Infor­ma­tion till kommuner om mass­flykts­di­rek­tivet

Med anledning av kriget i Ukraina aktiverades EU:s massflyktsdirektiv den 4 mars 2022. Massflyktsdirektivet ger personer som flyr från Ukraina rätt att få tillfälligt uppehålls- och arbetstillstånd inom EU.

Massflyktsdirektivet innebär att ukrainska medborgare eller de som har skyddsstatus i Ukraina och har lämnat landet kan få ett tidsbegränsat uppehållstillstånd i Sverige. En person som har fått uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet har rätt att få hjälp med kost och logi, rätt att arbeta, rätt att söka grundläggande vård, rätt till skolgång för barn och visst ekonomiskt bistånd i Sverige.

Boende till personer som söker skydd

Det är Migrationsverket som ansvarar för boende till skyddssökande personer som inte kan ordna boende på egen hand. Migrationsverket hyr lägenheter och kollektiva boenden och upphandlar vid behov fler, tillfälliga bostäder. Migrationsverket har en grundkapacitet på cirka 15 000 boendeplatser.

Läs mer om Migrationsverkets olika former av bostäder

Ny lagstift­ning ska ge en jämnare fördel­ning

Regeringen har beslutat om lagändringar och förordningar för att få en jämnare fördelning över landet av boendeplatser för skyddsbehövande enligt massflyktsdirektivet. Den nya lagstiftningen trädde i kraft 1 juli 2022.

Läs mer om en jämnare fördelning av boendeplatser

Statlig ersätt­ning för skydds­be­hö­vande enligt mass­flykts­di­rek­tivet

Kommuner kan få ersättning för vissa kostnader de har för personer som har sökt eller beviljats uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet.

Läs mer om vilken statlig ersättning kommuner kan få för skyddsbehövande enligt massflyktsdirektivet

Ersättning för kommunalt ordnade boenden

Det finns fyra olika ersättningar till kommuner som för en jämnare fördelning ordnar boende för skyddsbehövande enligt massflyktsdirektivet, som betalas ut utan ansökan.

Läs mer om ersätt­ning för ordnade boenden för personer som har fått uppe­hålls­till­stånd enligt mass­flykts­di­rek­tivet

Ersätt­ning för initialt boende

Ersättning till kommuner som har iordningställt initialt boende till personer med uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet betalas ut genom en schablon­ersättning med en fast och en rörlig del.

Läs mer om ersättning för initiala boenden för skyddsbehövande enligt massflyktsdirektivet

Vanliga frågor och svar

Vi har samlat ihop vanliga frågor och svar som rör personer med uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet.

Vanliga frågor och svar för kommuner om massflyktsdirektivet

Vanliga frågor och svar om kommunernas boende för skyddsbehövande enligt massflyktsdirektivet

Information till sökande om skydd enligt mass­flykts­di­rek­tivet

Sidan senast uppdaterad: