Ersätt­ning för vårdin­satser enligt LVU eller motsva­rande enligt SoL för ensam­kom­mande asyl­sö­kande unga

En kommun kan få ersättning för vårdinsatser för asylsökande unga och unga massflyktingar som fyllt 18 år men inte 21 år, och som tidigare varit ensamkommande barn.

Den här ansökan ska göras via Migrationsverkets e-tjänst

Villkor för ersättning

En kommun kan få ersättning för vårdinsatser för ensamkommande unga som fyllt 18 men inte 21 år och där det finns ett vårdbehov enligt Lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), eller på grund av sådana förhållanden som avses i 3 § LVU, men att vården ges med stöd av Socialtjänstlagen (SoL). Med andra ord där vårdbehovet för barnet är detsamma som enligt LVU, men vården ges frivilligt.

3 § Vård skall också beslutas om den unge utsätter sin hälsa eller utveckling för en påtaglig risk att skadas genom missbruk av beroendeframkallande medel, brottslig verksamhet eller något annat socialt nedbrytande beteende.

Vård skall också beslutas om den som dömts till sluten ungdomsvård enligt 32 kap. 5 § brottsbalken vid verkställighetens slut bedöms vara i uppenbart behov av fortsatt vård för att inte löpa sådan risk som avses i första stycket. Lag (2006:896).

Ersättningen betalas ut för kommunens faktiska kostnad per person och dygn.

Rätten till ersättning förutsätter att vården har påbörjats innan barnet har fyllt 18 år.

Kost­nader som inte ersätts

Även om ovanstående villkor är uppfyllda kan kommunen till exempel inte få ersättning för

  • kostnader för utbildning (förutom vid SiS-boende)
  • momskostnader.

Lämna in en ansökan

Du lämnar in en ansökan där det framgår att samtliga unga har givits vård enligt LVU eller motsvarande vårdbehov enligt socialtjänstlagen (SoL).

Du kan välja att ansöka kvartalsvis eller för två kvartal samtidigt. En ansökan om ersättning ska ha kommit in till Migrationsverket inom sex månader från utgången av det första kvartalet som ansökan avser.

Du ska helst göra din ansökan via e-tjänsten Ansök om statlig ersättning. Om du inte kan nå, eller ännu inte har tillgång till e-tjänsten, kan du göra ansökan via blankett.

Ansökan om ersättning för vårdinsatser enligt LVU eller motsvarande enligt SoL – För ensamkommande asylsökande unga som har fyllt 18 men inte 21 år, blankett 4512 Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.

För information om vart du ska skicka in din ansökan eller om du har frågor om ersättningen, se sidan Kontaktuppgifter statlig ersättning.

Det här ska bifogas

Tillsammans med blanketten ska kommunen bifoga

  • ett underlag för den aktuella perioden där det framgår att vården ges till unga som har fyllt 18 år men inte 21 år enligt LVU, eller att det föreligger ett vårdbehov motsvarande 3 § LVU men vården ges med stöd av SoL. Underlaget ska även visa att vården påbörjades innan personen fyllde 18 år och kontinuerligt motsvarat 3 § LVU
  • ett ekonomiskt underlag som visar kommunens kostnader för varje ungdom för den aktuella perioden.

Att tänka på

En kommun har även möjlighet att söka ersättning för vårdinsatser för asylsökande ensamkommande barn som fått vårdinsatser via LVU eller motsvarande via SoL

Du kan läsa mer om de olika ersättningstyperna för unga med uppehållstillstånd för bosättning, på sidan Sök ersättning för personer med uppehållstillstånd

Utbe­tal­ning av ersätt­ning

Migrationsverket betalar ut ersättningen sista bankdagen i den månad då verket fattade beslut eller månaden efter om beslutet togs sent i månaden.

Om en kommun vill ändra konto för utbetalningar, referenstext eller vill veta vad en utbetalningskod betyder går det att läsa på sidan Ändra konto för utbetalning.

Kommu­nens uppgifts­skyl­dighet

Kommunen är skyldig att lämna de uppgifter som krävs för att Migrationsverket ska kunna bedöma kommunens rätt till ersättning. Migrationsverket kan begära in kompletterande underlag vid behov.

Över­klaga beslut

En kommun kan överklaga Migrationsverkets beslut om ersättning till förvaltningsrätten. Överklagandet ska ha kommit in till Migrationsverket senast tre veckor från beslutsdatum. I överklagandet ska det framgå vad kommunen vill ha ändrat. Kom ihåg att ange beslutets diarienummer.

Sidan senast uppdaterad: