Ersätt­ning för ordnade boenden för personer som har fått uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet

Kommuner har rätt att få statlig ersättning för boenden som kommunen ordnar enligt fördelningstal samt för personer som har fått uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet och som har anvisats till sådana boenden, enligt lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. (LMA).

Denna sida uppda­teras konti­nu­er­ligt

Denna sida kommer att uppdateras kontinuerligt efterhand vi har mer information att ge.

Migrationsverket arbetar för att dessa ersättningar ska finnas i e-tjänsten ”Ansök om statlig ersättning”. Med anledning av den korta förberedelsetiden, kommer det sannolikt bli en ersättning i taget som blir klar att hantera i e-tjänsten, i samma ordning som de är listade här.

Scha­blon enligt fördel­ningstal för ordnat boende

En schablonersättning om 10 000 kronor betalas ut per boendeplats som kommunen ska ordna enligt fördelningstal och avser beredskap för att tillhandahålla och iordningsställa boenden samt avveckling och återställande av boenden. Ersättningen betalas ut efter att fördelningstalen är fastställda på kommunnivå. Om fördelningstalet höjs ska ersättning betalas ut även för det antal som fördelningstalet ökats med till berörda kommuner.

Scha­blon för anvisad till ordnat boende

En schablonersättning om 15 000 kronor betalas ut för varje person som har fått uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet som har flyttat in i boendet efter att kommunen anvisats. Ersättningen avser kostnader för sådana särskilda anpassningar av boende, som personer kan ha rätt till enligt LMA.

Dygns­scha­blon för anvi­sade i ordnat boende

En schablonersättning betalas ut per person och dygn för personer som har fått uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet och som har anvisats till kommunen och flyttat in i boendet. Ersättningen avser kostnader för drift, underhåll och eventuella kostnader för kost och förbrukningsvaror och är

  • 150 kronor per dygn för skyddsbehövande under 18 år
  • 300 kronor per dygn för skyddsbehövande som är 18 år eller äldre.

Dygns­scha­blon för tidi­gare ensam­kom­mande i ordnat boende

En schablonersättning om 400 kronor per person och dygn betalas ut för de unga personer som har fått uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet som fyllt 18 år men ännu inte 21 år, som tidigare varit ensamkommande barn, och som har anvisats kommun och flyttat in i boendet. Ersättningen betalas ut månadsvis i efterskott.

För dessa unga som fyllt 18 år men ännu inte 21 år får därmed kommunen totalt 700 kronor per dygn genom dygnsschablon om 300 kronor för anvisad vuxen och dygnsschablon om 400 kronor för tidigare ensamkommande.

Utbe­tal­ning av ersätt­ning

Ersättning betalas ut i efterskott. Eftersom bestämmelserna trädde i kraft 1 juli kan ersättning betalas ut tidigast i augusti. På grund av den mycket korta förberedelsetiden kommer utbetalning för en eller flera ersättningar börja ske först efter sommaren. All ersättning ska hanteras i kommunernas e-tjänst och information om när en ersättning finns i e-tjänsten kommer att anges på sidan Ansök om statlig ersätt­ning.

Över­klaga beslut

En kommun kan överklaga Migrationsverkets beslut om ersättning till allmän förvaltningsdomstol. Överklagandet ska ha kommit in till Migrationsverket senast tre veckor från beslutsdatum. I överklagandet ska du tala om hur du vill ha det ändrat. Kom ihåg att ange beslutets diarienummer.

En kommun som anser sig ha fått för lite utbetald schablonersättning ska anmäla detta till Migrationsverket som därefter får justera utbetalat belopp i efterhand.

Om all utbe­tal­ning av ersätt­ning

Migrationsverket betalar ut ersättningen den sista bankdagen i den månad då verket fattade beslut.

Om en kommun vill ändra konto för utbetalningar, referenstext eller vill veta vad en utbetalningskod betyder går det läsa på sidan Ändra konto för utbetalning.

Länkar till lagar och förord­ningar

Lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. (LMA), se bland annat 2 § tredje stycket, 3 § och 3 b § Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Förordningen (2022:1008) om anvisning av en kommun som ska ordna boende för vissa utlänningar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Förordningen (2017:193) om statlig ersättning för asylsökande m fl., se 14–14 b §§ samt 21 § Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan senast uppdaterad: