Ersätt­ning för hälso- och sjuk­vård för personer som hålls i förvar

En region kan få ersättning för hälso- och sjukvård till en person som hålls i förvar. Det gäller inte personer som är folkbokförda eller personer som är placerade på kriminalvårdsanstalt, häkte eller polisarrest.

Kost­nader som ersätts

Om ovanstående villkor är uppfyllda kan regionen få ersättning för

 • all sjukvård för barn under 18 år
 • omedelbar vård och vård som inte kan anstå
 • mödrahälsovård och förlossningsvård
 • preventivmedelsrådgivning
 • vård vid abort
 • vård och åtgärder enligt smittskyddslagen
 • omedelbar tandvård och tandvård som inte kan anstå.

Kost­nader som inte ersätts

Även om ovanstående villkor är uppfyllda kan regionen inte få ersättning för

 • personer som är placerade på kriminalvårdsanstalt, häkte eller polisarrest
 • personer som är folkbokförda i Sverige
 • vårdavgift som den enskilde har betalat ska dras av från den faktiska kostnaden vid ansökan.

Lämna in en ansökan

En ansökan om ersättning sker i efterskott, till exempel månadsvis.

Du ansöker genom att fylla i blanketten:

Ansökan om ersättning för hälso- och sjukvård för personer som hålls i förvar, blankett 4525 Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Skicka ansökan till Migrationsverkets enhet för statlig ersättning för asylsökande i Göteborg.

Information om kontakter och adresser

Det här ska bifogas

Du ska skicka med uppgifter på

 • vilken kostnad regionen söker ersättning för, vilken typ av vård vårdinsatserna bestått av, belopp samt tidsperiod.

Att tänka på

Regionen ska meddela Migrationsverkets förvarsenhet när personen vill lämna eller redan har lämnat sjukhuset.

Utbe­tal­ning av ersätt­ning

Migrationsverket betalar ut ersättningen sista bankdagen i den månad då verket fattade beslut eller månaden efter om beslutet togs sent i månaden.

Ersättningen betalas ut till samma konto som regionen angett för ersättning för asylsökande.

Regi­o­nens uppgifts­skyl­dighet

Regionen är skyldig att lämna de uppgifter som krävs för att Migrationsverket ska kunna bedöma regionens rätt till ersättning. Det innebär att Migrationsverket kan begära in kompletterande underlag.

Över­klaga beslut

En region kan överklaga Migrationsverkets beslut om ersättning till allmän förvaltningsdomstol. Överklagandet ska ha kommit in till Migrationsverket senast tre veckor från beslutsdatum. I överklagandet ska du tala om hur du vill ha det ändrat. Kom ihåg att ange beslutets diarienummer.

Blan­kett

Ansökan om ersättning för hälso- och sjukvård för personer som hålls i förvar, blankett 4525 Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Öppna blanketten i en pdf-läsare

För att få tillgång till alla funktioner behöver du öppna blanketten i den senaste versionen av en pdf-läsare, till exempel Adobe Acrobat Reader. Blanketter med automatiska summeringar måste du öppna i en pdf-läsare för att summeringarna ska bli korrekta. Du ser att en blankett har fält med automatiska summeringar genom att det finns en nolla i de fälten.

Sidan senast uppdaterad: