Ersätt­ning för stödin­satser samt hälso- och sjuk­vård för nyan­lända

En kommun kan få ersättning för kostnader de haft för personer i behov av vård och insatser till följd av sjukdom eller funktionshinder.

Villkor för ersätt­ning

Kommunen kan endast få ersättning för kostnader de haft för personer där

 • kostnaderna är minst 60 000 kronor per person under en tolvmånadersperiod (exklusive tolkkostnad), sammanlagt eller för någon av insatserna stöd och service, assistansersättning, bostadsanpassningsbidrag samt hälso- och sjukvård och
 • personens sjukdom eller funktionshinder fanns vid första mottagandet i kommunen eller på annat sätt har ett direkt samband med personens situation som skyddsbehövande.

Kost­nader som ersätts

Om ovanstående villkor är uppfyllda kan kommunen få ersättning för:

 • beviljade insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, till exempel personlig assistent, korttidsboende, gruppboende och dagcenterplats
 • assistansersättning för de timmar som Försäkringskassan inte beviljat ersättning för
 • bidrag, inklusive moms, som betalats ut för anpassning av bostad
 • hälso- och sjukvård (varaktig vård), inklusive individanpassade hjälpmedel, som ordinerats av läkare och där vårdbehovet bedöms vara i minst tre år
 • tolkkostnader i samband med hälso- och sjukvård. Observera att kostnad för tolk kan sökas först när den totala kostnaden för stöd och service, assistansersättning, bostadsanpassningsbidrag samt hälso- och sjukvård uppgår till 60 000 kronor.

Kost­nader som inte ersätts

Även om ovanstående villkor är uppfyllda kan kommunen till exempel inte få ersättning för:

 • återställande av bostad som tidigare bostadanpassats
 • elevassistent
 • garantibelopp
 • kostnader för insatser beslutade enligt socialtjänstlagen (2001:453) eller någon annan insats som täcks av annan ersättning
 • färdtjänst.

Lämna in en ansökan

En ansökan ska ha kommit in till Migrationsverket senast inom ett år från utgången av den period ansökan avser.

Ansök genom att fylla i blanketten:

Ansökan om ersättning för stödinsatser samt hälso-och sjukvård för nyanlända, blankett 4477 Pdf, 750.5 kB, öppnas i nytt fönster.

För information om vart ansökan ska skickas eller om du har frågor om ersättningen, se sidan Kontaktuppgifter statlig ersättning.

Det här ska bifogas

 • Medicinskt underlag, till exempel läkarutlåtande, som visar att sjukdomen eller funktionshindret har en direkt koppling med skyddsbehovet eller fanns vid första mottagandet i kommunen.
 • Dokument med specificerade uppgifter om de utgifter som kommunen begär ersättning för och vilken tidsperiod kostnaderna avser.
 • Intyg om insats, exempelvis daglig verksamhet eller beslut om personlig assistans.
 • Medicinskt underlag, till exempel ett nytt läkarutlåtande, om diagnosen förändras för att visa att vården hör ihop med grundsjukdomen eller funktionshindret.
 • Vid behov, ett nytt läkarutlåtande eller annat underlag som styrker att det är ett tidigare vårdbehov som fortsätter.
 • För hälso- och sjukvårdskostnader (varaktig vård) krävs medicinskt underlag, till exempel läkarutlåtande, där det framgår att personen behöver vård i minst tre år på grund av sjukdom eller funktionshinder.

Att tänka på

En första ansökan om ersättning ska ha kommit in till Migrationsverket senast inom tre år från det att personen fått uppehållstillstånd och tagits emot i en kommun. En ansökan som kommer in senare kan prövas om det finns särskilda skäl. Ett sådant skäl kan vara att personen har flyttat och den kommun där personen bodde tidigare inte ansökte om ersättning inom tre år. 

Tänk på att ersättningen endast betalas ut för en period som ligger inom ramen för ettårsregeln. Du kan alltså inte ansöka om ersättning för tre år tillbaka vid ett och samma tillfälle. Om en ansökan till exempel avser perioden 220101–221231, måste ansökan senast komma in till Migrationsverket den 31 december 2023.

Migrationsverket rekommenderar att kommunen skickar in en första ansökan vid utgången av den första tolvmånadersperioden eller när kostnaderna är minst 60 000 kronor.

Sara blir kommunplacerad i Malmö kommun den 15 juni 2022. Sara har ett vårdbehov och kommunen beviljar därför henne insats i form av en personlig assistent från och med den 18 juni 2022 och framåt.

Om kommunen ska kunna få ersättning för insatser gjorda under perioden då kostnaderna uppstod, 220618–230617, ska en första ansökan om ersättning ha kommit in till Migrationsverket senast den 17 juni 2024.

Men en första ansökan ska också ha kommit in till Migrationsverket inom tre år från det datum Sara blev kommunplacerad (15 juni 2022). Det innebär att en första ansökan från kommunen ska ha kommit in till Migrationsverket senast den 14 juni 2025. 

Dani blir kommunplacerad i Luleå kommun den 10 juni 2022. Dani sitter i rullstol och behöver en personlig assistent. Kommunen beviljar honom hjälp 35 timmar per vecka från och med den 20 juni 2022 och framåt.

Kommunen ansöker om assistansersättning hos Försäkringskassan. Försäkringskassan bedömer att 35 timmar behövs för att säkerställa de grundläggande behov Dani har och beviljar ansökan. Men Försäkringskassan beviljar inte ersättning för de första 20 timmarna eftersom kommunen själv ska stå för denna kostnad. Kommunen kan då ansöka om ersättning för dessa timmar hos Migrationsverket.

Om kommunen ska kunna få ersättning från det första insatsdatumet då kostnaden uppstod, den 20 juni 2022, och kommunen söker ersättning fram till den 20 februari 2023 (220620–230220) ska en första ansökan ha kommit in till Migrationsverket senast den 20 februari 2024.

Utbe­tal­ning av ersätt­ning

Migrationsverket betalar ut ersättningen sista bankdagen i den månad då verket fattade beslut eller månaden efter om beslutet togs sent i månaden.

Om en kommun vill ändra konto för utbetalningar, referenstext eller vill veta vad en utbetalningskod betyder går det att läsa på sidan Ändra konto för utbetalning.

Kommu­nens uppgifts­skyl­dighet

Kommunen är skyldig att lämna de uppgifter som krävs för att Migrationsverket ska kunna bedöma kommunens rätt till ersättning. Migrationsverket kan begära in kompletterande underlag vid behov.

Över­klaga beslut

En kommun kan överklaga Migrationsverkets beslut om ersättning till förvaltningsrätten. Överklagandet ska ha kommit in till Migrationsverket senast tre veckor från beslutsdatum. I överklagandet ska det framgå vad kommunen vill ha ändrat. Kom ihåg att ange beslutets diarienummer.

Sidan senast uppdaterad: