Ändrade regler för anhöriginvandring

Den 1 december 2023 träder ändringar i utlänningslagen i kraft som påverkar personer som ansöker om uppehållstillstånd för att flytta till sin familj eller annan anhörig i Sverige.

Lagändringen träder i kraft den 1 december. Det innebär att de nya reglerna kommer att gälla för alla beslut som Migrationsverket fattar från 1 december och framåt. Personer som har ett pågående ärende hos Migrationsverket kommer att få beslut enligt de nya reglerna. Det gäller även om man har lämnat in sin ansökan innan riksdagen beslutade om ändringarna.

Åldersgränsen höjs från 18 till 21 år

För att Migrationsverket ska kunna bevilja ett uppehållstillstånd till en person som ansöker om att flytta till sin make, maka eller sambo, behöver båda i paret ha fyllt 21 år.

Det kan i vissa fall finnas omständigheter som gör att uppehållstillstånd kan beviljas för personer under 21 år. En sådan omständighet kan till exempel vara ett gemensamt barn.

Ändring i undantag för försörjningskravet

Personer som bor i Sverige behöver uppfylla vissa krav för försörjning och bostad för att Migrationsverket ska kunna bevilja ett uppehållstillstånd till en anhörig som vill flytta till dem. Idag finns ett undantag för personer som har fått uppehållstillstånd som alternativt skyddsbehövande.

Undantaget innebär att om ansökan lämnas in inom tre månader från det att personen i Sverige har fått sitt uppehållstillstånd, behöver kravet om bostad och försörjning inte uppfyllas för att familjen eller en annan nära anhörig ska kunna beviljas ett uppehållstillstånd.

De nya reglerna innebär att undantaget tas bort. Det betyder att försörjningskravet även kommer att gälla personer med status som alternativt skyddsbehövande.

För personer med status som flykting gäller dock fortfarande undantaget från försörjningskravet om de ansöker inom tre månader.

Ändrad tidsfrist för kvotflyktingar

Kvotflyktingar är fortfarande undantagna från kravet på försörjning om ansökan lämnas in inom tre månader. Däremot ändras reglerna om när de tre månaderna startar. Från och med den 1 december räknas de tre månaderna från den dagen kvotflyktingen fick sitt uppehållstillstånd. Tidigare har de räknats från den dagen kvotflyktingen reste in i Sverige.

Informationen på Migrationsverkets webbplats kommer att uppdateras med de nya reglerna den 1 december.

Läs mer om försörjningskravet

Läs mer om uppehållstillstånd som alternativt skyddsbehövande

Läs mer om uppehållstillstånd som flykting