Ersättning för ordnade boenden för personer som har fått uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet

Kommuner har rätt att få statlig ersättning för boenden som kommunen ordnar enligt fördelningstal samt för personer som har fått uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet och som har anvisats till sådana boenden, enligt lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. (LMA). Ersättningarna betalas ut utan ansökan.

Alla ersätt­ningar admi­ni­streras genom e-tjänst för kommuner

Alla ersättningar som beskrivs på den här sidan administreras genom e-tjänsten "Ansök om statlig ersättning" och presenteras därför på den utbetalningslista som i slutet av varje månad finns i e-tjänsten. Den kommun som ännu inte är ansluten till e-tjänsten får fortfarande utbetalningsinformation via vanlig mejl.

Information om e-tjänster för kommuner

Vid frågor om schablonersättning, se längst ner på sidan Kontaktuppgifter statlig ersättning

Kommunen kan anmäla utebliven ersättning. En blankett för anmälan om utebliven ersättning finns på den här sidan, i avvaktan på digital lösning.

Tänk på att kommunen måste meddela Migrationsverkets mottagningsenhet när en person flyttat in i kommunen efter anvisning, för att ersättning ska börja betalas ut.

Ersättningarna på den här sidan avser de ordnade boenden som kommuner ansvarar för enligt den lagändring som trädde i kraft 1 juli 2022 som innebär att mottagandet av personer som flytt från Ukraina till Sverige ska få en jämnare fördelning över landet. Läs mer på sidan Anvisning och ordnat boende i kommun.

Tids­linje över statliga ersätt­ningar till kommuner

Tidslinjen visar de ersättningar som beskrivs på den här webbsidan.

Klicka på bilden för att öppna tidslinjen

Scha­blon enligt fördel­ningstal för ordnat boende

En schablonersättning om 10 000 kronor betalas ut per boendeplats som kommunen ska ordna enligt fördelningstal och avser beredskap för att tillhandahålla och iordningsställa boenden samt avveckling och återställande av boenden. Ersättningen betalas ut efter att fördelningstalen är fastställda på kommunnivå. Om fördelningstalet höjs ska ersättning betalas ut även för det antal som fördelningstalet ökats med till berörda kommuner.

Utbe­tal­ning av ersätt­ning

Ersättningen betalas ut i efterskott när fördelningstalen har fastställts eller höjts.

Scha­blon för anvisad till ordnat boende

En schablonersättning om 15 000 kronor betalas ut för varje person som har fått uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet som har flyttat in i boendet efter att kommunen anvisats. Ersättningen avser att täcka kostnader för sådana särskilda anpassningar av boende, som personer kan ha rätt till enligt LMA. Det är viktigt att kommunen meddelar berörd mottagningsenhet hos Migrationsverket när personen har flyttat in i kommunen, för att undvika att felaktigt få ersättning som senare behöver återkrävas.

Utbe­tal­ning av ersätt­ning

Ersättningen betalas ut månaden efter att utlänningen flyttat in i boendet.

Dygns­scha­blon för anvi­sade i ordnat boende

En schablonersättning betalas ut per person och dygn för personer som har fått uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet och som har anvisats till kommunen och flyttat in i boendet. Ersättningen avser kostnader för drift, underhåll och eventuella kostnader för kost och förbrukningsvaror och är

  • 150 kronor per dygn för skyddsbehövande under 18 år
  • 300 kronor per dygn för skyddsbehövande som är 18 år eller äldre.

Den enskilde personen är skyldig att anmäla till Migrationsverket om ändrade förhållanden, till exempel om han eller hon ordnar boende i en annan kommun eller lämnar landet. För att kommunen inte felaktigt ska få ersättning som senare behöver återkrävas bör kommunen kontakta berörd mottagningsenhet hos Migrationsverket när kommunen får uppgifter om ändrade förhållanden.

Utbe­tal­ning av ersätt­ning

Ersättningen betalas ut månadsvis i efterskott för de dagar i månaden som ger kommunen rätt till ersättning.

Dygns­scha­blon för tidi­gare ensam­kom­mande i ordnat boende

En schablonersättning om 400 kronor per person och dygn betalas ut för de unga personer som har fått uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet som fyllt 18 år men ännu inte 21 år, som tidigare varit ensamkommande barn, och som har anvisats kommun och flyttat in i boendet. Ersättningen betalas ut månadsvis i efterskott.

För dessa unga som fyllt 18 år men ännu inte 21 år får därmed kommunen totalt 700 kronor per dygn genom dygnsschablon om 300 kronor för anvisad vuxen och dygnsschablon om 400 kronor för tidigare ensamkommande.

Anvisning till ordnat boende i en kommun och ersättning gäller för de ensamkommande som fyller 18 år där kommunen inte anmält behov av fortsatt vård innan 18-årsdagen, eller efter att kommunen avslutat sitt socialtjänstansvar senare än 18-årsdagen men innan personen fyller 21 år.

Utbe­tal­ning av ersätt­ning

Ersättningen betalas ut månadsvis i efterskott för de dagar i månaden som ger kommunen rätt till ersättning.

Om all utbe­tal­ning av ersätt­ning

Ersättning betalas ut i efterskott, sista bankdagen i månaden efter. All ersättning hanteras i kommunernas e-tjänst och information finns på sidan Ansök om statlig ersätt­ning.

Om en kommun vill ändra konto för utbetalningar, referenstext eller vill veta vad en utbetalningskod betyder går det läsa på sidan Ändra konto för utbetalning.

Över­klaga beslut eller anmäl utebliven ersätt­ning

Beslut om schablon enligt fördelningstal för ordnat boende, enligt 14 § asylersättningsförordningen, kan inte överklagas.

En kommun kan överklaga Migrationsverkets beslut om andra ersättningar till allmän förvaltningsdomstol. Överklagandet ska ha kommit in till Migrationsverket senast tre veckor från beslutsdatum. I överklagandet ska du tala om hur du vill ha det ändrat. Överklagandet med motivering och bilagor skickas in via e-tjänsten Ansök om statlig ersätt­ning.

En kommun som anser sig ha rätt till schablonersättning för en person, men inte har fått det, ska anmäla detta till Migrationsverket. Anmälan om utebliven ersättning görs via blanketten:

Anmälan om utebliven schabloniserad ersättning för kommunalt ordnat boende – för skyddsbehövande enligt massflyktsdirektivet, blankett 4527 Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Kontaktuppgifter statlig ersättning

Länkar till lagar och förord­ningar

Lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. (LMA), se bland annat 2 § tredje stycket, 3 § och 3 b § Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Förordningen (2022:1008) om anvisning av en kommun som ska ordna boende för vissa utlänningar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Förordningen (2017:193) om statlig ersättning för asylsökande m fl., se 14–14 b §§ samt 21 och 25 § Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan senast uppdaterad: