Efter beslut – högre utbildning

Beslutet skickas till den ambassad eller generalkonsulat där studenten lämnade in sin ansökan eller den hen skrev i sin webbansökan. Om studenten ska hämta sitt beslut ska hen ta med sitt pass.

Att lämna fingerav­tryck och att foto­gra­feras för uppe­hålls­till­stånds­kort

En person som får uppehållstillstånd för längre tid än tre månader får ett uppehållstillståndskort. Kortet är ett bevis på att studenten har tillstånd att vara i Sverige och innehåller bland annat ett foto på studenten och hens fingeravtryck.

Om studenten kommer från ett land vars medborgare inte behöver visum för att resa in i Sverige ska hen lämna fingeravtryck och fotograferas i Sverige på Migrationsverket. Studenten ska ha fått tillståndet beviljat innan hen reser in i Sverige.

En person som behöver ett visum för att resa in i Sverige ska lämna fingeravtryck och bli fotograferad på en svensk ambassad eller generalkonsulat. Detta görs oftast i samband med att den studerande visar upp sitt pass. Fingeravtryck och fotografi kan inte lämnas på alla ambassader och generalkonsulat. Studenten bör därför kontakta den ambassad eller generalkonsulat som hen har angett i sin ansökan.

Den som har blivit fotograferad och lämnat fingeravtryck på en ambassad eller generalkonsulat kommer att få uppehållstillståndskortet av dem. Studenten bör fråga ambassaden eller generalkonsulatet om de kan skicka ut det eller om studenten själv ska hämta det. När studenten har fått beslutet om uppehållstillstånd kan det ta upp till fyra veckor att tillverka uppehållstillståndskortet och skicka det till ambassaden eller generalkonsulatet.

En student som befinner i sig Sverige och har ansökt om förlängning av sitt uppehållstillstånd kan lämna fingeravtryck och fotograferas på Migrationsverket.

Om studenten är folkbokförd på en adress i Sverige och har lämnat fingeravtryck och fotograferats utomlands före Migrationsverkets beslut om förlängning av uppehållstillstånd kommer uppehållstillståndskortet att skickas till folkbokföringsadressen.

Uppehållstillståndskortet tillverkas i samband med att beslutet fattas, dock tidigast tre månader innan uppehållstillståndet börjar gälla. Det går inte att skynda på tillverkningen eller leveransen av kortet.

Läs mer om uppehållstillståndskort

Länder vars medborgare behöver visum för inresa i Sverige Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Svenska ambassaders och generalkonsulats webbplatser Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Så länge gäller till­ståndet

Den sökande kan få uppehållstillstånd för den tid som studierna kräver, men aldrig för längre tid än passet är giltigt. Även om studenten har blivit antagen till flera års studier kan studenten vanligtvis få uppehållstillstånd för högst ett år i taget, eller tretton månader vid en förstagångsansökan om hen är antagen till mer än ett års studier. Mobilitetsstudenter kan få uppehållstillstånd för hela utbildningen redan vid den första ansökan. Det är viktigt att komma ihåg att det är den tid studenten ansöker om uppehållstillstånd för som avgör hur mycket pengar studenten måste visa upp för sin försörjning.

Information om folkbokföring

För att bli folkbokförd krävs i regel att en person har beviljats sammanlagt minst ett års uppehållstillstånd i Sverige. Detta förutsätter att det inte finns ett avbrott i tillståndstiden. Det är därför viktigt att studenten ansöker om förlängning av sitt uppehållstillstånd i tid.

Läs mer om folkbokföring på Skatteverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Studenten får arbeta

En student får arbeta under samma tid som hen har uppehållstillstånd för högre utbildning. Studenten behöver inte ha ett särskilt arbetstillstånd.

Om studenten ansöker om en förlängning av sitt uppehållstillstånd för studier får hen fortsätta att arbeta under tiden som Migrationsverket handlägger den nya ansökan. Detta under förutsättning att studenten har ansökt om förlängning innan det tidigare tillståndet gick ut.

Att tänka på inför en ansökan om förlängt uppe­hålls­till­stånd för studier

Om studenten ska fortsätta studera i Sverige efter att ett tillstånd har gått ut ska hen lämna in en ansökan om att förlänga sitt uppehållstillstånd. Studenten kan ansöka om att förlänga sitt uppehållstillstånd via webben. Ansökan bör lämnas in innan det nuvarande tillståndet slutar gälla, men tidigast sex månader innan. En komplett ansökan leder ofta till en snabbare handläggning.

Om studenten ska beviljas studieuppehåll är det viktigt att komma ihåg att detta eventuella studieuppehåll inte ger några lättnader i kraven för att få ett förlängt uppehållstillstånd för studier hos Migrationsverket, till exempel avklarade poäng. Det är därför viktigt att studenten får information om detta i samband med en eventuell ansökan om studieuppehåll.

Läs mer om att förlänga ett uppehållstillstånd

Att söka arbete i Sverige efter slut­förda studier eller forsk­ning

En person som har uppehållstillstånd för studier vid högre utbildning eller uppehållstillstånd för forskning i Sverige och som har slutfört sina studier eller sin forskning kan få uppehållstillstånd för att söka arbete eller undersöka möjligheterna att starta eget företag här. Denna ansökan om uppehållstillstånd ska göras medan personen är kvar i Sverige. Tillstånd ges för 12 månader.

Läs mer om uppehållstillstånd för att söka arbete eller undersöka möjligheterna att starta eget företag i Sverige

Ett beslut om uppe­hålls­till­stånd kan åter­kallas

Om en student som har fått uppehållstillstånd för studier inte längre uppfyller villkoren för tillstånd kan Migrationsverket återkalla uppehållstillståndet.

Lärosätena har en skyldighet att meddela Migrationsverket om en avgiftsskyldig student inte har registrerat sig på utbildningen eller om studenten har avbrutit sina studier.

Lärosätena ska fortlöpande överföra information om studierelaterade händelser till Migrationsverket. Om det sker en händelse för en student som kan påverka hens uppehållstillstånd i Sverige ska Migrationsverket meddelas detta. De händelser som Migrationsverket hanterar är

  • studieavgift erlagd
  • avbrott på studier
  • uteblev
  • återbud
  • studieuppehåll registrerat/uppdaterat/borttaget

Några av dessa händelser kan i vissa fall ligga till grund för ett ärende om återkallande av uppehållstillstånd.

Läs mer om kraven för uppehållstillstånd för studier

Om Migra­tions­verket avslår ansökan

Om Migrationsverket avslår en ansökan om uppehållstillstånd och den sökande inte accepterar beslutet har personen rätt att överklaga. Överklagandet ska vara skriftligt och skickas till Migrationsverket. Det måste ha kommit in till Migrationsverket inom tre veckor från den dag då den sökande fick ta del av beslutet. Om den sökande inte överklagar i rätt tid kommer beslutet att börja gälla.

När Migrationsverket har fått överklagandet kontrollerar vi först om överklagandet har kommit in i tid. Sedan kontrollerar vi om vi har fattat rätt beslut eller om vi ska ändra det så som den sökande vill. Om överklagandet har kommit in till Migrationsverket i rätt tid och om vi inte ändrar beslutet lämnar vi över ärendet till domstolen. Det blir då domstolen som kommer att pröva ärendet. Om överklagandet har kommit in för sent till Migrationsverket medför det att ärendet inte kommer att lämnas över till domstolen.

Avvis­ning och utvis­ning

Om studenten befinner sig i Sverige och Migrationsverket avslår ansökan om uppehållstillstånd kan Migrationsverket också besluta om att avvisa eller utvisa studenten. Studenten kan välja att acceptera eller överklaga beslutet. Om studenten överklagar får hen stanna i Sverige under tiden som ärendet prövas i domstol. Under denna tid får studenten fortsätta studera och arbeta.

Läs mer om vad som händer om studenten får avslag på sin ansökan om uppehållstillstånd

Sidan senast uppdaterad: