Betydande extraordinära kostnader för anvisade asylsökande ensamkommande barn

En anvisad kommun som har haft betydande extraordinära kostnader för asylsökande ensamkommande barn kan söka ersättning för dessa kostnader. Det gäller även ensamkommande barn som är massflyktingar.

Den här ansökan ska göras via Migrationsverkets e-tjänst.

Villkor för ersätt­ning

En kommun som har haft betydande extraordinära kostnader för ensamkommande barn som har anvisats till kommunen av Migrationsverket kan söka ersättning för dessa kostnader.

Möjligheten att får den här ersättningen är begränsad (enligt propositionen 1989/90:105). Kostnaderna bör främst avse strukturella merkostnader, det vill säga kostnader som kommunen inte har kunnat förutse och planera för, och som inte täcks av andra statliga ersättningar. 

Lämna in en ansökan

Du kan välja att ansöka kvartalsvis eller för två kvartal samtidigt. En ansökan om ersättning ska ha kommit in till Migrationsverket inom sex månader från utgången av det första kvartalet som ansökan avser. Du ska göra din ansökan via e-tjänsten Ansök om statlig ersättning. Om du inte kan nå, eller ännu inte har tillgång till e-tjänsten, kan du ansöka genom att fylla i blanketten.

Ansökan om ersättning för betydande extraordinära kostnader – Anvisade asylsökande ensamkommande barn, blankett 4515 Pdf, 707.3 kB, öppnas i nytt fönster.

För information om vart du ska skicka in din ansökan eller om du har frågor om ersättningen, se sidan Kontaktuppgifter statlig ersättning.

Det här ska bifogas i ansökan

Tillsammans med blanketten ska kommunen bifoga

  • ett dokument som visar att kommunen har haft kostnaden
  • en beskrivning om hur kostnaden har uppstått om det inte tydligt framgår på ansökan samt varför det anses vara en extraordinär kostnad.

Att tänka på

Rätten till ersättning gäller endast för kostnader för ensamkommande barn som Migrationsverket har anvisat till kommunen, det vill säga asylsökande eller massflyktingar.

Du kan läsa mer om de olika ersättningstyperna för barn med uppehållstillstånd för bosättning på sidan Sök ersättning för personer med uppehållstillstånd.

Utbe­tal­ning av ersätt­ning

Migrationsverket betalar ut ersättningen sista bankdagen i den månad då verket fattade beslut eller månaden efter om beslutet togs sent i månaden.

Om en kommun vill ändra konto för utbetalningar, referenstext eller vill veta vad en utbetalningskod betyder går det att läsa på sidan Ändra konto för utbetalning.

Kommu­nens uppgifts­skyl­dighet

Kommunen är skyldig att lämna de uppgifter som krävs för att Migrationsverket ska kunna bedöma kommunens rätt till ersättning. Migrationsverket kan begära in kompletterande underlag vid behov.

Över­klaga beslut

En kommun kan överklaga Migrationsverkets beslut om ersättning till förvaltningsrätten. Överklagandet ska ha kommit in till Migrationsverket senast tre veckor från beslutsdatum. I överklagandet ska det framgå vad kommunen vill ha ändrat. Kom ihåg att ange beslutets diarienummer.

Sidan senast uppdaterad: