Anvisning och ordnat boende i kommun

För att mottagandet av personer som flytt från Ukraina till Sverige ska få en jämnare fördelning över landet beslutade regeringen om en lagändring från 1 juli 2022. Det innebär att Migrationsverket anvisar skyddsbehövande med uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet jämnt mellan Sveriges kommuner, som sedan ska ordna boende för dessa personer.

Vid tidigare flyktingsituationer med stort antal skyddssökande har vissa kommuner fått ta ett oproportionerligt stort ansvar, då systemet inte tagit hänsyn till exempelvis förutsättningarna på arbetsmarknaden eller antalet asylsökande som redan befinner sig i kommunen.

Sedan 1 juli 2022 ansvarar Sveriges kommuner för att ordna boende åt de skyddsbehövande som fått uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet. Migrationsverket får anvisa skyddsbehövande till kommunerna enligt utgångspunkten att anvisningarna ska fördelas jämnt mellan kommunerna.

Migrationsverket har huvudansvaret för mottagandet av skyddsbehövande enligt massflyktsdirektivet, men anvisar till kommuner som då får ansvaret för anskaffning och drift av boendet. Migrationsverket ansvarar fortsatt för utbetalning av dagersättning och särskilt bidrag enligt LMA.

Fördel­ningstal

Fördelningstalen är det antal skyddsbehövande en kommun ska kunna ta emot.

Fördelningstalen på kommunnivå är vägledande för hur en jämnare fördelning av skyddsbehövande enligt massflyktsdirektivet ska uppnås över tid.

Regeringen beslutade den 24 november 2022 att det sammanlagda antalet skyddsbehövande som Migrationsverket får anvisa kommunerna att ordna boende för under 2023 inte får överstiga 7 100 samt att fördelningen mellan kommuner ska utgå från en jämn fördelning för 2022 och 2023 sammantaget. 2023 års fördelningstal på kommunnivå har nu fastställts av Migrationsverket.

Fördelningstal för 2023 Pdf, 313.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Så går anvis­ning­arna till

När Migrationsverket har fattat beslut om en anvisning skickas anvisningsunderlaget till kommunen. I anvisningsunderlaget ska det framgå om personen anvisningen avser har särskilda behov. Kommunen har sedan en månad på sig att ta emot personen. Det är Migrationsverket som informerar den person som anvisningen avser om flytten samt hjälper till att ordna med flytt och transport. Kommunen ska meddela Migrationsverket när personen har kommit till kommunen.

För att nå en jämnare fördelning kommer Migrationsverket under 2023 att anvisa till de kommuner som hittills tagit emot få personer.

Här hittar du statistik om sökande från Ukraina

Här hittar du statistik om hur många sökande enligt massflyktsdirektivet som varje kommun hittills tagit emot på 2022 års fördelningstal Excel, 68.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Sidan senast uppdaterad: