Ersätt­ning för extra­or­di­nära utbildnings­kost­nader för asyl­sö­kande samt skydds­be­hö­vande enligt mass­flykts­di­rek­tivet

En kommun kan få ersättning för extraordinära utbildningskostnader för barn eller elever i förskola eller skola, för kostnader som inte täcks av schablonbeloppet.

Villkor för ersätt­ning

I vissa fall kan en kommun få ersättning utöver schablonersättningen för

 • ett barn eller en elev med behov av särskilt stöd, för information se Ersättning för extra utbildningskostnader för asylsökande barn och elever med särskilt behov och
 • andra extraordinära kostnader för sådan utbildning, exempelvis kostnader för särskilt anordnade lokaler.

Grundtanken är att alla utbildningskostnader ska rymmas inom det schablonbelopp som betalas ut per barn eller elev. Enligt 2 kap. 8 b § Skollagen ska kommuner fördela resurser till utbildning inom skolväsendet efter barnens och elevernas olika förutsättningar och behov. De schablonbelopp som betalas ut till kommunen ska bland annat täcka kostnader för

 • undervisning
 • skolskjuts
 • personalkostnader (omsorg och pedagogiskt stöd)
 • lärverktyg
 • elevhälsa
 • måltider
 • administrationskostnader.

Möjligheten att få ersättning är därför begränsad. Endast i undantagsfall, och efter särskild prövning, kan ersättning för extraordinära utbildningskostnader beviljas.

Lämna in en ansökan

Du lämnar in en ansökan om ersättning för extraordinära utbildningskostnader i efterskott.

Av ansökan ska det framgå

 • varför kommunen anser att kostnaden inte täcks av schablonersättningen, samt dokumentation som visar vad som gett upphov till de extraordinära utbildningskostnaderna.
 • vilka barn eller elever som medfört kostnaderna

En ansökan om ersättning ska ha kommit in till Migrationsverket senast inom sex månader efter det kvartal som barnet eller eleven har genomgått utbildning eller det kvartal som kommunens extraordinära kostnader uppstått. Du kan välja att ansöka kvartalsvis eller en gång per termin.

Du kan ännu inte lämna in din ansökan via e-tjänsten Ansök om statlig ersättning. Gör därför ansökan via blankett.

Ansökan om ersättning för extraordinära utbildningskostnader – För asylsökande samt skyddsbehövande enligt massflyktsdirektivet, blankett 4528 Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster.

För information om vart du ska skicka din ansökan eller om du har frågor om ersättningen, se sidan Kontaktuppgifter statlig ersättning.

Det här ska bifogas

Du ska skicka med underlag som beskriver och motiverar att det är extraordinära kostnader som ansökan avser exempelvis

 • varför kostnaderna är extraordinära och inte kan kompenseras genom schablonersättningen
 • hur kostnaderna är kopplade till ett ökat mottagande av barn eller elever som är asylsökande eller skyddsbehövande enligt massflyktsdirektivet
 • hur elevantalet har ökat över tid i proportion till kommunens ordinarie elevantal
 • på vilken ort som behovet har uppstått och varför
 • om och hur behovet är kopplat till boenden som är särskilt anordnade av Migrationsverket, eller av kommunen för skyddsbehövande enligt massflyktsdirektivet.

Du ska även skicka med underlag i form av en elevlista eller motsvarande. Av listan ska framgå

 • individnummer (dossiernummer)
 • namn
 • födelsedatum
 • hemkommun

För kostnaderna ska du skicka med underlag som beskriver vad kostnaderna avser samt att kostnaden uppstått under sökt period.

Särskilt om kommunal­för­bund

Det som står om kommun gäller även kommunalförbund, i de fall kommuner har lämnat över utbildningsansvaret till ett kommunalförbund. Då är det istället kommunalförbundet som är behörigt att ansöka om statlig ersättning. Med kommunalförbund avses även utbildningsförbund eller gymnasieförbund.

Om det är första gången som ett kommunalförbund söker ersättning från Migrationsverket, ska kommunalförbundet särskilt kontakta Migrationsverket för att lämna in underlag (separat från ansökan) som styrker vilka kommuner som överlämnat utbildningsansvaret till kommunalförbundet. Se sidan Kontaktuppgifter statlig ersättning.

Att tänka på

Asylsökande och skyddsbehövande enligt massflyktsdirektivet är enligt lag skyldiga att hålla Migrationsverket uppdaterat om sin vistelseadress. Migrationsverket utgår därför från att den adress som finns registrerad är vistelseadressen tills annat visas.

Om en kommun anser sig vara berättigad till ersättning på grund av att eleven vistats i kommunen är det viktigt att kommunen gör sannolikt att den är hemkommun under den aktuella perioden.

Om ett kommunalförbund anser sig vara berättigat ska förbundet på motsvarande sätt göra sannolikt att de kommuner som kommunalförbundet övertagit utbildningsansvaret för, är hemkommuner för berörda gymnasieelever under den aktuella perioden.

Om barnet eller eleven får uppehållstillstånd för bosättning upphör rätten till ersättning från och med den dag personen blir kommunplacerad och utskriven från Migrationsverkets mottagningssystem.

Kommunen kan inte få ersättning för utbildningskostnader för asylsökande barn som bor i en kommun, hos en vårdnadshavare med uppehållstillstånd.

Utbe­tal­ning av ersätt­ning

Migrationsverket betalar ut ersättningen sista bankdagen i den månad då verket fattade beslut eller månaden efter om beslutet togs sent i månaden.

Om en kommun vill ändra konto för utbetalningar, referenstext eller vill veta vad en utbetalningskod betyder går det att läsa på sidan Ändra konto för utbetalning.

Kommu­nens uppgifts­skyl­dighet

Kommunen är skyldig att lämna de uppgifter som krävs för att Migrationsverket ska kunna bedöma kommunens rätt till ersättning. Migrationsverket kan begära in kompletterande underlag vid behov.

Över­klaga beslut

En kommun kan överklaga Migrationsverkets beslut om ersättning till förvaltningsrätten. Överklagandet ska ha kommit in till Migrationsverket senast tre veckor från beslutsdatum. I överklagandet ska det framgå vad kommunen eller kommunalförbundet vill ha ändrat. Kom ihåg att ange beslutets diarienummer.

Blan­ketter

Ansökan om ersättning för extraordinära utbildningskostnader – För asylsökande samt skyddsbehövande enligt massflyktsdirektivet, blankett 4528 Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Länkar till lagar och förord­ningar

Förordningen (2017:193) om statlig ersättning för asylsökande m.fl., se 5 och 19 §§ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skollagen (2010:800), se 8 kap. 4 § och 29 kap. 6 § Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan senast uppdaterad: