Ersättning för vårdinsatser enligt LVU eller motsvarande enligt SoL för kommunmottagna ensamkommande unga

En kommun kan få ersättning för vårdinsatser för kommunmottagna unga med uppehållstillstånd som fyllt 18 men inte 21 år och som tidigare varit ensamkommande barn.

Villkor för ersättning

Ersättningen betalas ut utöver dygnsschablonen på 750 kronor och ges för kostnader för vård som ges till unga som fyllt 18 men inte 21 med stöd av lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Kommunen har även rätt till ersättning för vårdinsatser som avses i 3 § LVU men där vården ges med stöd av socialtjänstlagen (SoL). Med andra ord där vårdbehovet för barnet är detsamma som enligt LVU, men vården ges frivilligt.

3 § Vård skall också beslutas om den unge utsätter sin hälsa eller utveckling för en påtaglig risk att skadas genom missbruk av beroendeframkallande medel, brottslig verksamhet eller något annat socialt nedbrytande beteende.

Vård skall också beslutas om den som dömts till sluten ungdomsvård enligt 32 kap. 5 § brottsbalken vid verkställighetens slut bedöms vara i uppenbart behov av fortsatt vård för att inte löpa sådan risk som avses i första stycket. Lag (2006:896).

Ersättningen betalas ut för kommunens faktiska kostnad per person och dygn.

Rätten till ersättning förutsätter att vården har påbörjats innan barnet har fyllt 18 år.

Kost­nader som inte ersätts

Även om ovanstående villkor är uppfyllda kan kommunen till exempel inte få ersättning för

  • kostnader för utbildning (förutom vid SiS-boende)
  • momskostnader.

Lämna in en ansökan

Du lämnar in en ansökan där det framgår att samtliga unga har fått vård enligt LVU eller motsvarande vårdbehov enligt socialtjänstlagen (SoL).

Du kan välja att ansöka kvartalsvis eller för två kvartal samtidigt. En ansökan om ersättning ska ha kommit in till Migrationsverket inom sex månader från utgången av det första kvartalet som ansökan avser.

Du ansöker genom att fylla i blanketten:

Ansökan om ersättning för LVU eller motsvarande vårdbehov enligt SoL – Unga mellan 18-21 år med uppehållstillstånd som tidigare varit ensamkommande barn, blankett 4513 Pdf, 713.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Öppna blanketten i en pdf-läsare

För att få tillgång till alla funktioner behöver du öppna blanketten i den senaste versionen av en pdf-läsare, till exempel Adobe Acrobat Reader. Blanketter med automatiska summeringar måste du öppna i en pdf-läsare för att summeringarna ska bli korrekta. Du ser att en blankett har fält med automatiska summeringar genom att det finns en nolla i de fälten.

För information om vart du ska skicka in din ansökan eller om du har frågor om ersättningen, se sidan Kontaktuppgifter statlig ersättning.

Det här ska bifogas

Tillsammans med blanketten ska kommunen bifoga

  • ett underlag för den aktuella perioden där det framgår att vård ges med stöd av LVU, eller att det föreligger vårdbehov motsvarande 3 § LVU men ges med stöd av socialtjänstlagen (2001:453). Underlaget ska även visa att vården påbörjades innan personen fyllde 18 år och kontinuerligt motsvarat 3 § LVU.
  • ett ekonomiskt underlag som visar kommunens kostnader för varje ungdom för den aktuella perioden.

Att tänka på

En kommun har även möjlighet att söka ersättning för vårdinsatser för kommunmottagna ensamkommande barn under 18 år.

Om den unge blir svensk medborgare upphör kommunens rätt till ersättning.

Du kan läsa mer om de olika ersättningstyperna för asylsökande ensamkommande unga på sidan Sök ersättning för asylsökande.

Utbe­tal­ning av ersätt­ning

Migrationsverket betalar ut ersättningen sista bankdagen i den månad då verket fattade beslut eller månaden efter om beslutet togs sent i månaden.

Om en kommun vill ändra konto för utbetalningar, referenstext eller vill veta vad en utbetalningskod betyder går det att läsa på sidan Ändra konto för utbetalning.

Kommu­nens uppgifts­skyl­dighet

Kommunen är skyldig att lämna de uppgifter som krävs för att Migrationsverket ska kunna bedöma kommunens rätt till ersättning. Migrationsverket kan begära in kompletterande underlag vid behov.

Över­klaga beslut

En kommun kan överklaga Migrationsverkets beslut om ersättning till förvaltningsrätten. Överklagandet ska ha kommit in till Migrationsverket senast tre veckor från beslutsdatum. I överklagandet ska det framgå vad kommunen vill ha ändrat. Kom ihåg att ange beslutets diarienummer.

Sidan senast uppdaterad: