Högsta förvalt­nings­dom­stolen ger kommuner och kommunal­för­bund rätt att söka ersättning för barns och elevers utbild­ning

Under 2023 utfärdade Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) två viktiga domar om ersättning för skolgången hos asylsökande barn och elever. Den ena handlade om rätten till ersättning för lokalkostnader som anses vara extraordinära utbildningskostnader. Den andra domen fastställde att kommunalförbund har rätt att ansöka om ersättning för utbildningskostnader när kommunen överlåtit utbildningsansvaret till dem.

Extra­or­di­nära utbild­nings­kost­nader

En extraordinär kostnad för utbildning måste inte vara kopplad till ett barn eller en viss elevs behov av särskilt stöd, enligt HFD:s avgörande i HFD 2023 ref. 34. En kommun har möjlighet att söka ersättning för extraordinära utbildningskostnader kopplat till ett ökat mottagande av barn eller elever som är asylsökande eller skyddsbehövande enligt massflyktsdirektivet. Det kan enligt HFD handla om ersättning avseende hyreskostnader för särskilt anordnade lokaler.

Ansökan måste tydligt redogöra för de specifika omständigheter som visar att kostnaderna är extraordinära. Dessutom ska det framgå att lokalerna är särskilt anpassade eftersom de ordinarie lokalerna inte kunde rymma alla barn och elever. Det krävs även att ansökan innehåller dokumentation som styrker utgifterna för dessa lokaler.

Kommunal­för­bund

Ett kommunalförbund, och inte hemkommunen, är behörigt att ansöka om statlig ersättning i de fall kommuner har lämnat över utbildningsansvaret till ett kommunalförbund. Det följer av 9 kap. 2 § andra stycket kommunallagen, vilket framgår av avgörandet i HFD 2023 ref. 46.

När ett kommunalförbund vill söka ersättning från Migrationsverket för första gången, ska kommunalförbundet särskilt kontakta Migrationsverket för att lämna in underlag (separat från ansökan) som styrker vilka kommuner som överlämnat utbildningsansvaret till kommunalförbundet.

Ny sida

Ersättning för extraordinära utbildningskostnader

Ändrade sidor

Ersättning för extra utbildningskostnader för asylsökande barn och elever med särskilt behov

Ersättning till kommuner för asylsökande barn i förskola och skola – avser även för skyddsbehövande enligt massflyktsdirektivet

Ersättning till kommun för barn i förskola och skola med uppehållstillstånd som bevisperson

Se även sidan

Kontakt­upp­gifter – statlig ersättning asylsökande