Kommunen kan nu söka ersättningar för försörjningsstöd för nyanlända unga via e-tjänsten

Från 1 februari kan kommunen via e-tjänsten Ansök om statlig ersättning söka ersättning även för försörjningsstöd.

Det finns två olika ersättningar för försörjningsstöd, dels för unga nyanlända tidigare ensamkommande barn och dels för unga nyanlända gymnasiestuderande.

För att du som användare ska kunna ansöka via e-tjänsten om ersättning för försörjningsstöd krävs att du har rätt behörighet. Kontakta din administratör i kommunen.

E-tjänsten Ansök om statlig ersätt­ning

Försörj­nings­stöd för unga nyan­lända tidi­gare ensam­kom­mande barn

Försörj­nings­stöd för unga nyan­lända gymna­si­estu­de­rande