Migrationsverket logotyp

Ersätt­ning för personer med uppe­hålls­till­stånd som betalas ut utan ansökan

Vissa statliga ersättningar betalas ut till kommuner av Migrationsverket utan ansökan. De ersättningar som betalas ut gäller nyanlända personer med uppehållstillstånd, både vuxna och barn.

Grundersättning för nyanlända upphör

Grundersättning för nyanlända personer med uppehållstillstånd som förra året administrerades genom e-tjänsten "Ansök om statlig ersättning" har upphävts och betalas inte ut efter år 2019.

Mer information om e-tjänster finns på sidan E-tjänster för kommuner.

Ersätt­ning för etable­rings­in­satser och intro­duk­tion för nyan­lända personer

Kommunen får ersättning med ett schablonbelopp som fastställs varje år. Schablonbeloppet ska täcka kostnader för etableringsinsatser för nyanlända personer, till exempel

 • mottagande och praktisk hjälp vid bosättning
 • särskilda introduktionsinsatser eller merkostnader i skola, förskola, fritidshem och barnomsorg med mera
 • utbildning i svenska för invandrare
 • anpassad kommunal vuxenutbildning för nyanlända som omfattas av förordningen om etableringsinsatser
 • samhällsorientering
 • tolk
 • andra kommunala insatser för att underlätta etablering i samhället
 • vissa kostnader för ekonomiskt bistånd och administration.

 • 146 100 kronor för en person som inte har fyllt 65 år, och
 • 82 100 kronor för en person som har fyllt 65 år.

Ersättningen beräknas utifrån personens ålder vid utgången av månaden innan utbetalning.

 • 142 600 kronor för en person som inte har fyllt 65 år, och
 • 82 100 kronor för en person som har fyllt 65 år.

Ersättningen beräknas utifrån personens ålder vid utgången av månaden innan utbetalning.

Utbetalning av ersättning

Ersättningen betalas ut med delbelopp under en tvåårsperiod. Första utbetalningen sker månaden efter mottagningsdatum. Observera att ersättningen kan delas mellan flera kommuner om personen flyttar under de första 24 månaderna efter mottagandet.

Tidsschema som visar hur utbetalningen går tillPDF

Ersättning för initiala kostnader för ekonomiskt bistånd 

Den kommun som först tar emot nyanlända personer får ersättning för initiala kostnader för ekonomiskt bistånd som kan uppstå innan den första etableringsersättningen beviljas av Arbetsförmedlingen. Ersättningen varierar beroende på personens ålder och om han eller hon innan mottagandet i kommunen bodde i eget boende eller på ett anläggningsboende hos Migrationsverket.

Kommunen får samma ersättning för kvotflyktingar som för de personer som bott på ett anläggningsboende.

Eget boende

En kommun som tar emot personer som har bott i eget boende under tiden de ansökt om asyl i Sverige eller en person som fått uppehållstillstånd på grund av anknytning till någon i Sverige, får:

 • 3 000 kronor för barn och ungdomar under 20 år
 • 4 000 kronor för vuxna som fyllt 20 men inte 65 år.

Anläggningsboende

En kommun som tar emot kvotflyktingar eller personer som bott i ett anläggningsboende får:

 • 3 000 kronor för barn och ungdomar under 20 år
 • 7 500 kronor för vuxna som fyllt 20 men inte 65 år.

Utbetalning av ersättning

Ersättningen betalas ut vid utgången av månaden efter den månad när personen togs emot i kommunen.

Ersättning för mottagande av ensamkommande barn och unga med uppehållstillstånd

En kommun har rätt till ersättningar för vissa ensamkommande barn och unga med uppehållstillstånd.

Dygnsschablon för ensamkommande barn

En schablon på 1 350 kronor per barn och dygn betalas ut till anvisningskommunen eller den kommun som övertagit ansvaret.

För att rätt ersättning ska betalas ut är det viktigt att kommunen anmäler när det sker förändringar om vilka barn de ansvarar för

Läs om hur en kommun anmäler förändringar om vilka barn de ansvarar för

Utbetalning av ersättning

Ersättningen betalas ut vid utgången av månaden efter varje kvartal.

Dygnsschablon för ensamkommande unga

En schablon på 750 kronor per ensamkommande ungdom och dygn betalas ut till folkbokföringskommunen eller den kommun som har ansvaret för den unga.

Ersättningen gäller för de ensamkommande unga som under minst en månad i kvartalet har fått studiehjälp från Centrala studiestödsnämnden (CSN). Migrationsverket får information om vilka unga som fått studiehjälp från CSN.

De ensamkommande unga ska, förutom att ha fått studiehjälp, tidigare varit ensamkommande barn, som fyllt 18 år men inte 21 år, och som inte har någon förälder som är folkbokförd i Sverige. Ersättning betalas även ut för de asylsökande unga som när de fyllt 18 år, eller vid åldersuppskrivning, har flyttat till Migrationsverkets anläggningsboende (ABO) eller blivit registrerade som vuxna i eget boende (EBO) och som efter beslut om uppehållstillstånd tas emot i en kommun.

Eftersom CSN lämnar studiehjälp som längst till och med det första kalenderhalvåret det år den studerande fyller 20 år, kan dygnsschablonen endast betalas ut för samma period och inte ända fram tills att en person blir 21 år.

För att rätt ersättning ska betalas ut är det viktigt att kommunen anmäler när det sker förändringar om vilka unga de ansvarar för

Läs om hur en kommun anmäler förändringar om vilka unga de ansvarar för

Utbetalning av ersättning

Ersättningen betalas ut vid utgången av den tredje månaden efter varje kvartal.

Ersättning för vissa kostnader vid mottagandet

Kommunen har rätt till en engångsersättning för kommunplacerade ensamkommande barn (under 18 år) med uppehållstillstånd. Beloppet är 30 000 kronor och ska täcka kostnader för god man och särskilda kostnader inom socialtjänsten, och betalas ut efter att kommunen har beviljats ersättning:

 • med dygnsschablon på 1 350 kronor,
 • eller med faktiska kostnader för vård enligt LVU eller med motsvarande vårdbehov enligt socialtjänstlagen.

Utbetalning av ersättning

Engångsersättningen betalas ut utan ansökan sista bankdagen månaden efter att Migrationsverket för första gången betalade ut ersättning för dygnsschablon eller faktiska kostnader.

Om all utbetalning av ersättning

Utbetalning sker sista bankdagen i en månad till det konto som din kommun tidigare har angett. Om kommunen vill ändra konto eller referenstext för någon utbetalning, måste de meddela Migrationsverket ändringen på en särskild blankett.

Blankett för att ändra utbetalningskontoPDF

Sidan senast uppdaterad: 2020-03-02

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?