Migrationsverket logotyp

Ersättning för ankomstboende för ensamkommande barn

En kommun som är ankomstkommun för ett ensamkommande asylsökande barn har rätt till ersättning för kostnader för barnens tillfälliga boende, så kallat ankomstboende.

Den här ansökan ska göras via Migrationsverkets e-tjänst

Villkor för ersätt­ning

En kommun kan få schablonersättning på 3 000 kronor per barn och dygn för tiden de väntar på att Migrationsverket ska fatta ett beslut om att anvisa en kommun som ska ha det långsiktiga ansvaret för barnet. Beloppet ska även täcka kommunens kostnader för beredskap att ta emot ensamkommande barn i tillfälliga boenden.

Ersättningen betalas som längst ut fram till det datum som anges i Migrationsverkets anvisningsbeslut, det vill säga till och med dagen innan anvisad kommun övertar ansvaret för barnet. Inga kostnader utöver schablonbeloppet kan beviljas.

Lämna in en ansökan

Du kan välja att ansöka kvartalsvis eller för två kvartal samtidigt. En ansökan om ersättning ska ha kommit in till Migrationsverket inom sex månader från utgången av det första kvartalet som ansökan avser.

Du ska helst göra din ansökan via e-tjänsten Ansök om statlig ersättning. Om du inte kan nå, eller ännu inte har tillgång till e-tjänsten, kan du göra ansökan via blankett.

Ansökan om ersättning för ankomstboende, nummer 4511PDF

För information om vart du ska skicka in din ansökan eller om du har frågor om ersättningen, se sidan Kontaktuppgifter statlig ersättning.

Utbe­tal­ning av ersätt­ning

Migrationsverket betalar ut ersättningen sista bankdagen i den månad då verket fattade beslut.

Om en kommun vill ändra konto för utbetalningar, referenstext eller vill veta vad en utbetalningskod betyder går det läsa på sidan:

Ändra konto för utbetalning

Kommu­nens uppgifts­skyl­dighet

Kommunen är skyldig att lämna de uppgifter som krävs för att Migrationsverket ska kunna bedöma kommunens rätt till ersättning. Det innebär att Migrationsverket kan begära in kompletterande underlag.

Över­klaga beslut

En kommun kan överklaga Migrationsverkets beslut om ersättning till allmän förvaltningsdomstol. Överklagandet ska ha kommit in till Migrationsverket senast tre veckor från beslutsdatum. I överklagandet ska du tala om hur du vill ha det ändrat. Kom ihåg att ange beslutets diarienummer.

Sidan senast uppdaterad: 2020-07-10

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?