Ersätt­ning för extra utbild­nings­kost­nader för enskilda barn eller elever som är bevis­personer med särskilda behov

En kommun kan få ersättning utöver schablon för ett barn eller en elev med behov av särskilt stöd samt för andra extraordinära kostnader för sådan utbildning. En bevisperson är en person (eller anhörig till en sådan person) som ska närvara vid en förundersökning eller huvudförhandling i brottmål, där det finns en pågående ansökan eller ett beslut om tidsbegränsat uppehållstillstånd som bevisperson.

Den här ansökan ska göras via Migrationsverkets e-tjänst.

Villkor för ersätt­ning

I vissa fall kan en kommun få ersättning utöver schablonersättningen för ett barns eller en elevs extra stöd och andra extraordinära kostnader för sådan utbildning.

Möjligheten att få den här ersättningen är begränsad. Endast i undantagsfall, och efter särskild prövning, kan ersättning för extra eller extraordinära kostnader beviljas.

Grundtanken är i stället att utbildningskostnader ska rymmas inom det schablonbelopp som betalas ut per barn eller elev. Enligt 2 kap. 8 a § skollagen ska kommuner fördela resurser till utbildning inom skolväsendet efter barnens och elevernas olika förutsättningar och behov. De schablonbelopp som betalas ut till kommunen ska bland annat täcka kostnader för

 • undervisning
 • skolskjuts
 • personalkostnader (omsorg och pedagogiskt stöd)
 • lärverktyg
 • elevhälsa
 • måltider
 • administrationskostnader.

Kostnader som ersätts

Om ovanstående villkor är uppfyllda och om kostnaden bedöms vara extra eller extraordinär, kan kommunen till exempel få ersättning för

 • kostnader för extra stöd som beviljats utifrån barnets eller elevens behov
 • skolskjuts för särskoleelever
 • barn som behöver en särskild assistent för att kunna delta i gruppundervisning på grund av koncentrationssvårigheter och andra symptom efter traumatiska upplevelser
 • personalkostnader inklusive sociala avgifter
 • anpassningar av till exempel lokaler utifrån barnets eller elevens behov.

Kostnader som inte ersätts

Även om ovanstående villkor är uppfyllda kan kommunen exempelvis inte få ersättning för

 • tolkkostnader i samband med undervisningen
 • lokalkostnader i övrigt, eftersom dessa barn och elever förväntas kunna använda skolans ordinarie lokaler.

Lämna in en ansökan

Du lämnar in en ansökan om ersättning för extra eller extraordinära utbildningskostnader i efterskott. Om kommunen söker ersättning för flera elever, kan flera ansökningsblanketter behövas.

Av ansökan ska det framgå

 • vilket barn eller vilken elev kostnaderna avser, samt barnets eller elevens dossiernummer
 • varför kommunen inte anser att kostnaden täcks av schablonersättningen, samt dokumentation som visar vad som gett upphov till de extra eller extraordinära utbildningskostnaderna.

En ansökan om ersättning ska ha kommit in till Migrationsverket senast inom sex månader efter det kvartal som barnet eller eleven har genomgått utbildning eller det kvartal som kommunens extra eller extraordinära kostnader uppstått. Du kan välja att ansöka kvartalsvis eller en gång per termin.

Du ska helst göra din ansökan via e-tjänsten Ansök om statlig ersättning. Om du inte kan nå, eller ännu inte har tillgång till e-tjänsten, kan du ansöka genom att fylla i blanketten:

Ansökan om ersättning för extra eller extraordinära utbildningskostnader, blankett 4519 Pdf, 781.1 kB, öppnas i nytt fönster.

För information om vart du ska skicka din ansökan eller om du har frågor om ersättningen, se sidan Kontaktuppgifter statlig ersättning.

Det här ska bifogas

Du ska skicka med ett utlåtande eller liknande underlag där det framgår vilka extra eller extraordinära kostnader ansökan avser exempelvis

 • en kopia av beslut om särskilt stöd, till exempel skolskjuts eller behov av assistent
 • en kopia på dokument som styrker kostnaden.

Av ansökan måste det även framgå varför kommunen anser att kostnaden är extra eller extraordinär och inte täcks av den schabloniserade ersättningen.

Att tänka på

Ersättning beviljas under tiden barnet har uppehållstillstånd som bevisperson.

Migrationsverket utgår från att den adress som finns registrerad är vistelseadressen tills annat visas. Om en kommun anser sig vara berättigad till ersättning på grund av att eleven vistats i kommunen är det viktigt att kommunen gör sannolikt att den är hemkommun under den aktuella perioden.

Utbe­tal­ning av ersätt­ning

Migrationsverket betalar ut ersättningen sista bankdagen i den månad då verket fattade beslut eller månaden efter om beslutet togs sent i månaden.

Om en kommun vill ändra konto för utbetalningar, referenstext eller vill veta vad en utbetalningskod betyder går det att läsa på sidan Ändra konto för utbetalning.

Kommu­nens uppgifts­skyl­dighet

Kommunen är skyldig att lämna de uppgifter som krävs för att Migrationsverket ska kunna bedöma kommunens rätt till ersättning. Migrationsverket kan begära in kompletterande underlag vid behov.

Över­klaga beslut

En kommun kan överklaga Migrationsverkets beslut om ersättning till förvaltningsrätten. Överklagandet ska ha kommit in till Migrationsverket senast tre veckor från beslutsdatum. I överklagandet ska det framgå vad kommunen vill ha ändrat. Kom ihåg att ange beslutets diarienummer.

Sidan senast uppdaterad: