Migrationsverket logotyp

Studier vid högre utbildning

En student som ska studera vid en högre utbildning i Sverige under längre tid än tre månader måste ha ett uppehållstillstånd. Tillståndet ska vara klart innan personen reser till Sverige.

Om studenten ska studera i Sverige under längre tid än tre månader måste han eller hon ha ett uppehållstillstånd.

Vid kortare tid än tre månader kan studenten i stället ansöka om visum på en svensk ambassad eller generalkonsulat som hanterar migrationsärenden. Detta gäller studenter från länder vars medborgare behöver visum för att resa till Sverige. Personer som inte behöver visum för att resa in i Sverige kan, om de ska studera kortare tid än tre månader, vistas här på sin viseringsfria tid utan visum.

Länder vars medborgare behöver visum för inresa i Sverigelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Krav för uppehållstillstånd

För att få tillstånd ska studenten

 • ha ett giltigt pass
 • vara antagen till heltidsstudier vid en högre utbildning
 • kunna försörja sig under den tid som han eller hon ansöker om uppehållstillstånd för
 • ha, eller ha ansökt om, en heltäckande sjukförsäkring om han eller hon är antagen till studier kortare tid än ett år.

Vikten av uppehållstillstånd före inresa

Den som är antagen till studier i Sverige ska ansöka om uppehållstillstånd och ha fått tillståndet beviljat innan han eller hon reser in i Sverige. Detta gäller oavsett om personen är medborgare i ett land som är viseringsfritt eller inte, eftersom uppehållstillstånd som regel inte kan beviljas när personen som ansöker om uppehållstillståndet befinner sig i Sverige. Ett beslut om uppehållstillstånd för studier för en person som redan befinner sig i Sverige blir i regel ett avslag vilket kan komma att kombineras med ett beslut om avvisning eller utvisning.

Ett utförligt sjukförsäkringsintyg

Om studenten är antagen till studier som inte överstiger ett år krävs det, för att få ett uppehållstillstånd, att studenten har eller kan visa att han eller hon har ansökt om en heltäckande sjukförsäkring som är giltig i Sverige under hela den planerade vistelsen.

Många studenter på universitet och högskola uppvisar försäkringsintyg från Kammarkollegiet (Student IN eller FAS) och det underlättar Migrationsverkets arbete om försäkringsperioden framgår av intyget.

Personer som är antagna till studier som ska pågå mer än ett år behöver inte själva visa i ansökan om uppehållstillstånd att de har eller har ansökt om ett försäkringsskydd. De förväntas folkbokföra sig och därigenom få tillgång till hälso- och sjukvård samt tandvård på samma villkor som övriga folkbokförda. För att bli folkbokförd krävs i regel att man har beviljats sammanlagt minst ett års uppehållstillstånd i Sverige, eller om uppehållstillståndet gäller kortare tid än ett år, att det finns andra omständigheter som gör det sannolikt att personen kommer vara i Sverige i minst ett är. Det är Skatteverket som beslutar i folkbokföringsfrågan.

Heltids­stu­dier är ett krav

Studierna ska bedrivas på heltid för att Migrationsverket ska kunna bevilja ett uppehållstillstånd för studier. Migrationsverket beviljar bara uppehållstillstånd för studietid i Sverige som kräver studentens närvaro i Sverige. Det innebär att vi inte kan bevilja uppehållstillstånd för distansstudier.

Studier som avviker från de vanliga termins­ti­derna

I fråga om studier som avviker från de vanliga terminstiderna är det bra om anordnaren av högre utbildning kan specificera varför studietiden avviker. I studieintyg är det viktigt att det är den faktiska studietiden som anges, och att intyget innehåller information om omfattningen av studier.

Antag­nings­be­sked ska i de flesta fall vara slut­gil­tigt

Normalt godtas inte villkorade antagningsbesked. Med villkorat antagningsbesked menas ett antagningsbesked som innehåller vissa villkor för att studenten ska bli slutgiltigt antagen, till exempel att ett uppehållstillstånd först ska ha beviljats innan man blir slutgiltigt antagen. Det finns dock ett undantag. Ett antagningsbesked till en mastersutbildning eller annan utbildning på avancerad nivå på universitet eller högskola som innehåller förbehållet att den sökande ska styrka slutförda studier på grundnivå kan godtas i de fall där den sökande

 • befinner sig utanför Sverige, och
 • har betalat studieavgiften.

Studier i Sverige som en del av en utbildning i ett annat land, kan inte leda till uppehållstillstånd för studier om studenten inte är antagen till en högre utbildning i Sverige. I stället kan studenten ansöka om uppehållstillstånd för besök. Om studenten har behörighet till en doktorandutbildning och är utvald att forska i Sverige kan han eller hon ansöka om uppehållstillstånd som gästforskare.

Läs mer om uppehållstillstånd för besök

Läs mer om uppehållstillstånd för forskare

Betalning av studieavgift

Det är viktigt att studieavgiftsskyldiga studenter betalar studieavgiften så fort som möjligt, eftersom de inte kan få uppehållstillstånd innan studieavgiften har betalats. Detta beror på att Migrationsverket inte anser att studenten är slutligt antagen innan detta har skett. Migrationsverket rekommenderar anordnaren av utbildning att upprätta en tidig deadline för inbetalning av studieavgifterna om uppehållstillståndet ska hinna bli klart före studiestart.

Fri bostad och/ eller mat

För att få uppehållstillstånd för studier behöver studenten uppfylla kravet på försörjning. Kravet kan minskas om anordnaren av högre utbildning eller en organisation som arbetar för internationellt utbyte står för fri bostad och/eller mat. Det är alltså inte möjligt att minska kravet på försörjning mot bakgrund av att en privatperson har intygat att han eller hon kommer att stå för studentens bostad och mat. Anordnaren av högre utbildning kan styrka fri bostad och/eller mat genom ett intyg som innehåller

 • namn på studenten
 • födelsedatum
 • utbildning
 • period för fri bostad och/ eller mat
 • eventuella begränsningar gällande förmånen (till exempel om studenten bara har fri mat under vardagarna).

Sidan senast uppdaterad: 2020-02-17

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?