Ersätt­ning för bety­dande extra­or­di­nära kost­nader för vårdin­satser till nyanlända

En region kan ansöka om ersättning för betydande extraordinära kostnader vid vårdinsatser.

Villkor för ersätt­ning

Insatserna ska betraktas som extraordinära jämfört med regionens ordinarie verksamhet och ansökan ska ske på individnivå. Om ansökan inte gäller insatser på individnivå, exempelvis massvaccination, måste det framgå att behovet uppkommit med koppling till en smitta från en nyanländ.

Ersättningen kan endast beviljas för kostnader som uppkommit under föregående år och första halvåret innevarande år. En ansökan om ersättning ska komma in till Migrationsverket senast den 30 september varje år.

Om ersättningen gäller varaktig vård, se sidan Ersättning till regioner för hälso- och sjukvård för nyanlända.

Lämna in en ansökan

Du lämnar in en ansökan genom att fylla i

Ansökan om ersättning för vissa särskilda kostnader – nyanlända med uppehållstillstånd, kostnader för insatser för individ och familj samt extraordinära kostnader, blankett 4505 Pdf, 731.1 kB, öppnas i nytt fönster.

OBS! Läs anvisningarna på sista sidan av ansökningsblanketten.

Skicka ansökan till:

Migrationsverket
Anvisning barn och statlig ersättning nyanlända
601 70 Norrköping

Att tänka på

Migrationsverket får en begränsad summa för denna ersättning vilket gör att ansökan kan avslås på grund av medelsbrist om det tilldelade anslaget inte räcker. Hur stort anslaget är varje år framår i Migrationsverkets regleringsbrev, se sidan Styrning och uppföljning.

Regionen kan endast få ersättning för kostnader som inte täcks av annan statlig ersättning.

Utbe­tal­ning av ersättning

Migrationsverket betalar ut ersättningen, i mån av medel, i slutet av året.

Om en region vill ändra konto för utbetalningar, referenstext eller vill veta vad en utbetalningskod betyder finns mer information på sidan Ändra konto för utbetalning.

Regionens uppgiftsskyldighet

Regionen är skyldig att lämna de uppgifter som krävs för att Migrationsverket ska kunna bedöma regionens rätt till ersättning. Det innebär att Migrationsverket kan begära in kompletterande underlag.

Över­klaga

En region kan inte överklaga Migrationsverkets beslut om ersättning för betydande extraordinära kostnader.

Sidan senast uppdaterad: