Ansökan om förlängning av uppehållstillstånd för studier vid högre utbildning

Om en person har uppehållstillstånd för studier och planerar att fortsätta studera efter det att tillståndet går ut ska hen ansöka om att förlänga tillståndet.

Om en person ska fortsätta studera i Sverige efter att ett uppehållstillstånd har gått ut ska hen lämna in en ansökan om att förlänga sitt tillstånd. Studenten bör ansöka om förlängning innan det nuvarande tillståndet går ut. Studenten kan ansöka om att förlänga sitt uppehållstillstånd via webben.

Vi rekommenderar att studenten lämnar in en komplett ansökan i god tid. En komplett ansökan innebär kortare väntetid. Ansökan om förlängt uppehållstillstånd för studier kan lämnas in tidigast sex månader innan gällande uppehållstillstånd går ut. Observera att till skillnad mot förstagångsansökningar finns inget krav att den sökta tillståndstiden ska vara längre än tre månader.

Krav för att förlänga uppe­hålls­till­stånd för studier

Heltids­stu­dier är ett krav

Studierna ska bedrivas på heltid för att Migrationsverket ska kunna bevilja ett uppehållstillstånd för studier. Migrationsverket beviljar bara uppehållstillstånd för platsbundna studier. Det innebär att vi inte kan bevilja uppehållstillstånd för distansstudier.

Försenade studier

Det förekommer att studerande behöver ytterligare tid utöver den ordinarie studietiden för att kunna slutföra sin utbildning. De checklistor för studieintyg som Migrationsverket har tagit fram kan tjäna som vägledning för vilken typ av information som behövs.

Antag­nings­be­sked ska i de flesta fall vara slut­gil­tigt

Normalt godtas inte villkorade antagningsbesked. Med villkorat antagningsbesked menas ett antagningsbesked som innehåller vissa villkor för att studenten ska bli slutligt antagen, till exempel att ett uppehållstillstånd först ska ha beviljats innan man blir slutligen antagen. Det finns dock ett undantag. Ett antagningsbesked till en mastersutbildning eller annan utbildning på avancerad nivå på universitet eller högskola som innehåller förbehållet att den sökande ska styrka slutförda studier på grundnivå kan godtas i de fall där den sökande

 • befinner sig utanför Sverige, och
 • har betalat studieavgiften.

Intyg om fort­satta studier och studi­e­re­sultat

Vid ansökan om förlängning av uppehållstillstånd för studier behöver Migrationsverket få in ett intyg om att studenten är antagen till fortsatta studier. När studierna går enligt plan och följer den ordinarie studietiden kan studenten lämna in till exempel ett utdrag som visar registrering vid lärosätet till sin ansökan. För intyg som gäller studier som går utöver ordinarie studietid eller examensarbete, se checklistor för intyg gällande ansökningar om förlängning av uppehållstillstånd för studier nedan.

Migrationsverket behöver också få in ett intyg om studieresultat. När det gäller betygssatta kurser kan den studerande lämna in till exempel ett utdrag från Ladoksystemet. För intyg om framsteg i examensarbete se checklistor för intyg gällande ansökningar om förlängning av uppehållstillstånd för studier nedan.

Om studenten har beviljas studieuppehåll är det viktigt att komma ihåg att studieuppehållet inte ger några lättnader i kraven för att få ett förlängt uppehållstillstånd för studier hos Migrationsverket, till exempel avklarade poäng. Det är därför viktigt att studenten får information om detta i samband med en eventuell ansökan om studieuppehåll.

Checklistor och exempel för studieintyg gällande försenade studier på grundnivå eller avancerad nivå Pdf, 276.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Kravet på en heltäc­kande sjuk­för­säk­ring

Om studenten ansöker om uppehållstillstånd som sammantaget med det tidigare tillståndet inte överstiger ett år krävs det, för att få ett uppehållstillstånd, att studenten har, eller har ansökt om, en heltäckande sjukförsäkring som är giltig i Sverige under hela den planerade vistelsen. Studenter som via universitet och högskola omfattas av heltäckande sjukförsäkring från Kammarkollegiet (Student IN eller FAS) behöver inte visa något intyg om sjukförsäkring.

Studenter som är antagna till studier som ska pågå mer än ett år behöver inte själva visa i ansökan om förlängning av uppehållstillstånd att de har en sjukförsäkring. De förväntas bli folkbokförda och därigenom få tillgång till hälso- och sjukvård samt tandvård på samma villkor som övriga folkbokförda. Detta förutsätter att det inte finns ett avbrott i tillståndstiden. Det är därför viktigt att studenten ansöker om förlängning av sitt uppehållstillstånd i tid.

Det är Skatteverket som beslutar i folkbokföringsfrågan.

Läs mer om folkbokföring på Skatteverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fri bostad och/ eller mat

För att få uppehållstillstånd för studier behöver studenten uppfylla kravet på försörjning. Kravet på försörjning kan minskas om anordnaren av högre utbildning eller en organisation som arbetar för internationellt utbyte står för fri bostad och/ eller mat. Det är alltså inte möjligt att minska kravet på försörjning mot bakgrund av att en privatperson intygat att hen kommer att stå för studentens bostad och mat. Anordnaren av högre utbildning kan styrka fri bostad och/ eller mat genom ett intyg som innehåller följande:

 • namn på studenten
 • födelsedatum
 • utbildning
 • period för fri bostad och/ eller mat
 • eventuella begränsningar gällande förmånen (till exempel om man bara har fri mat under vardagarna).

Så ansöker studenten

Studenten kan göra en ansökan på webben. I ansökan fyller hen i uppgifter om sig själv och sina studier. Studenten ska även skicka med olika dokument. Om studentens familj följer med till Sverige kan hen ansöka om tillstånd för dem samtidigt i sin webbansökan.

Vid en ansökan om förlängning ska studenten bifoga

 • kopior av de sidor i passet som visar personuppgifter, giltighetstid och om studenten har tillstånd att bo i andra länder än sitt hemland (om passet är på väg att gå ut bör studenten förlänga det eftersom hen inte kan få tillstånd för längre tid än passet är giltigt)
 • intyg om att studenten är antagen till fortsatta studier eller antagningsbesked om studenten ska gå en annan utbildning
 • intyg om återstående studier, om studierna går utöver ordinarie studietid
 • dokument som visar godtagbara framsteg i studierna
 • kopia på dokument som visar att studenten har, eller har ansökt om, en heltäckande sjukförsäkring som gäller i Sverige (om studenten är antagen till studier för kortare tid än ett år).
 • kontoutdrag från studentens bank som styrker att hen har tillräckliga medel för sin försörjning för den tid som hen ansöker om uppehållstillstånd. Kontoutdraget, som ska bifogas till ansökan, bör vara daterat i anslutning till ansökningstillfället och vara översatt till engelska, eller
 • dokument utfärdat i studentens namn som visar att hen har fått stipendium eller liknande (till exempel studiemedel) med uppgift om månadsbelopp eller totalbelopp. Av dokumentet ska även framgå vilken tid studenten kommer att få stipendium utbetalat och hur mycket av pengarna som kommer att vara tillgängliga för hens försörjning.

Läs mer om vilka dokument som ska bifogas till en ansökan om förlängning av uppehållstillstånd

Då kan studenten ansöka om uppe­hålls­till­stånd för studier

Studenten kan ansöka om att förlänga sitt uppehållstillstånd via webben. Ansökan bör lämnas in innan det nuvarande tillståndet slutar gälla, men tidigast sex månader innan. En komplett ansökan leder ofta till en snabbare handläggning.

Den sökande bör försäkra sig om att lämna in dokumentation som styrker att Migrationsverkets krav för uppehållstillstånd för studier är uppfyllda. Om studenten ansöker för långt i förväg kan det hända att ansökan behöver kompletteras med handlingar som är utfärdade i nära anslutning till den sökta tillståndsperioden, detta även om ansökan var komplett när den lämnades in.

Läs mer om kraven för förlängt uppehållstillstånd för studier och hur studenten ska ansöka om uppehållstillstånd

Om utbild­ningen inne­fattar studier utom­lands

Den studerande kan få uppehållstillstånd i Sverige även om hen under del av tillståndstiden ska vistas i annat land, om utlandsvistelsen är en del av den utbildning som den studerande är antagen till i Sverige. Om den studerande ska åka till ett annat land som en del av utbildningen bör hen kontakta det landets myndigheter för att ta reda på vad som krävs för vistelse i det landet.

Om den studerande under terminstid ska lämna Sverige under längre tid än en månad för aktiviteter som inte är en del av hens utbildning, ska hen kontakta den enhet på Migrationsverket som beviljade uppehållstillståndet för att meddela dem om detta. Längre tids frånvaro för sådana andra aktiviteter under pågående tillståndstid kan innebära att den studerande inte längre har rätt till ett uppehållstillstånd i Sverige. Det betyder att tillståndet kan återkallas. Ett återkallande av uppehållstillstånd innebär inte att det blir svårare för den studerande att ansöka om nytt tillstånd för att fortsätta sina studier i Sverige. Det är däremot viktigt att den studerande i tid ansöker om ett nytt tillstånd innan hen återvänder till Sverige. Det nya tillståndet måste vara klart före inresa till Sverige.

Hitta kontakt­upp­gifter till Migrationsverkets studerandeenheter

Avgifter

De flesta studenter ska betala en ansökningsavgift till Migrationsverket i samband med att de lämnar in sin ansökan. Det finns dock vissa personer som är undantagna från detta krav:

Information om avgifter för ansökan om uppehållstillstånd

Om en student som ska betala ansökningsavgiften inte har betalat denna, kommer Migrationsverket att skicka en uppmaning till studenten att betala inom en viss tid. Handläggningen av ansökan kommer inte att påbörjas förrän betalning har skett. Om studenten inte betalar ansökningsavgiften i tid kommer Migrationsverket att avvisa ansökan. Vi kommer då också att utreda frågan om utvisning. Detta gör vi om studenten befinner sig i Sverige och inte har något annat giltigt tillstånd att vara här.

Att lämna fingerav­tryck och att foto­gra­feras för uppe­hålls­till­stånds­kort

En person som får uppehållstillstånd för längre tid än tre månader får ett uppehållstillståndskort. Kortet är ett bevis på att studenten har tillstånd att vara i Sverige och innehåller bland annat ett foto på studenten och hens fingeravtryck.

Om studenten kommer från ett land vars medborgare inte behöver visum för att resa in i Sverige ska hen lämna fingeravtryck och fotograferas i Sverige på Migrationsverket. Studenten ska ha fått tillståndet beviljat innan hen reser in i Sverige.

En person som behöver ett visum för att resa in i Sverige ska lämna fingeravtryck och bli fotograferad på en svensk ambassad eller generalkonsulat. Detta görs oftast i samband med att den studerande visar upp sitt pass. Fingeravtryck och fotografi kan inte lämnas på alla ambassader och generalkonsulat. Studenten bör därför kontakta den ambassad eller generalkonsulat som hen har angett i sin ansökan.

Den som har blivit fotograferad och lämnat fingeravtryck på en ambassad eller generalkonsulat kommer att få uppehållstillståndskortet av dem. Studenten bör fråga ambassaden eller generalkonsulatet om de kan skicka ut det eller om studenten själv ska hämta det. När studenten har fått beslutet om uppehållstillstånd kan det ta upp till fyra veckor att tillverka uppehållstillståndskortet och skicka det till ambassaden eller generalkonsulatet.

En student som befinner i sig Sverige och har ansökt om förlängning av sitt uppehållstillstånd kan lämna fingeravtryck och fotograferas på Migrationsverket.

Om studenten är folkbokförd på en adress i Sverige och har lämnat fingeravtryck och fotograferats utomlands före Migrationsverkets beslut om förlängning av uppehållstillstånd kommer uppehållstillståndskortet att skickas till folkbokföringsadressen.

Uppehållstillståndskortet tillverkas i samband med att beslutet fattas, dock tidigast tre månader innan uppehållstillståndet börjar gälla. Det går inte att skynda på tillverkningen eller leveransen av kortet.

Läs mer om uppehållstillståndskort

Länder vars medborgare behöver visum för inresa i Sverige Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Svenska ambassaders och generalkonsulats webbplatser Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Att lämna landet under hand­lägg­ning av förläng­nings­an­sökan

Att lämna Sverige innan förlängning av uppehållstillståndet är beviljat kan orsaka problem när studenten ska återvända hit. Om uppehållstillståndet inte är klart i tid riskerar studenten att inte få komma in i Sverige om hen befinner sig utanför landets gränser. Därför behöver studenten alltid göra en avvägning mellan risken att inte få ett beslut i tid mot nödvändigheten i resan utanför Sverige.

Vänte­tider

På Migrationsverkets webbplats kan studenten se hur lång tid det har tagit för personer med liknande ansökningar att få ett beslut. Observera att detta inte är ett löfte om att studenten kommer att få sitt beslut inom denna tid.

Information om väntetider

Sidan senast uppdaterad: