Ersätt­ning för kost­nads­krä­vande vård till asyl­sö­kande och massflyktingar

En region kan få ersättning för hälso- och sjukvård (inklusive tolkkostnader) till asylsökande och massflyktingar för en vårdkontakt som överstiger 100 000 kronor. Ersättning kan endast betalas ut för den tid vårdtagaren är inskriven hos Migrationsverket, vilket från 1 juli 2022 även avser boenden som kommunerna ordnat enligt fördelningstal.

För mer information om vem som är massflykting, se sidan Personer kommuner och regioner kan få ersättning för.

Kost­nader som ersätts

Om ovanstående villkor är uppfyllda kan regionen få ersättning för

 • all sjukvård för barn
 • omedelbar vård och vård som inte kan anstå
 • mödrahälsovård och förlossningsvård
 • preventivmedelsrådgivning
 • vård vid abort
 • vård och åtgärder enligt smittskyddslagen
 • omedelbar tandvård och tandvård som inte kan anstå.

Vuxna individer som har beviljats uppehållstillstånd för bosättning (dvs. inte massflyktingar) men fortfarande är inskrivna hos Migrationsverket och har folkbokfört sig har rätt till hälso- och sjukvård samt tandvård i samma utsträckning som andra vuxna i Sverige.

Kost­nader som inte ersätts

Även om ovanstående villkor är uppfyllda kan regionen inte få ersättning för

 • vård som inte är relaterad till den sjukdom eller funktionshinder som vårdkontakten avser
 • de första 100 000 kronorna eftersom regionen ska stå för dessa
 • vårdavgift som den enskilde har betalat ska dras av från den faktiska kostnaden vid ansökan.

Lämna in en ansökan

En ansökan ska ha kommit in till Migrationsverket senast sex månader efter utgången av det kalenderår när vårdkontakten avslutades. Om vårdkontakten är långvarig, kan du lämna in en ansökan per kvartal.

Du ansöker genom att fylla i blanketten

Ansökan om ersättning för kostnadskrävande vård för asylsökande, blankett 4492 Pdf, 730.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Du lämnar in en ansökan per person. För information om vart du ska skicka din ansökan eller om du har frågor om ersättningen, se sidan Kontaktuppgifter för ansökan om statlig ersättning.

Det här ska bifogas

Du ska skicka med

 • till exempel läkarutlåtande som innehåller uppgifter om diagnos eller funktionshinder
 • till exempel nytt läkarutlåtande om diagnosen förändras i en pågående vårdkontakt
 • underlag som styrker att behandling av vårdnadshavare är nödvändig i samband med vård av barn inom barn- och ungdomspsykiatrin
 • dokument som innehåller uppgifter om datum för vårdkontakt eller tidsperiod för vården, det vill säga när den inleddes och när den avslutades eller beräknas vara avslutad. Det ska också framgå vilka kostnader samt vilken typ av vård vårdinsatserna bestått av. Vid en första ansökan ska samma uppgifter redovisas för de första kostnaderna upp till 100 000 kronor.

Det underlag som du bifogar ska styrka att det rör sig om en sammanhängande vårdkontakt. Det är särskilt viktigt att tänka på detta om ansökan avser vård som varit långdragen eller som avsett många separata insatser från hälso- och sjukvården. Om vårdtagaren har fyllt 18 år ska underlaget även styrka att ersättningen avser omedelbar vård och vård som inte kan anstå, mödrahälsovård, förlossningsvård, preventivmedelsrådgivning, vård via abort, vård och åtgärder enligt smittskyddslagen (2004:168) samt omedelbar tandvård och tandvård som inte kan anstå.

Att tänka på

En ansökan om ersättning för kostnadskrävande vård ska ha kommit in till Migrationsverket senast sex månader efter utgången av det kalenderår när vårdkontakten avslutades.

Tecknad bild av en kvinna

Ekaterina blev inskriven i Migrationsverkets mottagningssystem den 1 mars 2018. Hon blir samtidigt inlagd för sluten psykiatrisk vård under två månaders tid och skrivs sedan ut. Uppföljning planeras ske inom öppenvård vid några tillfällen per månad.

Regionen kan tidigast ansöka om ersättning i april 2018 och först efter att kostnaden uppgått till mer än 100 000 kronor.

Den slutna vården ses som regel i ovan exempel som en vårdkontakt. Den efterföljande uppföljningen utgör som regel separata vårdkontakter. De ersätts därför inte som kostnadskrävande vård om inte kostnaden, vid respektive vårdkontakt, uppgår till minst 100 000 kronor.

Utbe­tal­ning av ersätt­ning

Migrationsverket betalar ut ersättningen sista bankdagen i den månad då verket fattade beslut eller månaden efter om beslutet togs sent i månaden.

Om en region vill ändra konto för utbetalningar, referenstext eller vill veta vad en utbetalningskod betyder går det att läsa på sidan Ändra konto för utbetalning.

Regi­o­nens uppgifts­skyl­dighet

Regionen är skyldig att lämna de uppgifter som krävs för att Migrationsverket ska kunna bedöma regionens rätt till ersättning. Det innebär att Migrationsverket kan begära in kompletterande underlag.

Över­klaga beslut

En region kan överklaga Migrationsverkets beslut om ersättning till förvaltningsrätten. Överklagandet ska ha kommit in till Migrationsverket senast tre veckor från beslutsdatum. I överklagandet ska det framgå vad regionen vill ha ändrat. Kom ihåg att ange beslutets diarienummer.

Sidan senast uppdaterad: