Ersätt­ning för stödin­satser samt hälso- och sjuk­vård för nyan­lända

En kommun kan få ersättning för kostnader de haft för personer i behov av vård och insatser till följd av sjukdom eller funktionshinder.

Villkor för ersätt­ning

Kommunen kan få ersättning för kostnader de haft för personer där

 • kostnaderna är minst 60 000 kronor per person under en tolvmånadersperiod (exklusive tolkkostnad), sammanlagt eller för någon av insatserna stöd och service, assistansersättning, bostadsanpassningsbidrag samt hälso- och sjukvård och
 • personens sjukdom eller funktionshinder fanns vid första mottagandet i kommunen eller på annat sätt har ett direkt samband med personens situation som skyddsbehövande. Det kan till exempel vara fysiska eller psykiska skador på grund av krig.

Kostnader som ersätts

Om ovanstående villkor är uppfyllda kan kommunen få ersättning för:

 • beviljade insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, till exempel personlig assistent, korttidsboende, gruppboende och dagcenterplats, och
 • assistansersättning för de timmar som Försäkringskassan inte beviljat ersättning för, och
 • bidrag som betalats ut för anpassning av bostad, och
 • hälso- och sjukvård (varaktig vård), inklusive individanpassade hjälpmedel, som ordinerats av läkare och där vårdbehovet bedöms vara i minst tre år, samt
 • tolkkostnader i samband med hälso- och sjukvård. Observera att kostnad för tolk kan sökas först när den totala kostnaden för stöd och service, assistansersättning, bostadsanpassningsbidrag samt hälso- och sjukvård uppgår till 60 000 kronor.

Kostnader som inte ersätts

Även om ovanstående villkor är uppfyllda kan kommunen inte få ersättning för:

 • återställande av bostad som tidigare bostadanpassats
 • elevassistent.

Lämna in en ansökan

En ansökan ska ha kommit in till Migrationsverket senast inom ett år från utgången av den tolvmånadersperiod ansökan avser.

Du ansöker genom att fylla i blanketten:

Ansökan om ersättning för stödinsatser samt hälso-och sjukvård för nyanlända, blankett 4477 Pdf, 686 kB, öppnas i nytt fönster.

För information om vart du ska skicka din ansökan eller om du har frågor om ersättningen, se sidan Kontaktuppgifter statlig ersättning.

Det här ska bifogas

Du ska skicka med:

 • till exempel läkarutlåtande som visar att sjukdomen eller funktionshindret har en direkt koppling med skyddsbehovet eller fanns vid första mottagandet i kommunen
 • dokument med specificerade uppgifter om de utgifter som kommunen begär ersättning för och vilken tidsperiod kostnaderna avser
 • intyg om exempelvis dagcenterplats eller beslut om personlig assistent
 • till exempel ett nytt läkarutlåtande om diagnosen förändras för att visa att vården hör ihop med grundsjukdomen eller funktionshindret.
 • vid behov ett nytt läkarutlåtande eller annat underlag som styrker att det är ett tidigare vårdbehov som fortsätter, även om det tillfälligt varit uppehåll i perioden som kommunen söker för. Det kan alltså vara ett glapp mellan tolvmånadersperioderna, däremot får de inte överlappa varandra.
 • för hälso- och sjukvårdskostnader (varaktig vård) krävs till exempel läkarutlåtande där det framgår att personen behöver vård i minst tre år på grund av sjukdom eller funktionshinder.

Att tänka på

En första ansökan om ersättning ska ha kommit in till Migrationsverket senast inom tre år från det att personen fått uppehållstillstånd och tagits emot i en kommun. En ansökan som kommer in senare kan prövas om det finns särskilda skäl. Ett sådant skäl kan vara att personen har flyttat och den kommun där personen bodde tidigare inte ansökte om ersättning inom tre år. 

Tänk på att ersättningen endast betalas ut för en tolvmånadersperiod som ligger inom ramen för ettårsregeln. Du kan alltså inte ansöka om ersättning för tre år tillbaka vid ett och samma tillfälle. Exempelvis – om en ansökan avser period 150101–151231, måste ansökan senast komma in till Migrationsverket den 31 december 2016.

Migrationsverket rekommenderar att kommunen skickar in en första ansökan vid utgången av första 12-månadersperioden eller när kostnaderna är minst 60 000 kronor.

Mariam blir kommunplacerad i Lunds kommun den 15 juni 2015. Mariam har ett vårdbehov och kommunen beviljar därför henne insats i form av en personlig assistent från och med den 18 juni och framåt.

Om kommunen ska kunna få ersättning för insatser gjorda under den första 12‑månadersperioden (18 juni 2015–17 juni 2016), ska en första ansökan om ersättning ha kommit in till Migrationsverket senast den 17 juni 2017.  

Gustavo blir kommunplacerad i Östersunds kommun den 15 juni 2016. Gustavo sitter i rullstol och behöver en personlig assistent. Kommunen beviljar honom hjälp 35 timmar per vecka från och med den 20 juni och framåt.

Kommunen ansöker om assistansersättning hos Försäkringskassan. Försäkringskassan bedömer att 35 timmar behövs för att säkerställa de grundläggande behov Gustavo har och beviljar ansökan. Men Försäkringskassan beviljar inte ersättning för de första 20 timmarna eftersom kommunen själv ska stå för denna kostnad. Kommunen kan däremot ansöka om ersättning för dessa timmar hos Migrationsverket.

Om kommunen ska kunna få ersättning från det första insatsdatumet under 2016, ska en första ansökan ha kommit in till Migrationsverket senast den 19 juni 2017.

Utbe­tal­ning av ersätt­ning

Migrationsverket betalar ut ersättningen sista bankdagen i den månad då verket fattade beslut.

Om en kommun vill ändra konto för utbetalningar, referenstext eller vill veta vad en utbetalningskod betyder går det läsa på sidan:

Ändra konto för utbetalning

Kommu­nens uppgifts­skyl­dighet

Kommunen är skyldig att lämna de uppgifter som krävs för att Migrationsverket ska kunna bedöma kommunens rätt till ersättning. Det innebär att Migrationsverket kan begära in kompletterande underlag.

Över­klaga beslut

En kommun kan överklaga Migrationsverkets beslut om ersättning till allmän förvaltningsdomstol. Överklagandet ska ha kommit in till Migrationsverket senast tre veckor från beslutsdatum. I överklagandet ska du tala om hur du vill ha det ändrat. Kom ihåg att ange beslutets diarienummer.

Sidan senast uppdaterad: