Ersätt­ning för bistånd och viss vård till bevis­per­soner

En kommun kan få ersättning för kostnader för en person som vistas här med stöd av en ansökan eller ett beslut om uppehållstillstånd för att närvara vid en förundersökning eller huvudförhandling i brottmål, så kallad bevisperson.

Den här ansökan ska göras via Migrationsverkets e-tjänst.

Villkor för ersätt­ning

En kommun kan få ersättning för bistånd som lämnats enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen, till en person som vistas här med stöd av en ansökan eller ett beslut om uppehållstillstånd för att närvara vid en förundersökning eller huvudförhandling i brottmål.

Kommunen kan också få ersättning i de fall personen behövt vård enligt lagen om vård av unga (LVU) eller lagen om vård av missbrukare (LVM).

Det är förundersökningsledaren som ansöker om uppehållstillstånd för personen. På kvittot om mottagen ansökan ska det stå att personen har rätt att vara i Sverige under handläggningstiden.

Lämna in en ansökan

Du kan välja att ansöka kvartalsvis eller för två kvartal samtidigt. En ansökan om ersättning ska ha kommit in till Migrationsverket inom sex månader från utgången av det kvartal ansökan gäller.

Du ska helst göra din ansökan via e-tjänsten Ansök om statlig ersättning. Om du inte kan nå, eller ännu inte har tillgång till e-tjänsten, kan du skriva ett brev till Migrationsverket. Märk brevet med "Ansökan om ersättning för bevisperson". I brevet ska det framgå uppgifter om

  • personens namn och födelsedatum
  • personens dossiernummer hos Migrationsverket (se beslut)
  • vilken kostnad kommunen söker ersättning för
  • vilket konto du vill ha ersättningen insatt på.

Kom ihåg att ange namn på kontaktperson, adress, telefonnummer och gärna en mejladress.

För information om vart du ska skicka din ansökan eller om du har frågor om ersättningen, se sidan Kontaktuppgifter statlig ersättning.

Det här ska bifogas

Du ska skicka med kopia på

  • beslut om att bistånd har lämnats enligt 4 kap. 1 § SoL
  • beslut om vård enligt LVU eller LVM
  • specificering av eventuella utlägg, till exempel fakturor eller kvitton.

Utbe­tal­ning av ersätt­ning

Migrationsverket betalar ut ersättningen sista bankdagen i den månad då verket fattade beslut eller månaden efter om beslutet togs sent i månaden.

Om en kommun vill ändra konto för utbetalningar, referenstext eller vill veta vad en utbetalningskod betyder går det att läsa på sidan Ändra konto för utbetalning.

Kommu­nens uppgifts­skyl­dighet

Kommunen är skyldig att lämna de uppgifter som krävs för att Migrationsverket ska kunna bedöma kommunens rätt till ersättning. Migrationsverket kan begära in kompletterande underlag vid behov.

Över­klaga beslut

En kommun kan överklaga Migrationsverkets beslut om ersättning till förvaltningsrätten. Överklagandet ska ha kommit in till Migrationsverket senast tre veckor från beslutsdatum. I överklagandet ska det framgå vad kommunen vill ha ändrat. Kom ihåg att ange beslutets diarienummer.

Sidan senast uppdaterad: