Ersättning för särskilt förordnad vårdnadshavare för kommunmottagna ensamkommande barn

En kommun kan få ersättning för kostnader om vårdinsatser för ett barn som har flyttats över till en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare (SFV) som barnet tidigare varit familjehemsplacerat hos.

Villkor för ersätt­ning

En kommun kan få skälig ersättning för kostnader om vårdnadsinsatser för ett barn under 18 år som:

  • har flyttats över till en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare (SFV) där barnet tidigare varit familjehemsplacerat,
  • och där kommunen betalar ersättning till dessa vårdnadshavare med stöd av socialtjänstlagen (2001:453).

Kost­nader som ersätts

Om ovanstående villkor är uppfyllda kan kommunen få skälig ersättning för kostnader som har ett direkt samband med barnets boende och omvårdnad i SFV-hemmet.

Lämna in en ansökan

Du lämnar in en ansökan där det framgår att vårdnaden av barnet har flyttats över till en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare. Kommunen ska lämna in en ansökan för hela kostnaden som kommunen har haft.

Du kan välja att ansöka kvartalsvis eller över två kvartal samtidigt. En ansökan om ersättning ska ha kommit in till Migrationsverket inom sex månader från utgången av det första kvartalet som ansökan avser.

Du ansöker genom att fylla i blanketten:

Ansökan om ersättning för särskilt förordnad vårdnadshavare (SVF) – Ensamkommande barn med uppehållstillstånd, blankett 4510 Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.

För information om vart du ska skicka in din ansökan eller om du har frågor om ersättningen, se sidan Kontaktuppgifter statlig ersättning.

Det här ska bifogas

Tillsammans med blanketten ska kommunen bifoga:

  • tingsrättens dom om särskilt förordnad vårdnadshavare (vid den första ansökan för varje barn)
  • ett ekonomiskt underlag som visar kommunens skäliga kostnader för varje barn.

Att tänka på

Om kommunen får ersättning för kostnader i SFV-hem kan kommunen inte samtidigt få automatisk schablonersättning per dygn.

Om barnet blir svensk medborgare upphör kommunens rätt till ersättning.

Du kan läsa mer om de olika ersättningstyperna för kommunmottagna ensamkommande barn och unga på sidan Sök ersättning för personer med uppehållstillstånd.

Utbe­tal­ning av ersätt­ning

Migrationsverket betalar ut ersättningen sista bankdagen i den månad då verket fattade beslut eller månaden efter om beslutet togs sent i månaden.

Om en kommun vill ändra konto för utbetalningar, referenstext eller vill veta vad en utbetalningskod betyder går det att läsa på sidan Ändra konto för utbetalning.

Kommu­nens uppgifts­skyl­dighet

Kommunen är skyldig att lämna de uppgifter som krävs för att Migrationsverket ska kunna bedöma kommunens rätt till ersättning. Migrationsverket kan begära in kompletterande underlag vid behov.

Över­klaga beslut

En kommun kan överklaga Migrationsverkets beslut om ersättning till förvaltningsrätten. Överklagandet ska ha kommit in till Migrationsverket senast tre veckor från beslutsdatum. I överklagandet ska det framgå vad kommunen vill ha ändrat. Kom ihåg att ange beslutets diarienummer.

Sidan senast uppdaterad: