Ersätt­ning för kost­nader för ekonomiskt bistånd enligt LMA till personer med tillfälligt skydd enligt massflyktsdirektivet

En kommun har i vissa fall rätt till ersättning för ekonomiskt bistånd som lämnas enligt LMA, i form av dagersättning och särskilda bidrag, för en person som har beviljats uppehållstillstånd som skyddsbehövande enligt massflyktsdirektivet (massflykting). Från 1 juli 2022 kan det även gälla de personer som har ansökt om men ännu inte beviljats sådant uppehållstillstånd. Det är i första hand Migrationsverket som beslutar om bistånd enligt LMA.

Den här ansökan ska göras via Migrationsverkets e-tjänst

Med massflykting avses en person som har fått tillfälligt skydd enligt massflyktsdirektivet. I beslutet ska det stå att uppehållstillstånd har beviljats enligt 21 kap. 2, 3, 4 eller 6 §§ utlänningslagen (2005:716) (UtlL). Massflyktingar omfattas av 1 § första stycket 2 lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. (LMA). Från 1 juli 2022 omfattas även de som sökt men ännu inte fått uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet.

Personer som söker och beviljas uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet ska hänvisas till Migrationsverket för att ansöka om bistånd enligt LMA i form av dagersättning. Om Migrationsverket inte skulle klara av att hantera mängden ansökningar/personer som kommer, kan verket gå ut med en central förfrågan/uppmaning om att kommunerna ska ta över den initiala delen. I så fall ska en kommun lämna bistånd enligt 3 a § tredje stycket LMA till utlänningar som avses i 1 § första stycket 2 samma lag, om de vistas i kommunen och om biståndet behövs till dess att Migrationsverket tar över ansvaret för att bistånd lämnas. Om en kommun redan har betalat ut bistånd enligt LMA till en person som tillhör personkretsen så kan kommunen söka ersättning för det. 

Eventuellt bistånd som kommunen lämnat före 1 juli 2022 till person som inte har beviljats uppehållstillstånd med tillfälligt skydd är inte bistånd enligt LMA utan enligt socialtjänstlagen (SoL). Migrationsverket ersätter inte kostnader för bistånd som lämnats enligt socialtjänstlagen (SoL).

Kost­nader som ersätts för ekono­miskt bistånd (dager­sätt­ning)

Kommunen kan få ersättning för det ekonomiska bistånd (dagersättning) som betalas ut till en massflykting. Det bistånd som betalats ut enligt LMA ska räcka till mat, kläder och skor, sjukvård och medicin, tandvård, hygienartiklar, andra förbrukningsvaror och fritidsaktiviteter. Beloppen är

När personen har egen mathållning

 • 71 kr/dag för vuxna ensamstående
 • 61 kr/dag och person för vuxna som delar hushåll, även hemmavarande vuxen
 • 37 kr/dag för barn upp till 3 år
 • 43 kr/dag för barn 4–10 år
 • 50 kr/dag för barn 11–17 år (från och med tredje barnet halveras ersättningen).

Kommunen kan inte få ersättning för utbetalat ekonomiskt bistånd (dagersättning) som överstiger beloppen ovan.

När personen inte har egen mathållning

 • 24 kr/dag för vuxna ensamstående
 • 19 kr/dag och person för vuxna som delar hushåll, även hemmavarande vuxen
 • 12 kr/dag för barn upp till 3 år
 • 12 kr/dag för barn 4–10 år
 • 12 kr/dag för barn 11–17 år (från och med tredje barnet halveras ersättningen).

Kommunen kan inte få ersättning för utbetalat ekonomiskt bistånd (dagersättning) som överstiger beloppen ovan.

Kost­nader som ersätts för särskilda bidrag

Kommunen kan få ersättning för eventuella särskilda bidrag som betalats ut enligt LMA, exempelvis

 • vinterkläder
 • glasögon
 • kosttillskott
 • handikapputrustning
 • spädbarnsutrustning
 • akut tandvård.

Lämna in en ansökan

Du lämnar in en ansökan om ersättning i efterskott. En ansökan om ersättning ska ha kommit in till Migrationsverket inom sex månader efter det kvartal ansökan gäller. Du kan välja att ansöka kvartalsvis eller för två kvartal samtidigt.

Du ska göra din ansökan via e-tjänsten Ansök om statlig ersättning.

Om du har frågor om ersättningen, se sidan Kontaktuppgifter statlig ersättning.

Det här ska bifogas

Du ska skicka med kopia på

 • ekonomiskt underlag som styrker kommunens kostnader under perioden, uppdelat på dagersättning respektive särskilt bidrag.

Utbe­tal­ning av ersätt­ning

Migrationsverket betalar ut ersättningen sista bankdagen i den månad då verket fattade beslut.

Om en kommun vill ändra konto för utbetalningar, referenstext eller vill veta vad en utbetalningskod betyder går det läsa på sidan:

Ändra konto för utbetalning

Kommu­nens uppgifts­skyl­dighet

Kommunen är skyldig att lämna de uppgifter som krävs för att Migrationsverket ska kunna bedöma kommunens rätt till ersättning. Det innebär att Migrationsverket kan begära in kompletterande underlag.

Över­klaga beslut

En kommun kan överklaga Migrationsverkets beslut om ersättning till allmän förvaltningsdomstol. Överklagandet ska ha kommit in till Migrationsverket senast tre veckor från beslutsdatum. I överklagandet ska du tala om hur du vill ha det ändrat. Kom ihåg att ange beslutets diarienummer.

Länkar till lagar och förord­ningar

Lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. (LMA), se 3 a § tredje stycket samt 23 § Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Förordningen (1994:361) om mottagande av asylsökande m.fl. (FMA), se 4–7 §§ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Förordningen (2017:193) om statlig ersättning för asylsökande m.fl. (asylersättningsförordning), se 18 § Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Migrationsverkets föreskrift MIGRFS 2023:4 Pdf, 344.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Sidan senast uppdaterad: