Migrationsverket logotyp

Ersättning för barn och elever i förskola och skola – bevisperson

En kommun kan få ersättning för barn och elever som är bevispersoner, som går i förskola eller får skolundervisning. En bevisperson är en person (eller anhörig till en sådan person) som ska närvara vid en förundersökning eller huvudförhandling i brottmål.

Den här ansökan ska göras via Migrationsverkets e-tjänst.

Informationen på denna sida gäller barn och elever med uppehållstillstånd som bevispersoner.

För information om vad som gäller för elever som är tillståndssökande och får skolundervisning, se sidan Ersättning för tillståndssökande skolelever.

För information om vad som gäller för asylsökande barn och elever, se sidan Ersättning för asylsökande barn och elever i förskola och skola.

Förtydligande om fyraveckorsperiod

Migrationsverkets föreskrift (MIGRF 2020:13) om statlig ersättning för asylsökande m.fl. anger vad som gäller om fyraveckorsperioder vid ansökan om ersättning för utbildningskostnader. Ett informationsblad är nu framtaget till dig som arbetar inom kommunen med att ansöka om ersättning för barn eller elever i förskola eller skola.

Förtydligande om fyraveckorsperiodPDF

Barn i förskola

Från och med höstterminen det år barnet fyller tre år ska ett barn erbjudas så kallad allmän förskola under minst 525 timmar per år av kommunen. Kommunen som har barn med uppehållstillstånd som bevispersoner i åldern 3–5 år i allmän förskola, kan få ersättning för detta från och med höstterminen det år barnet fyller tre år. Ersättningen består av ett visst fastställt schablonbelopp och avser ett kalenderår.

Ersättningen kan ges för max tio perioder om fyra veckor under ett kalenderår. Det innebär att kommunen för varje sådan påbörjad period kan få tio procent av nedan angivet årsbelopp.

Scha­blon­be­lopp för barn i förskola 2021

 • 65 300 kronor per år

Scha­blon­be­lopp för barn i förskola 2020

 • 65 300 kronor per år

Barn och elever som får skol­un­der­vis­ning

Kommuner som ger barn och elever skolundervisning får ersättning för detta. Kommunen kan även få ersättning för barn som påbörjat gymnasiestudier före 18 års ålder och som har rätt att fortsätta utbildningen enligt skollagen. Ersättningen består av ett fastställt schablonbelopp per utbildningsform och kalenderår.

Scha­blon­be­lopp för 2021

 • 53 400 kronor per år för en elev i förskoleklass
 • 104 800 kronor per år för en elev i grundskola, grundsärskola, specialskola och sameskola
 • 119 100 kronor per år för en elev i gymnasieskola och gymnasiesärskola

Scha­blon­be­lopp för 2020

 • 53 400 kronor per år för en elev i förskoleklass
 • 104 800 kronor per år för en elev i grundskola, grundsärskola, specialskola och sameskola
 • 119 100 kronor per år för en elev i gymnasieskola och gymnasiesärskola

Om barnet eller eleven går på en friskola betalas samma belopp per barn och elev ut till kommunen som i sin tur ska lämna samma belopp vidare som bidrag till friskolan. Friskolan ska då uppfylla de villkor för rätt till bidrag som finns skollagen.

Kost­nader som scha­blon­be­loppen ska täcka

Ersättningen ska täcka de kostnader som kommunen har för förskolan eller utbildningen. Det vill säga:

 • undervisning
 • skolskjuts
 • personalkostnader (omsorg och pedagogiskt stöd)
 • lärverktyg
 • elevhälsa
 • måltider
 • administrationskostnader.

Barn och elever förväntas att inrymmas i kommunens ordinarie lokaler. Enligt skollagen ska kommuner alltid fördela resurser till utbildning inom skolväsendet efter barnens och elevernas olika förutsättningar och behov. I vissa fall kan dock ett barn eller en elev behöva extra stöd, eller kommunen kan få extraordinära kostnader för sådan utbildning som inte kunnat förutses, som inte täcks av schablon­beloppet. En kommun kan då söka om ersättning för extra eller extraordinära utbildningskostnader.

Lämna in en ansökan

Du lämnar in en ansökan om ersättning för skolundervisning i efterskott. Du ska skicka in en ansökan per utbildningsform. En ansökan om ersättning ska ha kommit in till Migrationsverket senast inom sex månader efter det kvartal som barnet eller eleven genomgått utbildning. Du kan välja att ansöka kvartalsvis eller en gång per termin.

Exempel:

En elev har genomgått utbildning under vårterminen 2020, det vill säga kvartal 1 och 2.

Om du söker kvartalsvis, ska ansökan komma in till Migrationsverket senast den 30 september för kvartal 1 och senast den 31 december för kvartal 2.

Om du söker terminsvis, ska ansökan komma in till Migrationsverket senast den 30 september, för att komma in senast inom sex månader från utgången av kvartal 1.

Du ska helst göra din ansökan via e-tjänsten Ansök om statlig ersättning. Om du inte kan nå, eller ännu inte har tillgång till e-tjänsten, kan du ansöka genom att fylla i blanketten:

Ansökan om ersättning för utbildningskostnader för barn som är, eller är anhörig till, en bevisperson, nummer 4521PDF

För information om vart du ska skicka din ansökan eller om du har frågor om ersättningen, se sidan Kontaktuppgifter statlig ersättning.

Att tänka på

 • Ersättning beviljas under tiden barnet eller eleven har uppehållstillstånd som bevisperson.
 • Migrationsverket utgår från att den adress som finns registrerad är vistelseadressen tills annat visas. Om en kommun anser sig vara berättigad till ersättning på grund av att eleven vistats i kommunen är det viktigt att kommunen gör sannolikt att den är hemkommun under den aktuella perioden.
 • Om kommunen har frågor om rätten till utbildning samt interkommunal ersättning och ersättning till friskola, hänvisar Migrationsverket till bestämmelserna i skollagen samt till Skolverket och Sveriges kommuner och regioner.
 • En kommun kan söka statlig ersättning för frivillig undervisning under skollov och för undervisning av så kallade papperslösa barn, det vill säga barn som vistas i landet utan tillstånd, från Skolverket. Läs mer på Skolverkets webbplats.
  länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Utbe­tal­ning av ersätt­ning

Migrationsverket betalar ut ersättningen sista bankdagen i den månad då verket fattade beslut.

Om en kommun vill ändra konto för utbetalningar, referenstext eller vill veta vad en utbetalningskod betyder går det läsa på sidan:

Ändra konto för utbetalning

Kommu­nens uppgifts­skyl­dighet

Kommunen är skyldig att lämna de uppgifter som krävs för att Migrationsverket ska kunna bedöma kommunens rätt till ersättning. Det innebär att Migrationsverket kan begära in kompletterande underlag.

Över­klaga beslut

En kommun kan överklaga Migrationsverkets beslut om ersättning till allmän förvaltningsdomstol. Överklagandet ska ha kommit in till Migrationsverket senast tre veckor från beslutsdatum. I överklagandet ska du tala om hur du vill ha det ändrat. Kom ihåg att ange beslutets diarienummer.

Sidan senast uppdaterad: 2021-02-16

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?