Olika myndigheters ansvar för skyddsbehövande enligt massflyktsdirektivet

Ansvaret för skyddsbehövande enligt massflyktsdirektivet delas mellan kommuner, regioner och myndigheter.

I lagen om mottagande av asylsökande, LMA Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., finns reglerat vem som ansvarar för skyddsbehövandes mottagande i Sverige.

Kommuner

Skyddsbehövande barn har, liksom asylsökande barn, rätt att gå i skola på samma villkor som alla andra barn i Sverige. Kommunen ska erbjuda skolplats från och med höstterminen det år barnet fyller sex år.

Socialtjänsten fattar beslut om vissa insatser vid behov, främst när det gäller ensamkommande barn och ungdomar.

Kommuner som anvisats att ordna boende för skyddsbehövande som fått uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet, ansvarar för anskaffning och drift av dessa boenden.

Regi­oner

Regionerna ansvarar för hälso- och sjukvård till skyddsbehövande personer enligt lagen om hälso- och sjukvård åt asylsökande Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Skyddsbehövande har rätt till en kostnadsfri hälsoundersökning. Vuxna skyddsbehövande har rätt till akut vård och vård som inte kan anstå, inklusive tandvård. Skyddsbehövande barn får samma hälso- och sjukvård inklusive tandvård som övriga barn i Sverige.

Läns­sty­relser

Länsstyrelsen deltar i genomförandet av Migrationsverkets uppdrag om anvisning samt för dialog med kommunerna innan fördelningstalen per kommun för skyddsbehövande enligt massflyktsdirektivet fastställs av Migrationsverket.

Länsstyrelserna sammanställer lägesbilder om bland annat boende, skola och utbildning för asylsökande, skyddsbehövande enligt massflyktsdirektivet samt nyanlända, i respektive läns kommuner.

Länsstyrelserna har också i uppdrag att samordna och koordinera arbetet med tidiga insatser för vuxna asylsökande samt skyddsbehövande enligt massflyktsdirektivet i hela landet. Tidiga insatser är aktiviteter som oftast ordnas av civilsamhället och som ska göra väntetiden mer meningsfull för individerna.

Läs mer om länsstyrelsernas bidrag för att utveckla kapacitet och beredskap i mottagandet av nyanlända Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs mer om länsstyrelsernas uppdrag Tidiga insatser för asylsökande Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Migrationsverket

Migrationsverket fattar beslut gällande ansökan om skydd enligt massflyktsdirektivet, erbjuder tillfällig bostad till skyddsbehövande och beslutar om ekonomisk ersättning under tiden som personer med tillfälligt skydd omfattas av LMA. I myndighetens uppdrag ingår även att göra prognoser och fastställa fördelningstal i kommunerna.

Migrationsverket anvisar kommuner för ordnat boende till skyddsbehövande med uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet, enligt utgångspunkten att anvisningarna ska fördelas jämnt mellan kommunerna. Migrationsverket ansvarar fortsatt för utbetalning av dagersättning och särskilt bidrag enligt LMA.

Migrationsverket beslutar och betalar ut statlig ersättning till kommuner och regioner för vissa kostnader de har för skyddsbehövande enligt massflyktsdirektivet.

Läs mer om ordnat boende i kommun

Läs mer om statlig ersättning

Ansvars­för­del­ning för ensam­kom­mande barn

Informationen ovan avser vuxna och barn som kommer till Sverige tillsammans med vårdnadshavare. Observera att ansvaret mellan myndigheter när det gäller ensamkommande barn ser annorlunda ut.

Läs mer om ensamkommande barn och ungdomar

Läs mer om anvisning av ensamkommande barn med medsökande anhöriga

Sidan senast uppdaterad: