Vem kan få asyl?

Det står i den svenska lagen vem som kan få asyl i Sverige. Migrationsverket prövar om de skäl som du och din familj berättar om räcker för att få asyl. Man kan få uppehållstillstånd om man är flykting, alternativt skyddsbehövande eller om man behöver stanna av andra skäl.

Flyk­ting

Enligt FN:s flyktingkonvention och svensk lag är du flykting om du har anledning att vara rädd för att bli förföljd på grund av

 • ras
  – till exempel vilken hudfärg du har
 • nationalitet
  – till exempel ditt medborgarskap, språk eller etnisk grupp
 • religion
  – vilken gud du tror på, eller att du inte tror på någon gud alls
 • politisk uppfattning
  – till exempel dina åsikter om hur ditt hemland ska styras
 • kön
  – om du är tjej eller kille
 • sexuell läggning
  – till exempel om du är en tjej som blir kär i tjejer eller en kille som blir kär i killar
 • att du tillhör en viss samhällsgrupp
  – ibland kan barn räknas som en egen samhällsgrupp.

Ibland är det de som bestämmer i ett land som förföljer och hotar människor så att de måste fly. Men man kan också söka asyl om det är enstaka personer eller grupper som förföljer, och myndigheterna i hemlandet (till exempel polisen) inte kan eller vill skydda och hjälpa den som är utsatt.

Det räcker inte att du har varit med om sådan här förföljelse. Det måste också finnas en stor risk att du kommer att utsättas för det igen om du åker tillbaka. Det är därför som personalen på Migrationsverket frågar vad du eller dina föräldrar tror kommer att hända om ni måste åka tillbaka till ert hemland.

Om du räknas som flykting får du uppehållstillstånd i tre år.

Alter­na­tivt skydds­be­hö­vande

Enligt svensk lag kan man ibland få asyl i Sverige även om man inte räknas som flykting på det sätt som beskrivs i punkterna ovan, men ändå är rädd för att återvända till hemlandet.

Du kallas alternativt skyddsbehövande om du riskerar tortyr, dödsstraff, eller annan omänsklig eller förnedrande behandling i ditt hemland. Du kan också få skydd som alternativt skyddsbehövande om det är så mycket krig i hemlandet att alla som stannar där riskerar att dödas.

Den som räknas som alternativt skyddsbehövande får uppehållstillstånd i 13 månader.

Uppe­hålls­till­stånd i andra fall

En person som har sökt asyl kan i vissa fall få uppehållstillstånd även om hen inte uppfyller kraven i lagen för att kallas flykting eller alternativt skyddsbehövande. Det är ovanligt och det krävs särskilda omständigheter, till exempel att personen är mycket sjuk eller att situationen i hemlandet är väldigt svår.

EU-logotyp

Sidan senast uppdaterad: