Ersättning för initiala boenden för skyddsbehövande enligt massflyktsdirektivet

Kommuner har rätt att få statlig ersättning för de initiala boenden (evakueringsplatser) som kommunen har ordnat efter dialog med Migrationsverket för skyddsbehövande enligt massflyktsdirektivet.

138 kommuner har fått ersätt­ning

Migrationsverket har nu hanterat all ersättning till kommunerna för initiala boenden för skyddsbehövande enligt massflyktsdirektivet. Totalt har 138 kommuner fått ersättning för de platser som Migrationsverket haft tillgång till under 2022. De sista utbetalningarna skedde i oktober 2022.

Migrationsverket administrerar dessa ersättningar med separata pappersbeslut för utbetalning och inte genom e-tjänsten ”Ansök om statlig ersättning”.

Fast ersätt­ning

En schablonersättning med en fast del om 10 000 kronor betalas ut per iordningställd plats och avser kostnader för iordningställande och avvecklande av boendeplatser.

Rörlig ersätt­ning

En schablonersättning med en rörlig del om 300 kronor betalas ut per dygn som platsen är iordningställd och avser driftskostnader samt, i förekommande fall, kostnader för kost och förbrukningsvaror som tillhandahålls inom ramen för boendet.

Exempel om en kommun har iord­ning­ställt 30 platser

Kommunen har, efter dialog med Migrationsverket, iordningställt 20 platser från 1 april och därefter ytterligare 10 platser från 15 april. Samtliga 30 platser är iordningställda fram till 15 juni, då de avvecklas. Totalt får kommunen då 849 000 kronor, varav

  • en fast del på 300 000 kronor, dvs. 10 000 kronor för 30 platser.
  • en rörlig del på 639 000 kronor, dvs. 300 kronor per dygn för 20 platser i 15 dagar (90 000 kronor) och därefter 300 kronor per dygn för 30 platser i 61 dagar (549 000 kronor).

Läs mer om bland annat olika boendeformer på sidan Om skyddsbehövande enligt massflyktsdirektivet

Utbe­tal­ning av ersätt­ning

Ersättning betalas i efterskott. Eftersom bestämmelsen trädde i kraft den 24 maj kunde ersättning betalas ut tidigast i juni 2022.

Över­klaga beslut

En kommun kan överklaga Migrationsverkets beslut om ersättning till allmän förvaltningsdomstol. Överklagandet ska ha kommit in till Migrationsverket senast tre veckor från beslutsdatum. I överklagandet ska du tala om hur du vill ha det ändrat. Kom ihåg att ange beslutets diarienummer.

Om all utbe­tal­ning av ersätt­ning

Migrationsverket betalar ut ersättningen den sista bankdagen i den månad då verket fattade beslut.

Utbetalning sker till det konto som kommunen har angett för schablonersättning för nyanlända.

Länkar till lagar och förord­ningar

Lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. (LMA), se 3 a § tredje stycket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Förordningen (2017:193) om statlig ersättning för asylsökande m fl., se 18 a och 21 §§ samt övergångsbestämmelser Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan senast uppdaterad: