Frågor och svar om e-tjänsten Ansök om statlig ersättning

Här är en sammanställning av de vanligaste frågorna om användningen av e-tjänsten. Frågorna har sammanställts som ett komplement till användarmanualen.

Börja använda e-tjänsten

För att ansöka om ersättning digitalt behöver er kommun ha tecknat avtal för e-tjänsten Ansök om statlig ersättning. När avtal är tecknat utser kommunen en eller flera administratörer för e-tjänsten i kommunen.

Läs om administratörens roll

Om kommunen har avtal för annan e-tjänst för kommuner som Migrationsverket tillhandahåller bör det redan finnas minst en utsedd administratör i kommunen. Administratören är den som tilldelar behörighet för användare av Migrationsverkets e-tjänster i kommunen. Det är alltså administratörens uppgift i kommunen att ge personer (användare) behörighet för att kunna ansöka om ersättning.

Både administratörer och användare behöver SITHS-kort för att kunna logga in i e-tjänsten.

Frågor om administratör

Administratörens huvudsakliga roll är att skapa nya användare, tilldela behörigheter för användare, samt utföra ändringar (till exempel ändring av mejladress) för användare av Migrationsverkets e‑tjänster för kommuner.

Administratören är även kontaktperson i kommunen för information till kommunen avseende våra e-tjänster för kommuner.

Kommunen kontaktar Migrationsverkets kontaktcenter på mejladressen etjanstkommuner@migrationsverket.se. Kommunen skickar med HSAid, för- och efternamn och mejladress för den/de personer som ska registreras eller avregistreras som administratör. Det måste alltid finnas minst en aktuell administratör i varje kommun.

Ja, kommunen kan ha flera administratörer.

Nej. Du kan ha endast en roll, ”administratör” eller ”användare”.

Du bör höra dig för i kommunen för att ta reda på vem eller vilka som är administratör för e-tjänsten i just din kommun. Ett tips kan vara att kontakta kommunens socialtjänst som arbetar med ensamkommande barn. Den första e-tjänst för kommuner som Migrationsverket lanserade används ofta av socialtjänsten och administratör kan ha utsetts där.

Logga in i e-tjänsten

Du behöver först ha ett SITHS-kort. Sedan kontaktar du administratör för e-tjänsten i er kommun. Administratören registrerar in HSAid för ditt SITHS-kort och de behörigheter du ska ha i e-tjänsten. Därefter kan du logga in i e-tjänsten för att se och ansöka om ersättning för de ersättningstyper du har fått behörighet för. För guidning i hur e-tjänsten för användare fungerar, se manual för e-tjänsten som finns publicerad på sidan för e-tjänsten Ansök om statlig ersättning.

Det är din kommun som tillhandahåller SITHS-kort. Kontakta administratör i kommunen för Migrationsverkets e-tjänster.

Nej. Det går endast att logga in i e-tjänsten med SITHS-kort.

Kontakta i första hand en administratör för e-tjänsten i din kommun. Administratören kan kontrollera så att registrering av din användarprofil är korrekt och att du har tilldelats behörighet för e-tjänsten. Om problemet kvarstår, testa att logga in i e-tjänsten från en annan dator, gärna från en dator där det fungerar att logga in för någon annan (administratör eller användare) i kommunen. Om du fortfarande inte kan logga in, kontaktar du eller administratören Migrationsverkets support. Aktuella kontaktuppgifter till supporten finns på sidan för administratörer eller sidan för e-tjänsten Ansök om statlig ersättning.

Behörigheter i e-tjänsten

Ja. En användare av e-tjänsten har bara tillgång till uppgifter för de ersättningstyper som användaren har tilldelats behörighet för av administratören. För ersättningstyper som användaren inte har behörighet för, ser användaren enbart den utbetalda totalsumman för gjorda utbetalningar.

Kontonummer

För ersättningstyper som hanteras via e-tjänsten utför kommunen själva byte av kontonummer i e-tjänsten. Administratören tilldelar behörighet för att byta kontonummer till den person/användare i kommunen som ska utföra bytet av kontonummer. När behörigheten är tilldelad loggar användaren in i e-tjänsten och kan då utföra bytet av kontonummer.

Ja. Kommunen kan ha olika kontonummer för de olika ersättningstyperna. Användare i kommunen, med behörighet att hantera kontonummer i e-tjänsten, utför registrering och ändring av kontonummer för respektive ersättningstyp.

Använda e-tjänsten

Meningen med avtal är att kommunen ska använda e-tjänsten vid ansökan om ersättning, men Migrationsverket kan inte kräva att ansökan från kommunen kommer in digitalt.

För kommuner med avtal om att använda e-tjänsten, hanteras dock alla ansökningar, i e-tjänsten, oavsett om ansökan kommer in från kommunen digitalt eller på pappersblankett, för ersättningar som är implementerade i e-tjänsten.

Det innebär även att kommunikation som rör ansökan för berörda ersättningstyper, kommer att ske i e-tjänsten, oberoende av om ansökan har kommit in digitalt eller på pappersblankett till Migrationsverket.

Exempel på kommunikation som sker i e-tjänsten för ett ärende som avser en ersättningstyp som är implementerad i e-tjänsten är: behov av komplettering från Migrationsverket, beslut för en ansökan och information om utförda utbetalningar till kommunen.

Kommunens administratör kan ändra din mejladress, till exempel till en gruppbrevlåda i kommunen. administratören utför ändringen i användarens användarprofil, se manual för administratörer.

Användaren har möjlighet att få mejlnotifieringar för de händelser som idag visas i fliken notifieringar i e-tjänsten och för de ersättningar som respektive användare har behörighet för. Notifieringen skickas till den mejladress som är kopplad till användarens profil och behörighet. Användaren slår själv på notifieringar i fliken notifieringar i e-tjänsten.

Användaren får då dessa mejlnotifieringar för ärenden inom den ersättningstyp som användaren har behörighet för. Det vill säga, både för de ansökningar som användaren själv har skickat in och för de ansökningar som andra användare har skickat in inom den ersättningstypen. De ersättningstyper som användaren inte har behörighet för, får användaren inte mejlnotifieringar för.

Observera att även om du får mejlnotifieringar så ansvarar du för att bevaka om det sker en händelse i e-tjänsten, se fliken ”Notifieringar".

För utförligare information om mejlnotifieringar, se manual på sidan för e-tjänsten Ansök om statlig ersättning.

Troligen har du tilldelats behörighet för ersättningstyper som du inte är i behov av.

Administratör för e-tjänsten i din kommun, är den som tilldelar dig behörigheter för bland annat olika ersättningstyper. Har du tillgång till uppgifter för ersättningstyper som du inte ska ha tillgång till, kontaktar du administratören. Administratören kan då ändra så att du enbart har tillgång till de ersättningstyper som du ska ha tillgång till. När ändringen är gjord så kommer du inte längre att få mejlnotifieringar eller se uppgifter för de ersättningstyper som är borttagna från din profil.

Som användare av e-tjänsten har du tillgång till uppgifter för de ersättningstyper som du har tilldelats behörighet för av administratören.

Om du saknar behörighet för något i e-tjänsten som du har behov av att ha tillgång till, kontakta administratör i kommunen för Migrationsverkets e-tjänster för kommuner, då det är administratör som tilldelar behörigheter för användare.

Det kan vara en individ som har en markering som gör att vi enbart kan visa vissa uppgifter. Kommunen ansöker då om ersättning utifrån individnummer, det innebär att vissa kolumner är tomma i e-tjänsten. Skicka in din ansökan med endast individnummer, så kommer Migrationsverket att pröva ansökan.

Det är respektive kommun som sluter avtal med Migrationsverket om användande av Migrationsverkets e-tjänster, till exempel Ansök om statlig ersättning. Kommunen avgör vem som är behörig att söka ersättning via e-tjästen för kommunens räkning. Alla användare registrerade i e-tjänsten av kommunen ansöker om ersättning på samma villkor. Kommunen är ansvarig för att samtliga användare av e-tjänsten för kommunen följer avtalet.

Användare som tillhör ett kommunalförbund och som ska ansöka om ersättning för en specifik kommuns räkning, behöver ett SITHS-kort som är utfärdat av den specifika kommunen vid inloggning in i e-tjänsten. Användare som tillhör kommunalförbund loggar då in i e-tjänsten som en vanlig användare för den specifika kommunen, inte i egenskap av anställd i ett kommunalförbund.

Om användare i kommunalförbund ansöker om ersättning för flera kommuner behöver användaren logga in i respektive kommuns namn med SITHS-kort utfärdat av den specifika kommun som användaren då ska ansöka för. Det innebär i praktiken att om användaren i ett kommunalförbund ska ansöka om ersättning för tre kommuner, behöver användaren ha tre olika SITHS-kort. Ett SITHS-kort från respektive kommun som användaren ska ansöka för.

Ersättning som sedan eventuellt betalas ut, betalas alltid ut till ett konto som tillhör den kommun som ansökan är gjord för.

För ersättningstyper som ansöks i e-tjänsten och de ersättningstyper som betalas ut utan kommunens ansökan genom e-tjänsten visas utbetalningar i e-tjänsten.

För aktuella ersättningstyper, se information på sidan för e-tjänsten.

För att se all information som finns för en utbetalning behöver du ha tilldelats behörighet för den ersättningstyp som utbetalningen avser. Om du inte har behörighet för en ersättningstyp, ser du enbart diarienummer och belopp för utförd utbetalning.

Administratör för e-tjänsten i din kommun är den som tilldelar dig behörigheter för bland annat olika ersättningstyper. Om du har behov av att få behörighet för ytterligare ersättningstyper, kontaktar du administratören. Administratören kan lägga till de ersättningstyper som du ska ha behörighet för.

Kommunen överklagar direkt i e-tjänsten. För mer information se manual på sidan för e-tjänsten Ansök om statlig ersättning.

En orsak kan vara att det är skillnad i hanteringstid för ansökningar där beslutet har fattats automatiskt av systemet och för ansökningar där beslutet har fattats av en handläggare.

Automatiska beslut för en ansökan

Ja. Beslutet fattas på samma rättsliga grund, vilket innebär att resultatet blir samma oavsett om beslutet fattas automatiskt eller av en handläggare.

Nej. Beslutet är som vid all beslutsfattande grundat på för tidpunkten gällande förordning.

Den troligaste märkbara skillnaden är att tiden från inkommen ansökan till fattat beslut kommer att kortas.

På beslutet kommer det att framgå om beslutet är fattat automatiskt.

Migrationsverket avsikt är att fortsätta lanseringen av automatiska beslut. Någon tidsplan är inte framtagen.

Nej, rutinen för utbetalning efter ett automatiskt fattat beslut är densamma som vid utbetalning efter beslut fattat av en handläggare.

Tiden mellan att kommunen har skickat in en ansökan om ersättning och att beslut fattas, kan bli kortare för ansökningar där beslutet har fattats automatiskt av systemet än för ansökningar där beslutet har fattats av en handläggare. Det kan medföra att utbetalning av ersättning kommer kommunen tillhanda snabbare vid ansökningar med automatiskt fattade beslut.

Tiden för att överklaga ett automatiskt fattat beslut är densamma som när beslutet inte är fattat automatiskt.

Sidan senast uppdaterad: