansökningsavgift om hen har fått ett stipendium. Men en person som till exempel är anställd som doktorand med lön som är finansierad av EU-medel, är inte undantagen kravet på att betala ansökningsavgift. Det beror på att den sökande får lön och inte ett stipendium.

Information om avgifter för ansökan om uppehållstillstånd

Migra­tions­verket måste kontrol­lera passet

Migrationsverket måste kontrollera den studerandes pass innan vi kan fatta beslut. Den studerande kan därför behöva visa upp sitt pass på en svensk ambassad eller generalkonsulat om hen befinner sig utanför Sverige, eller ett av Migrationsverkets servicecenter om hen befinner sig i Sverige.

I vissa fall kommer den studerande inte att behöva visa upp sitt pass, till exempel om vi redan har kontrollerat passet vid ett tidigare besök.

Om den studerande behöver visa upp sitt pass kommer vi att kontakta hen med information om hur och när vi ska kontrollera passet.

Om den studerande behöver visum eller uppehållstillståndskort för att resa till Sverige kommer hen i de flesta fall få lämna fingeravtryck och bli fotograferad i samband med att hen visar upp ditt pass på en ambassad eller ett generalkonsulat.

Om den studerandes familj också ansöker om uppehållstillstånd måste Migrationsverket kontrollera deras pass också. Kravet att visa upp sitt pass personligen gäller inte barn under fem år, det räcker att föräldern tar med barnets pass till besöket. Om barnet behöver ett uppehållstillståndskort måste det däremot följa med för att bli fotograferad till det.

Dokument som ska lämnas in med ansökan

Dessa dokument ska skickas med ansökan.

Vid varje ansökningstillfälle ska den sökande skicka med kopior på sitt pass. Det ska vara kopior på de sidor i passet som visar personuppgifter, foto, namnteckning, passnummer, utfärdandeland, giltighetstid och eventuella tillstånd att bo i andra länder än hemlandet. Det är viktigt att hela passidorna syns på kopiorna. Även siffror och tecken längst upp och längst ned på sidorna ska finnas med.

Den sökande bör förlänga sitt pass om det är på väg att gå ut eftersom ett uppehållstillstånd inte kan beviljas för längre tid än passets är giltighetstid.

När den sökande ansöker om tillstånd för första gången ska lärosätets formella beslut om att hen är antagen som doktorand skickas med ansökan. I beslutet ska tidpunkten för antagningen framgå och det ska vara underskrivet av behörig personal på lärosätet.

Den sökande ska också skicka med ett kompletterande intyg utfärdat av lärosätet gällande doktorandstudierna.

Migrationsverkets checklista för dessa intyg

I samband med en ansökan om att förlänga ett uppehållstillstånd ska den sökande skicka med ett intyg om studieresultat utfärdat av sin handledare. Det är inte tillräckligt med ett intyg utfärdat av en administratör eller annan personal på lärosätet. Observera att detta intyg inte är detsamma som den individuella studieplanen som lärosätet har upprättat.

Intyget ska innehålla information om

  • vilken utbildning den studerande går när den studerande började utbildningen och vilket datum som hen beräknas slutföra sina studier. Ange det datum, åtminstone den månad, som detta förväntas ske
  • hur den studerande har lyckats med sina studier under den senaste perioden med uppehållstillstånd och om studierna går som planerat. Om studierna har tagit längre tid än förväntat bör anledningen till förseningen framgå
  • tidigare och nuvarande försörjningsform för den studerande till exempel stipendium och lön, storlek på utbetalning per månad samt om denna försörjningsform fortsatt kommer att gälla.

Migrationsverkets checklista för intyg

Den sökande behöver lämna in ett intyg om sin försörjning. Det gäller både vid en förstagångsansökan och vid en ansökan om förlängning av tillståndet.

För att få ett uppehållstillstånd för studier behöver den sökande kunna visa att hens försörjning är tryggad. Försörjningskravet för 2022 är minst 8 694 kronor per månad. För ansökningar som kommit in till Migrationsverket den 1 januari 2023 eller senare är försörjningskravet minst 9 450 kronor per månad. Om en sökande har familjemedlemmar som ska följa med till Sverige och ska stå för deras försörjning, ska den sökande även kunna visa att deras försörjning är tryggad.

Uppehållstillstånd för medföljande familjemedlemmar

Om den sökande får lön eller stipendium kan det räcka med att lärosätet i intyget redogör för vilket belopp som utbetalas per månad och under vilken tid den sökande kommer att få den ersättningen. Om den sökande har fått ett anställningskontrakt eller har ett intyg om stipendium, bör även detta skickas med i ansökan. Om doktoranden är självförsörjd måste Migrationsverket se att hen har tillräckligt med egna medel för den tid som ansökan om uppehållstillstånd gäller. Det innebär att den sökande ska visa att hen har pengar tillgängliga genom egna banktillgångar.

Krav på tryggad försörjning

Sidan senast uppdaterad: