Ersättning för vårdinsatser enligt LVU eller motsvarande enligt SoL för ensamkommande asylsökande barn

En kommun kan få ersättning för vårdinsatser för ensamkommande barn som är asylsökande eller massflyktingar.

Den här ansökan ska göras via Migrationsverkets e-tjänst

Villkor för ersättning

Ersättningen betalas ut utöver dygnsschablonen på 1 350 kronor och ges för kostnader för vård som ges till barn under 18 år med stöd av Lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Kommunen har även rätt till ersättning för vårdinsatser som avses i 2 eller 3 §§ LVU men där vården ges med stöd av Socialtjänstlagen (SoL). Med andra ord där vårdbehovet för barnet är detsamma som enligt LVU, men vården ges frivilligt.

2 § Vård skall beslutas om det på grund av fysisk eller psykisk misshandel, otillbörligt utnyttjande, brister i omsorgen eller något annat förhållande i hemmet finns en påtaglig risk för att den unges hälsa eller utveckling skadas. Lag (2003:4069

3 § Vård skall också beslutas om den unge utsätter sin hälsa eller utveckling för en påtaglig risk att skadas genom missbruk av beroendeframkallande medel, brottslig verksamhet eller något annat socialt nedbrytande beteende.

Vård skall också beslutas om den som dömts till sluten ungdomsvård enligt 32 kap. 5 § brottsbalken vid verkställighetens slut bedöms vara i uppenbart behov av fortsatt vård för att inte löpa sådan risk som avses i första stycket. Lag (2006:896).

Ersättningen betalas ut för kommunens faktiska kostnad per barn och dygn, och för den delen som överstiger schablonersättningen.

Kost­nader som inte ersätts

Även om ovanstående villkor är uppfyllda kan kommunen till exempel inte få ersättning för

  • kostnader för utbildning (förutom vid SiS-boende)
  • momskostnader.

Lämna in en ansökan

Du lämnar in en ansökan där det framgår att barnet har fått vård enligt LVU eller motsvarande vårdbehov enligt socialtjänstlagen (SoL). Ansökan ska innefatta hela kostnaden som kommunen har haft, och Migrationsverket kommer sedan att dra av schablonbeloppet vid handläggningen av ansökan.

Du kan välja att ansöka kvartalsvis eller för två kvartal samtidigt. En ansökan om ersättning ska ha kommit in till Migrationsverket inom sex månader från utgången av det första kvartalet som ansökan avser.

Du ska helst göra din ansökan via e-tjänsten Ansök om statlig ersättning. Om du inte kan nå, eller ännu inte har tillgång till e-tjänsten, kan du göra ansökan via blankett.

Ansökan om ersättning för LVU eller motsvarande enligt SoL – För ensamkommande asylsökande barn, blankett 4516 Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.

För information om vart du ska skicka in din ansökan eller om du har frågor om ersättningen, se sidan Kontaktuppgifter statlig ersättning.

Det här ska bifogas

Tillsammans med blanketten ska kommunen bifoga

  • ett underlag där det framgår att vården ges med stöd av LVU, eller att det föreligger ett vårdbehov motsvarande 2 eller 3 §§ LVU men vården ges med stöd av socialtjänstlagen (2001:453), för den aktuella perioden
  • ett ekonomiskt underlag för den aktuella perioden som visar kommunens kostnad för varje barn.

Att tänka på

En kommun har även möjlighet att söka ersättning för vårdinsatser för asylsökande ensamkommande unga som fyllt 18 år men inte 21 år

Du kan läsa mer om de olika ersättningstyperna för barn med uppehållstillstånd för bosättning, på sidan Sök ersättning för personer med uppehållstillstånd

Utbe­tal­ning av ersätt­ning

Migrationsverket betalar ut ersättningen sista bankdagen i den månad då verket fattade beslut eller månaden efter om beslutet togs sent i månaden.

Om en kommun vill ändra konto för utbetalningar, referenstext eller vill veta vad en utbetalningskod betyder går det att läsa på sidan Ändra konto för utbetalning.

Kommu­nens uppgifts­skyl­dighet

Kommunen är skyldig att lämna de uppgifter som krävs för att Migrationsverket ska kunna bedöma kommunens rätt till ersättning. Migrationsverket kan begära in kompletterande underlag vid behov.

Över­klaga beslut

En kommun kan överklaga Migrationsverkets beslut om ersättning till förvaltningsrätten. Överklagandet ska ha kommit in till Migrationsverket senast tre veckor från beslutsdatum. I överklagandet ska det framgå vad kommunen vill ha ändrat. Kom ihåg att ange beslutets diarienummer.

Sidan senast uppdaterad: