Ersättning för personer med uppehållstillstånd som betalas ut utan ansökan

Vissa statliga ersättningar betalas ut till kommuner av Migrationsverket utan ansökan. De ersättningar som betalas ut gäller nyanlända personer med uppehållstillstånd, både vuxna och barn.

Grundersättning för nyanlända administreras genom e-tjänst för kommuner

Grundersättning som beskrivs här administreras genom e-tjänsten ”Ansök om statlig ersättning” och presenteras därför på den utbetalningslista som finns i e-tjänsten. Kommuner som ännu inte är ansluta till e-tjänsten får fortfarande utbetalningsinformation via vanlig post.

Mer information om e-tjänster finns på sidan E-tjänster för kommuner.

Grundersättning för nyanlända personer med uppehållstillstånd

Alla kommuner får en grundersättning varje år. Ersättningen motsvarar fem prisbasbelopp. Summan för 2019 är 232 500 kronor.

För 2018 var summan 227 500 kronor.

Utbetalning av ersättning

Grundersättningen betalas ut i början av året, dock senast i april varje år

Ersättning för etableringsinsatser och introduktion för nyanlända personer

Kommunen får ersättning med ett schablonbelopp som fastställs varje år. Schablonbeloppet ska täcka kostnader för etableringsinsatser för nyanlända personer som till exempel:

 • mottagande och praktisk hjälp vid bosättning
 • särskilda introduktionsinsatser eller merkostnader i skola, förskola, fritidshem och barnomsorg med mera
 • utbildning i svenska för invandrare
 • anpassad kommunal vuxenutbildning för nyanlända som omfattas av förordningen om etableringsinsatser
 • samhällsorientering
 • tolk
 • andra kommunala insatser för att underlätta etablering i samhället
 • vissa kostnader för ekonomiskt bistånd och administration.

Schablonbelopp för 2019

 • 142 600 kronor för en person som inte har fyllt 65 år, och
 • 82 100 kronor för en person som har fyllt 65 år.

Ersättningen beräknas utifrån personens ålder vid utgången av månaden innan utbetalning.

Schablonbelopp för 2018

Utbetalning av ersättning

Ersättningen betalas ut med delbelopp under en tvåårsperiod. Första utbetalningen sker månaden efter mottagningsdatum. Observera att ersättningen kan delas mellan flera kommuner om personen flyttar under de första 24 månaderna efter mottagandet. Det finns ett tidsschemaPDF som visar hur utbetalningen går till.

Ersättning för initiala kostnader för ekonomiskt bistånd 

Den kommun som först tar emot nyanlända personer får ersättning för initiala kostnader för ekonomiskt bistånd som kan uppstå innan den första etableringsersättningen beviljas av Arbetsförmedlingen. Ersättningen varierar beroende på personens ålder och om han eller hon innan mottagandet i kommunen bodde i eget boende eller på ett anläggningsboende hos Migrationsverket.

Kommunen får samma ersättning för kvotflyktingar som för de personer som bott på ett anläggningsboende.

Eget boende

En kommun som tar emot personer som har bott i eget boende under tiden de ansökt om asyl i Sverige eller en person som fått uppehållstillstånd på grund av anknytning till någon i Sverige, får:

 • 3 000 kronor för barn och ungdomar under 20 år
 • 4 000 kronor för vuxna som fyllt 20 men inte 65 år.

Anläggningsboende

En kommun som tar emot kvotflyktingar eller personer som bott i ett anläggningsboende får:

 • 3 000 kronor för barn och ungdomar under 20 år
 • 7 500 kronor för vuxna som fyllt 20 men inte 65 år.

Utbetalning av ersättning

Ersättningen betalas ut vid utgången av månaden efter den månad när personen togs emot i kommunen.

Ersättning för mottagande av ensamkommande barn och unga med uppehållstillstånd

En kommun har rätt till ersättningar för vissa ensamkommande barn och unga med uppehållstillstånd.

Dygnsschablon för ensamkommande barn

En schablon på 1 350 kronor per barn och dygn betalas ut till anvisningskommunen eller den kommun som övertagit ansvaret.

För att rätt ersättning ska betalas ut är det viktigt att kommunen anmäler när det sker förändringar om vilka barn de ansvarar för

Läs om hur en kommun anmäler förändringar om vilka barn de ansvarar för

Utbetalning av ersättning

Ersättningen betalas ut vid utgången av månaden efter varje kvartal.

Dygnsschablon för ensamkommande unga

En schablon på 750 kronor per ensamkommande ungdom och dygn betalas ut till folkbokföringskommunen eller den kommun som har ansvaret för den unga.

Ersättningen gäller för de ensamkommande unga som under minst en månad i kvartalet har fått studiehjälp från Centrala studiestödsnämnden (CSN). Migrationsverket får information om vilka unga som fått studiehjälp från CSN.

De ensamkommande unga ska, förutom att ha fått studiehjälp, tidigare varit ensamkommande barn, som fyllt 18 år men inte 21 år, och som inte har någon förälder som är folkbokförd i Sverige. Ersättning betalas även ut för de asylsökande unga som när de fyllt 18 år, eller vid åldersuppskrivning, har flyttat till Migrationsverkets anläggningsboende (ABO) eller blivit registrerade som vuxna i eget boende (EBO) och som efter beslut om uppehållstillstånd tas emot i en kommun.

Eftersom CSN lämnar studiehjälp som längst till och med det första kalenderhalvåret det år den studerande fyller 20 år, kan dygnsschablonen endast betalas ut för samma period och inte ända fram tills att en person blir 21 år.

För att rätt ersättning ska betalas ut är det viktigt att kommunen anmäler när det sker förändringar om vilka unga de ansvarar för

Läs om hur en kommun anmäler förändringar om vilka unga de ansvarar för

Utbetalning av ersättning

Ersättningen betalas ut vid utgången av den tredje månaden efter varje kvartal.

Ersättning för vissa kostnader vid mottagandet

Kommunen har rätt till en engångsersättning för kommunplacerade ensamkommande barn (under 18 år) med uppehållstillstånd som, efter att kommunen har beviljats ersättning:

 • med dygnsschablon på 1 350 kronor,
 • eller med faktiska kostnader för vård enligt LVU eller med motsvarande vårdbehov enligt socialtjänstlagen.

Beloppet är 30 000 kronor och ska täcka kostnader för god man och särskilda kostnader inom socialtjänsten.

För ensamkommande barn som kommunplacerades innan den 1 juli 2017, betalas engångsersättningen på 30 000 kronor ut efter att kommunen beviljats ersättning enligt tidigare bestämmelser, det vill säga för, belagd plats, stödboende eller för faktiska kostnader.

Utbetalning av ersättning

Engångsersättningen betalas ut utan ansökan sista bankdagen månaden efter att Migrationsverket för första gången betalade ut ersättning för dygnsschablon eller faktiska kostnader.

Om all utbetalning av ersättning

Utbetalning sker sista bankdagen i en månad till det konto som din kommun tidigare har angett. Ersättningarna betalas ut till det konto kommunen tidigare har angett för ersättning för belagda platser enligt överenskommelse. Om kommunen vill ändra konto eller referenstext för någon utbetalning, måste de meddela Migrationsverket ändringen på en särskild blankett.

Blankett för att ändra utbetalningskontoPDF

Ersättningar som har upphört att gälla

Ersättning för boendeplatser

En kommun som hade överenskommelse om platser för ensamkommande barn och ungdomar som fått uppehållstillstånd, fick ersättning för detta. Beloppet var 1 600 kronor per dygn för varje plats och betalades ut månaden efter varje kvartal. Den sista ersättningen betalades ut i juli 2017.

Kommunen kunde också få 300 kronor per dygn för varje plats som varit belagd. Läs mer om belagd plats enligt överenskommelse.

Prestationsbaserad ersättning för mottagna 2015

Kommuner som hade överenskommelse om att ta emot nyanlända per den 1 januari 2015, kunde få del av två olika prestationsbaserade ersättningar.

Prestationsbaserad ersättning för högt mottagande

Migrationsverket betalade ut ersättning för högt mottagande till de 145 kommuner som tog emot flest nyanlända personer under 2014 i förhållande till sin befolkning. De 145 kommunerna delades upp i tre grupper.

 • Den första gruppen fick 15 000 kronor för varje nyanländ 2015.
 • Den andra gruppen fick 10 000 kronor för varje nyanländ 2015.
 • Den tredje gruppen fick 5 000 kronor för varje nyanländ 2015.

Lista över de 145 kommuner som har rätt till ersättning under 2015 samt inte rätt till ersättning under året.PDF

Lista över de 145 kommuner som har eller kan få rätt till ersättning 2014.PDF

Prestationsbaserad ersättning efter anvisning

Migrationsverket betalade ut ersättning med 15 000 kronor för varje nyanländ person som kommunen tog emot under året som var kvotflykting eller anvisad från Migrationsverkets anläggningsboende.

Länkar till lagar och förordningar

Sidan senast uppdaterad: 2019-09-19

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta hur vi kan göra den här sidan bättre*


Om du vill ställa en fråga till Migrationsverket hittar du kontaktuppgifter under fliken Kontakta oss.