Ersättning för barn och elever i förskola och skola – bevisperson

En kommun kan få ersättning för barn och elever som är bevispersoner, som går i förskola eller får skolundervisning. En bevisperson är en person (eller anhörig till en sådan person) som ska närvara vid en förundersökning eller huvudförhandling i brottmål.

Den här ansökan ska göras via Migrationsverkets e-tjänst.

Informationen på denna sida gäller barn och elever med uppehållstillstånd som bevispersoner.

För information om vad som gäller för asylsökande barn och elever, samt massflyktingar, se sidan Ersättning för asylsökande barn och elever i förskola och skola.

Förtyd­li­gande om fyra­vec­kors­pe­riod

Migrationsverkets föreskrift (MIGRFS 2023:13, tidigare 2020:13) om statlig ersättning för asylsökande m.fl. anger vad som gäller om fyraveckorsperioder vid ansökan om ersättning för utbildningskostnader. Det finns ett informationsblad för dig som arbetar inom kommunen med att ansöka om ersättning för barn eller elever i förskola eller skola.

Förtydligande om fyraveckorsperiod Pdf, 309.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Barn i förskola

Från och med höstterminen det år barnet fyller tre år ska ett barn erbjudas så kallad allmän förskola under minst 525 timmar per år av kommunen. Kommunen som har barn med uppehållstillstånd som bevispersoner i åldern 3–5 år i allmän förskola, kan få ersättning för detta från och med höstterminen det år barnet fyller tre år. Ersättningen består av ett visst fastställt schablonbelopp och avser ett kalenderår och kan ges för max tio perioder om fyra veckor under ett kalenderår. Det innebär att kommunen för varje sådan påbörjad period kan få tio procent av nedan angivet årsbelopp.

Scha­blon­be­lopp för barn i förskola 2023 och 2024

 • 65 300 kronor per år

Barn och elever som får skol­un­der­vis­ning

Kommuner som ger barn och elever skolundervisning får ersättning för detta. Kommunen kan även få ersättning för barn som påbörjat gymnasiestudier före 18 års ålder och som har rätt att fortsätta utbildningen enligt skollagen. Ersättningen består av ett fastställt schablonbelopp per utbildningsform och kalenderår och kan ges för max tio perioder om fyra veckor under ett kalenderår. Det innebär att kommunen för varje sådan påbörjad period kan få tio procent av nedan angivet årsbelopp. Endast skolgång under höst- och vårtermin ersätts.

Scha­blon­be­lopp för 2023 och 2024

 • 53 400 kronor per år för en elev i förskoleklass
 • 104 800 kronor per år för en elev i grundskola, anpassad grundskola, specialskola och sameskola
 • 119 100 kronor per år för en elev i gymnasieskola och anpassad gymnasieskola.

Kost­nader som scha­blon­be­loppen ska täcka

Ersättningen ska täcka de kostnader som kommunen har för förskolan eller utbildningen. Det vill säga:

 • undervisning
 • skolskjuts
 • personalkostnader (omsorg och pedagogiskt stöd)
 • lärverktyg
 • elevhälsa
 • måltider
 • administrationskostnader.

Barn och elever förväntas att inrymmas i kommunens ordinarie lokaler. Enligt skollagen ska kommuner alltid fördela resurser till utbildning inom skolväsendet efter barnens och elevernas olika förutsättningar och behov. I vissa fall kan dock ett barn eller en elev behöva extra stöd, eller kommunen kan få extraordinära kostnader för sådan utbildning som inte kunnat förutses, som inte täcks av schablon­beloppet. En kommun kan då söka om ersättning för extra utbildningskostnader.

Lämna in en ansökan

Det är barnets eller elevens hemkommun som har betalningsansvaret och som därför kan ansöka om statlig ersättning. Du lämnar in en ansökan om ersättning för skolundervisning i efterskott. Du ska skicka in en ansökan per utbildningsform. En ansökan om ersättning ska ha kommit in till Migrationsverket senast inom sex månader efter det kvartal som barnet eller eleven genomgått utbildning. Du kan välja att ansöka kvartalsvis eller en gång per termin.

Exempel:

En elev har genomgått utbildning under vårterminen 2022, det vill säga kvartal 1 och 2.

Om du söker kvartalsvis, ska ansökan komma in till Migrationsverket senast den 30 september för kvartal 1 och senast den 31 december för kvartal 2.

Om du söker terminsvis, ska ansökan komma in till Migrationsverket senast den 30 september, för att komma in senast inom sex månader från utgången av kvartal 1.

Du ska helst göra din ansökan via e-tjänsten Ansök om statlig ersättning. Om du inte kan nå, eller ännu inte har tillgång till e-tjänsten, kan du ansöka genom att fylla i blanketten:

Ansökan om ersättning för utbildningskostnader – barn till bevispersoner, blankett 4521 Pdf, 777.1 kB, öppnas i nytt fönster.

För information om vart du ska skicka din ansökan eller om du har frågor om ersättningen, se Kontaktuppgifter statlig ersättning.

Särskilt om kommunalförbund

Det som står om kommun gäller även kommunalförbund, i de fall kommuner har lämnat över utbildningsansvaret till ett kommunalförbund. Då är det istället kommunalförbundet som är behörigt att ansöka om statlig ersättning. Med kommunalförbund avses även utbildningsförbund eller gymnasieförbund.

Om det är första gången som ett kommunalförbund söker ersättning från Migrationsverket, ska kommunalförbundet särskilt kontakta Migrationsverket för att lämna in underlag som styrker vilka kommuner som överlämnat utbildningsansvaret till kommunalförbundet. Se Kontaktuppgifter statlig ersättning.

Att tänka på

Ersättning beviljas under tiden barnet eller eleven har uppehållstillstånd som bevisperson. Migrationsverket utgår från att den adress som finns registrerad är vistelseadressen tills annat visas.

Om en kommun anser sig vara berättigad till ersättning på grund av att eleven vistats i kommunen är det viktigt att kommunen gör sannolikt att den är hemkommun under den aktuella perioden.

Om ett kommunalförbund anser sig vara berättigat ska förbundet på motsvarande sätt göra sannolikt att den kommun som kommunalförbundet övertagit utbildningsansvaret för, är hemkommun för berört barn eller elev under den aktuella perioden.

Om kommunen har frågor om rätten till utbildning samt interkommunal ersättning och ersättning till friskola, hänvisar Migrationsverket till bestämmelserna i skollagen samt till Skolverket och Sveriges kommuner och regioner.

En kommun kan söka statlig ersättning för frivillig undervisning under skollov och för undervisning av så kallade papperslösa barn, det vill säga barn som vistas i landet utan tillstånd, från Skolverket. Läs mer på Skolverkets webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Utbe­tal­ning av ersätt­ning

Migrationsverket betalar ut ersättningen sista bankdagen i den månad då verket fattade beslut eller månaden efter om beslutet togs sent i månaden.

Om en kommun vill ändra konto för utbetalningar, referenstext eller vill veta vad en utbetalningskod betyder går det att läsa på sidan Ändra konto för utbetalning.

Kommu­nens uppgifts­skyl­dighet

Kommunen är skyldig att lämna de uppgifter som krävs för att Migrationsverket ska kunna bedöma kommunens rätt till ersättning. Migrationsverket kan begära in kompletterande underlag vid behov.

Över­klaga beslut

En kommun kan överklaga Migrationsverkets beslut om ersättning till förvaltningsrätten. Överklagandet ska ha kommit in till Migrationsverket senast tre veckor från beslutsdatum. I överklagandet ska det framgå vad kommunen vill ha ändrat. Kom ihåg att ange beslutets diarienummer.

Sidan senast uppdaterad: