برای شما کسانی که بدون والدین یا سرپرست دیگر خود تقاضای پناهندگی میکنند

Till dig som söker asyl utan förälder eller annan vård­nads­ha­vare – dari

این معلومات برای شما کسانی که بدون والدین خود به سویدن آمده اید وتقاضای پناهندگی (حمایت) را کرده اید، میباشد. در اینجا ما توضیح مینمایم که پناه جویان کدام مراحل را طی میکنند، اداره مهاجرت چطور تصمیم میگیرد که کدام فرد حق پناهندگی را دارد، و اینکه کودکان و نوجوانان پناه جو دارای کدام حقوق میباشند.

این معلومات میتواند هم از طرف شما که پناه جو هستید مورد استفاده قرار بگیرد، و هم از طرف نوجوانان دیگر که میخواهند زیادتر بدانند که پناهندگی چیست و درخواست پناهندگی چطور صورت میگیرد، یا بزرگسالانی که میخواهند کمک اینرا بدست آورند که پروسه پناهندگی را برای کودکان و نوجوانان توضیح نمایند.

این معلومات میتواند به طریقه های مختلف خوانده شود. شما میتوانید اینرا از صفحه اول الی صفحه آخر بخوانید برای اینکه بدانید که در وقت تقاضای پناهندگی تان چه رخ میدهد. یا اینکه آن بخشی که به نظر تان مهم است، را بخوانید.

در آخر میتوانید یک لیست سازمانهای که میتوانند برایتان کمک کنند و سایتهای که در آن میتوانید معلومات زیادتر پیدا کنید، و یک لیست لغات که لغات سخت را تشریح میکند، را پیدا کنید.

این معلومات را طوری نگهداری کنید که بتوانید کم کم آنرا بخوانید، یا به کدام بخش آن برگردیده و آنرا دوباره بخوانید. همچنان میتوانید تمام این معلومات را درwww.migrationsverket.se/barn پیدا کنید.

حقوق شما

در این بخش میتوانید معلومات در مورد حقوق کودکان در سویدن را بخوانید و همچنان معلومات در مورد اینکه وقتیکه تقاضای پناهندگی را بدون والدین خود میکنید، مستحق کدام کمک هستید. شما میتوانید معلومات در مورد بعضی مقامات و افراد که مسئولیت دارند که شما آن مصئونت که مستحق آن هستند را داشته باشید، را بخوانید، و شما میتوانید معلومات بسیار زیاد در مورد حق خود برای مسکن، مکتب، کمک مالی و خدمات صحی و طبی را بخوانید.

کودک بودن در سویدن

سرحد بین کودک بودن و بزرگ بودن میتواند در کشورهای مختلف فرق داشته باشد. در سویدن شما تا زمانی که ۱۸ ساله شوید، یک کودک هستید. تمام کودکان در سویدن حقوق مساوی دارند.

کنوانسیون ملل متحد در مورد حقوق کودکان به اصطلاح کنوانسیون حقوق کودکان، در سویدن یک قانون میباشد. در آن ذکر شده که تمام کودکان باید دارای کدام حقوق باشند. یک تعداد مقررات مهم کنوانسیون حقوق کودکان قرار ذیل میباشند:

 • تمام کودکان حق دارند که زندگی کنند و پیشرفت نمایند
 • منافع کودک باید همیشه مهم باشد
 • کودکان حق دارند که نظر خود را بیان نمایند
 • تمام کودکان دارای حقوق مساوی میباشند

حقوق شما

کودکان پناه جو، مستحق همان حقوقی میباشند که تمام کودکان در سویدن مستحق آن هستند. این به این معنی است که طور مثال شما حق دارید که در مصئونیت زندگی کنید، مکتب بروید و وقت فراغت داشته باشید. شما مستحق آن خدمات طبی و خدمات دندان هستید که به آن ضرورت دارید. شما صاحب بدن تان هستید، و هیچ کس حق ندارد که شما را به رابطه جنسی یا ازدواج مجبور نماید.

وقتیکه بزرگسالان که مسئول تان هستند در مورد آنچه که به شما تاثیر وارد مینماید، تصمیم میگیرند آنها باید اینرا در نظر بگیرند که خود تان چه میخواهید و برای خودتان چه بهتر است. شما حق دارید که نظر خود را بیان کنید و به گپ شما گوش بگیرند، اما این به این معنی نیست که باید همیشه همان طوری که خودتان میخواهید، شود.

شما مستحق کمک خاص هستید

کودکانی که بدون والدین خود تقاضای پناهندگی میکنند، به اصطلاح کودکان تنها آمده، مستحق کمک خاص میباشند. اداره خدمات اجتماعی socialtjänsten در شاروالی یا کمونی که شما در آن سکونت دارید مسئولیت اینرا دارد که شما در یک مسکنی زندگی کنید که مناسب خودتان و ضروریات تان باشد. همچنان یک " وصی یا نایب ولی "god man" برایتان تعیین میشود که در غیاب والدین تان از منافع شما دفاع میکند. حتی اگر شما همراه با یک بزرگسال که پدر یا مادر شما نیست وارد سویدن شوید، باز هم مستحق این کمک هستید.

وقتیکه شما ۱۸ ساله شدید

وقتیکه ۱۸ ساله شدید، یک بزرگسال محسوب میشوید و بعد از آن شما مستحق کمکی که یک کودک دارد نمیباشید.

معلومات در مورد اینکه بعد از ۱۸ سالگی تان چه رخ میدهد، را میتوانید در صفحات بعدی بخوانید.

افراد و مقاماتی که شما با آنها ملاقات میکنید

شما با چندین مقام و بزرگسالان زیاد که مسئولیت امور گوناگون شما را به عهده دارند، ملاقات خواهد کردید.

مقامات دولتی باید نظارت اینرا نمایند که جامعه مطابق قوانین سویدن کار میکند. مثال مقاماتی که با آنها تماس زیاد خواهد داشتید عبارت اند از اداره مهاجرت و اداره خدمات اجتماعی.

اداره مهاجرت

اداره مهاجرت برعلاوه مسایل دیگر مسئولیت موضوعات ذیل را به عهده دارد:

 • بررسی تقاضای پناهندگی تان و تصمیم گیری در مورد اینکه آیا شما حق پناهندگی و اجازه اقامت را دارید یا نخیر
 • تعیین یک وکیل دولتی برای اینکه او در ارتباط با درخواست پناهندگی به شما کمک نماید
 • اگر شما پول ندارید، کمک مالی برایتان صورت بگیرد
 • تصمیم گیری در مورد اینکه کدام کمون باید امکان مسکن، مکتب و وصی را برایتان مساعد نماید
 • در صورت امکان برایتان کمک نماید که با والدین خود تماس بگیرید
 • اگر به شما اجازه اقامت داده نشود، برایتان کمک نماید که از سویدن به کشور خود برگردید.

در اداره مهاجرت با چندین نفر مختلف ملاقات خواهد کردید. اگر با یک مرد یا یک زن احساس راحتی میکنید، میتوانید اینرا اظهار نمایید.

کمون

کمون برعلاوه مسایل دیگر مسئولیت موضوعات ذیل را به عهده دارد:

 • که شما در یک مسکنی زندگی کنید که مناسب خودتان و ضروریات شما باشد
 • که شما بتوانید به مکتب بروید
 • که یک وصی برایتان تعیین گردد

اداره خدمات اجتماعی

در هر کمون یک چیزی وجود دارد که اداره خدمات اجتماعی نام دارد. اداره خدمات اجتماعی به اساس مقرراتی کار میکند که در آن ذکر شده که جامعه چطور به افرادی که به کمک ضرورت دارند، کمک نماید. اداره خدمات اجتماعی تصمیم میگیرد که شما در کجا زندگی کنید. برای همه کودکان تنها آمده یک فرد ارتباطی که منشی امور اجتماعی socialsekreterare نام دارد، تعیین میشود.

معلومات زیادتر در مورد طریقه سکونت خود٬ را در زیر عنوان مسکن بخواند.

نایب ولی یا وصی

اگر سن شما زیر ۱۸ سال و بدون والدین خود به سویدن آمده اید، برایتان یک وصی تعیین میگردد. شما نزد او زندگی نخواهید کرد، اما او مسئولیت دارد که در مورد چندین چیز به جای والدین تان، به شما کمک کند.

یک وصی باید طور مثال کارهای ذیل را انجام دهد

 • در وقت تماس شما با مقامات دولتی مثلا اداره مهاجرت یا اداره خدمات اجتماعی، همراه شما باشد
 • مسئولیت تماس با مکتب شما، را به شکل درست انجام دهد
 • برای گرفتن وقت نزد داکتر، داکتر دندان یا روانشناس، به شما کمک نماید
 • اگر سن تان زیر ۱۶ سال است، مسئولیت امور اقتصادی تانرا به عهده بگیرد

در سایت https://rfs.se/om-rfs/projekt/min-ratt-din-roll/filmer/ معلومات بیشتر در مورد وظایف وصی را بخوانید و فیلم در این مورد را تماشا کید.

ترجمان

برای اینکه شما و کارمند اداره مهاجرت بتوانید گپ های یکدیدگر را بفهمید، یک ترجمان آنچه که شما میگویید را ترجمه میکند. ترجمان هم سویدنی و هم زبان شما را میفهمد. ترجمان میتواند در همان اطاقی که شما در آن هستید باشد، یا اینکه از طریق تیلفون یا ویدیو وصل باشد. ترجمان باید تمام چیزهای که در اطاق گفته میشوند، را ترجمه نماید، و کدام چیز زیادتر از آن را باید نگوید.

این مهم است که شما و ترجمان گپهای یکدیگر را میفهمید و جرأت کنید که در حضور ترجمان همه چیز را بیان نمایید. اگر آن چیزیکه ترجمان میگوید نمی فهمید باید اینرا بگویید. همچنان اینرا هم باید بگویید که اگر شما و ترجمان اقارب یکدیگر هستید یا به کدام طریق یکدیگر را میشناسید. اگر میخواهید که ترجمان مرد باشد یا زن، باید اینرا از قبل بگویید.

وکیل امور پناهندگی

وکیل امور پناهندگی کسی است که قوانین سویدن را میداند. او باید به شما مشوره حقوقی بدهد و در ارتباط درخواست پناهندگی تان به شما کمک کند. این اداره مهاجرت است که یک وکیل دولتی را برایتان تعیین میکند، اما او برای اداره مهاجرت کار نمی کند. شما میتوانید یک وکیلی که او را میشناسید و به او اعتماد دارید، را پیشنهاد کنید، اما این حتمی نیست که همان وکیلی که او را میخواهید برایتان تعیین شود. همچنان شما میتوانید اینرا بگویید که آیا میخواهید که وکیل یک مرد باشد یا یک زن.

مکلفیت حفظ اسرار

تمام کسانی که در اداره مهاجرت، در کمون، در بخش خدمات طبی یا در مکتب کار میکنند، مکلفیت حفظ اسرار را دارند. این به این معنی است که آنها اجازه ندارند آنچه که شما به آنها بیان نموده اید، را به کسان دیگر که حق دانستن آنرا ندارند، بگویند. تنها کسانی که با کییس یا دوسیه شما کار میکنند حق دارند بدانند که چه گفته بودید. ترجمان و وکیل دولتی هم مکلفیت نگهداری راز را دارند.

برعکس، وصی مکلفیت حفظ اسرار را ندارد. دلیل آن این است که یک وصی دقیقاً مثل والدین باید با مقامات گوناگون در مورد شما صحبت نماید.

تمام کسانی که مکلفیت حفظ اسرار را دارند میتوانند مکلفیت حفظ اسرار را در صورتی نقض نمایند که اگر آنها فکر میکنند که شما به خود صدمه خواهید رساند، یا به کدام شکل دیگر در معرض خطر قرار دارید.

مسکن

کمون مسئولیت اینرا دارد که برایتان یک مسکن که مناسب شما و ضروریات شما باشد، را ارایه نماید.

وقتی که شما درخواست پناهندگی میکنید، اداره مهاجرت با کمون تماس میگیرد برای اینکه یک مسکن موقتی برایتان ترتیب نماید. بعد از چند روز یا هفته برایتان گفته میشود که کدام کمون مسئولیت درازمدت شما را به عهده میگیرد. این کمون امکانات مکتب رفتن و کمکی که در طول مدت انتظار به فیصله در مورد پناهندگی به آن ضرورت دارید، را برایتان میسر مینماید.

اگر شما در سویدن خویشاوندان یا دوستانی دارید که میخواهید نزد شان یا نزدیک به آنها زندگی کنید، باید اینرا در وقت درخواست پناهندگی به اداره مهاجرت بگویید.

شما میتوانید به شکل گوناگون سکونت نمایید

کمون مسئولیت دارد که یک مسکن خوب برایتان پیدا کند. این میتواند به انواع گوناگون باشد. طور مثال شما با کدام خویش قوم یا دوست خود زندگی میکنید، یا در یک خانواده ایکه کودکان و نوجوانانی که نیازمند کمک هستند، را میپذیرد یا همراه با نوجوانان دیگر در یک خانه ایکه در آن پرسونل یا کارکنانی هستند که به شما کمک میکنند.

اگر میخواهید با خویش و قوم خود در سویدن زندگی کنید باید اداره خدمات اجتماعی اینرا منظور نماید که با آنها زندگی کنید. قبل از اینکه اداره خدمات اجتماعی فیصله نماید، آنها بررسی اینرا مینماید که آیا این خانواده میتواند از شما پرستاری نماید یا نخیر.

اگر کدام چیز باعث این میگردد که شما در جایی که زندگی میکنید احساس مصئونیت نمیکنید، باید اینرا فورا به وصی یا کارمند مسئول اجتماعی خود بگویید.

مسکن برای کسانی که ۱۸ ساله شده اند

وقتی که شما ۱۸ ساله شدید یا اداره مهاجرت برآورد میکند که ۱۸ ساله هستید، در این صورت مسئولیت مسکن شما از کمون به اداره مهاجرت انتقال مینماید. این به این معنی است که شما باید به یکی از خانه های موقتی اداره مهاجرت نقل مکان نمایید یا خودتان یک مسکن برایتان تهیه نمایید.

معلومات بیشتر منجمله در مورد خانه های موقتی اداره مهاجرت برای بزرگسالان پناه جو، را میتوانید درwww.migrationsverket.se/asyl بخوانید.

اقتصاد

وقتی که شما در سویدن درخواست پناهندگی میکنید این امکان وجود دارد که در صورت نداشتن پول درخواست کمک مالی را از اداره مهاجرت بکنید.

دو نوع کمک مالی وجود دارد که میتوان درخواست آنرا نمود، تعویض پولی روزانه dagersättning و کمک مالی بلاعوض خاص.särskilt bidrag

تعویض پولی روزانه

کسانی که مستحق تعویض پولی روزانه هستند، یک مقدار پول روزانه را بدست می آورند که یک بار در ماه پرداخته میشود. این پولها باید برای منجمله نیازمندیهای شخصی تان کفایت نمایند، طور مثال لباس، کفش ها، ادویه و چیزهای که میخواهید در وقت فراغت آنرا انجام دهید. بعضی اوقات، پولها را از کسانی که مسئولیت مسکن را به عهده دارند بدست می آورید، در این صورت اداره مهاجرت کدام تعویض پولی روزانه را نمیپردازد.

کمک مالی بلاعوض خاص

اگر شما کدام ضرورت خاص که تعویض پولی روزانه به آن کفایت نمیکند، را دارید در این صورت شما و وصی شما میتوانید درخواست کمک مالی بلاعوض خاص را بکنید. این میتواند طور مثال عینک، لباس زمستانی یا کدام چیز دیگری که بدون آن نمیتوانید، باشد.

وصی شما مسئولیت امور اقتصادی تانرا به عهده دارد

اگر سن شما کمتر از ۱۶ سال است، در این صورت وصی شما درخواستی را خانه پری نموده و مسئولیت پولهای تانرا به عهده دارد. بعد از اینکه ۱۶ ساله شدید خودتان میتوانید درخواستی و مسئولیت تعویض پولی روزانه و کمک مالی بلاعوض خاص را به عهده خود بگیرید. یک کارت بانکی برایتان داده میشود که پولهای تعویض پولی روزانه و کمک مالی بلاعوض خاص در آن ریخته میشوند.

مکتب

شما حق دارید که مانند کودکان دیگر در سویدن، به مکتب بروید. درس خواندن در مکتب مجانی است.

در سویدن باید همه کودکان در مکتب درس بخوانند. کمون مسئولیت مکتب را به عهده دارد، و وصی تان باید کوشش کند که شما هر چه زودتر مکتب خود را شروع کنید.

مکتب ابتدایی و متوسطه Grund­skola

مکتب ابتدایی و متوسطه ده سال میباشد و طور معمول وقتی که یک کودک شش ساله شد، آنرا شروع میکند. سال اول مکتب بنام صنف قبل از مکتب نام دارد و حاوی بازی و خلاقیت زیاد میباشد، برای اینکه کودک را برای مکتب آینده اش آماده نماید. در مکتب ابتدایی و متوسطه تمام شاگردان در مجموع عین مضامین را میخوانند.

لیسه Gymna­siet

لیسه یک تحصیل داوطلبانه بوده که شاگردان امکان اینرا دارند که یک رشته برای آمادگی حرفوی یا ادامه تحصیلات در دانشگاه یا موسسه تحصیلات عالی٬ را انتخاب نمایند. برای اینکه بتوان در لیسه درس خواند، باید شاگرد تحصیلات خود را در مکتب ابتدایی و متوسطه به پایان رسانیده باشد.

شما که پناه جو هستید و قبل از ۱۸ سالگی تان شامل لیسه شده اید، حق دارید که تحصیلات لیسه را به اتمام برسانید. اگر شما به یک کمون دیگر نقل مکان کنید، این باز هم اعتبار دارد.

معلومات بیشتر در مورد مکتب برای پناه جویان، را در https://www.informationsverige.se/prs/jag-ar-asylsokande/skola-under-asyltiden/ .بخوانید

قانون لیسه Gymna­si­e­lagen

قانون لیسه یک قانونی میباشد که به افرادیکه درخواست پناهندگی نموده اند و در لیسه تحصیل مینمایند امکان بیشتر اینرا میدهد که آنها در سویدن بمانند و تحصیلات لیسه خود را به اتمام برسانند.

کسانی که به درخواست پناهندگی خود جواب مثبت بدست آورد اند اکثر اوقات اجازه اقامت ۱۳ ماهه یا ۳ ساله را بدست می آورند. کسانی که سن شان بین ۱۷ و ۲۴ سال میباشد و در لیسه تحصیل میکنند، میتوانند در بعضی حالات اجازه اقامت طولانی تر را بدست آورند برای اینکه تحصیلات لیسه خود را به طور مکمل به اتمام برسانند. در بعضی حالات شما میتوانید اجازه اقامت برای تحصیل در لیسه، را بدست آورید حتی اگر اداره مهاجرت به این نظر باشد که شما دلایل پناهندگی را ندارید.

معلومات بیشتر در مورد اجازه اقامت برای تحصیل در لیسه، را درwww.migrationsverket.se/asyl بخوانید

صحت

شما حق آن خدمات طبی و خدمات دندان را دارید که به آن ضرورت دارید. این خدمات برای تمام کودکان در سویدن مجانی میباشند.

اگر شما مریض شدید یا احساس خوب ندارید و ضرورت به ملاقات با داکتر یا داکتر دندان دارید، وصی تان و یا کسی دگیر در مسکن تان میتواند به شما کمک کند که وقت را رزرو کند. در وقت ملاقات با داکتر باید کارت پناه جویانLMA-kort را باید با خود داشته باشید.

معاینات طبی

به تمام کسانی که درخواست پناهندگی در سویدن میکنند پیشنهاد معاینات طبی صورت میگیرد. این معاینات طبی برای اینست که اگر شما کدام مریضی دارید تداوی تان در وقت مناسب صورت بگیرد.

در وقت معاینات طبی به شما معلومات داده میشود که ارایه خدمات طبی و صحی در سویدن چطور صورت میگیرد. شما به سوالات در مورد صحت تان جواب داده و یک پیشنهاد تیست یا معاینه خون به شما میشود.

اگر کدام سوال دارید از وقت استفاده نموده و سوال کنید، و از بیان نمودن حالت صحی خود نترسید. کارکنان امور طبی مکلفیت نگهداری راز را دارند و این معاینات طبی به درخواست پناهندگی تان کدام تاثیر وارد نمیکند.

خشونت و تجاوز جنسی

تعداد زیاد پناه جویان در کشور خود یا در راه به طرف سویدن تحت خشونت و تجاوز جنسی قرار گرفته اند. در نتیجه این اعمال هم حالت فزیکی و هم حالت روانی آدم صدمه میبیند، اما کمک وجود دارد که میتوان آنرا بدست آورد. طور مثال شما میتوانید در وقت معاینات طبی با کارکنان امور طبی صحبت کنید، یا با مطب نوجوانان ungdomsmottagningen یا نرس مکتب یا مشاور روانی مکتب تان صحبت کنید. آنها میتوانند برایتان کمک کنند که تداوی مناسب را بدست آورید.

در سویدن، هر نوع خشونت و تجاوز جنسی ممنوع میباشد. همیشه فردی که به شما صدمه رسانیده است مسول است، و بخاطر اینکه شما تحت خشونت یا تجاوز جنسی قرار گرفته اید، شما هرگز مجازات نخواهید شد. این بدون درنظرداشت روابطی که بین این افراد وجود دارند، اعتبار دارد، طور مثال تجاوز جنسی در ازدواج هم تجاوز جنسی محسوب میشود و اینکه والدین حق ندارند که اولاد خود را لت و کوب کنند. وقتیکه یک بزرگسال با یک کودک زیر ۱۵ سال عمل جنسی داشته باشد، این تجاوز جنسی محسوب میشود. در سویدن این غیر قانونی است که کسی را به ازدواج مجبور نمود یا به طور فریب کارانه با کسی ازدواج نمود. کودکان زیر ۱۸ سال حق ندارند که ازدواج کنند.

اگر شما تحت خشونت یا تجاوز جنسی قرار دارید یا میترسید که شما را بدون رضای تان به ازدواج مجبور میکنند، بوسیله تیلفون114 14 با پولیس تماس بگیرید. اگر شما در یک حالت خطرناک عاجل قرار دارید به شماره ۱۱۲ به پولیس زنگ بزنید.

ختنه زنانه

ما میدانیم که در بسیاری کشورها زنان ختنه میشوند. این طوری صورت میگیرد که یک کسی در آلت تناسلی یک دختر یا یک زن چیزی را قطع میکند. ختنه زنانه در سویدن ممنوع بوده و یک جرم جدی محسوب میشود. کسانی که این عمل همرای شان صورت گرفته است، مجازات نمیشوند. اگر کسی این کار را با شما کرده است و این باعث بوجود آمدن مشکلات شده است، شما میتوانید در این مورد از خدمات طبی کمک بدست آورید. با نرس مکتب تان، مطب نوجوانان یا کلینیک خود صحت کنید.

اگر شما از این میترسید که شما خودتان یا کدام دختری که او را میشناسید ختنه خواهد شد، در این صورت با پولیس تماس بگیرید. همچنان شما میتوانید برای بدست آوردن رهنمایی و کمک به لین تیلفونی آرامش زنان به تیلفون50 50 50‑020 زنگ بزنید. لین تیلفونی آرامش زنان یک تیلفون کمکی ملی میباشد که برای زنانی که در معرض تهدید یا خشونت قرار گرفته اند، میباشد.

امراض جنسی مقاربتی

شما حق دارید که دانش در مورد محافظه از امراض جنسی مقاربتی، و اینکه چه باید بکنید که امراض جنسی مقاربتی از شما به دیگران سرایت نکنند، را بدست آورید. مثال امراض جنسی مقاربتی عبارت اند از سوزاک، کلامیدیا، هیپاتیت و اچ.آی.وی میباشد. اگر شما میدانید که دارای کدام یکی از این امراض هستید شما باید اینرا در وقت معاینات صحی خود بگویید برای اینکه شما تداوی شده و مریضی تان به دیگران سرایت نکند. اگر شما مطمئین نیستید که آیا شما ساری هستید یا نخیر، پرسونل طبی میتوانند شما را تست کنند.

وسایل جلو‌گیری از حاملگی و خدمات طبی برای مادران

در سویدن خدمات طبی برای مادران و مراقبت زایمان برای پناه جویان مجانی است. همچنان شما مستحق رهنمایی وسایل جلوگیری از حاملگی نیز میباشید، برای اینکه خودتان انتخاب کنید که آیا میخواهید صاحب کودک شوید یا نخیر. هم دختران و هم پسران حق دارند که معلومات اینرا حاصل کنند که آنها چطور خود و دیگران را از حاملگی نجات دهند. اگر شما که دختر هستید، حامله شدید و نمی خواهید که صاحب کودک شوید شما میتوانید حاملگی را بوسیله سقط جنین عمدی قطع نمایید.

عدم سلامتی روانی

در مدتی که یک فرد منتظر جواب به درخواست پناهندگی خود باشد و نمیداند که در آینده چه خواهد شد، طبعی است که او احساس ناراحتی میکند. یک تعداد افراد میتوانند به علت وقایع که در گذشته همرای شان رخ داده است یا به خاطر نداشتن خانواده خود در اینجا، احساس خوب نداشته باشند. مثال حالت بد روانی میتواند داشتن اضطراب، مشکل خواب یا احساس پریشانی و جگر خونی باشد.

شما میتوانید کمک و پشتیبانی را در جاییکه زندگی میکنید بدست آورید. همچنان شما میتوانید با مشاور روانی یا نرس مکتب تان صحبت کنید.

معلولیت

معلولیت به این معناست که فرد معلول یک صدمه یا مریضی ایرا دارد که او به مشکل میتواند حرکت کند، بشنود، گپ بزند یا بفهمد. اگر شما دارای کدام معلولیت هستید شما حق کمک عملی در زندگی روزمره تان، در مکتب یا زمانی که با اداره مهاجرت صحبت میکنید٬ را دارید. معلولیت شما به درخواست پناهندگی تان کدام تاثیر وارد نمیکند. اگر شما کدام معلولیت دارید یا فکر میکنید که دارید، شما میتوانید در وقت معاینات طبی این موضوع را بیان کنید.

خدمات طبی دندان

شما هم حق خدمات طبی وقایوی دندان و هم آن تداوی را دارید که داکتر دندان برآورد کند که شما به آن ضرورت دارید. خدمات طبی دندان برای تمام کودکان در سویدن مجانی است.

معاینه بینایی

اگر شما به عینک نیاز دارید پس سرپرست مؤقت شما میتواند که در رابطه به درخواست کردن برای کمک پولی مخصوص به ادارهٔ مهاجرت و وقت گرفتن با داکتر چشم با شما کمک میکند.

معلومات بیشتر در مورد صحت

درwww.1177.se/other-languages معلومات چند زبانی در مورد امراض گوناگون و طریقه عملکرد خدمات طبی در سویدن موجود است. همچنان شما میتوانید به رهنمایی های خدمات طبی به تیلفون1177 زنگ بزنید، در این صورت شما میتوانید با یک نرسی صحبت کنید که میتواند به سوالات شما جواب بگوید و شما را راهنمایی نموده که برای بدست آوردن کمک طبی مناسب به کجا مراجعه نمایید.

درwww.youmo.se معلومات چندزبانی برای نوجوانان در مورد صحت، روابط، امور جنسی و مسایل زیاد دیگر موجود است.

درwww.rfsu.se/upos فیلم های کوتاه برای کسانی که میخواهند در مورد بدن، روابط جنسی و صحت معلومات بدست آورند، موجود است. این فیلم ها به زبانهای گوناگون موجود هستند. در اینجا شما میتوانید برعلاوه چیزهای دیگر فیلم ها در مورد وسایل جلوگیری از حاملگی، ولادت و حاملگی، را پیدا نمایید.

لین تیلفونی آرامش زنان، رهنمایی و کمک به زنانی ارایه میکند که تحت خشونت فزیکی، روانی یا جنسی یا تهدید قرار گرفته باشند. به تیلفون 50 50 50‑020 زنگ بزنید. آنها وقت ترجمان را در طول چند دقیقه برایتان میگیرند. همچنان شما میتوانید معلومات زیادتر را درkvinnofridslinjen.se بخوانید. این معلومات به چندین زبان موجود است.

اگر شما میخواهید در ارتباط یک جرم طور مثال اگر کسی شما را لت و کوب نموده یا شما را در معرض تعرض جنسی قرار داده است، به پولیس راپور بدهید، بوسیله تیلفون114 14 با پولیس تماس بگیرید. همچنان اگر شما از این ترس دارید که بدون رضای تان به ازدواج مجبور خواهید شد یا ختنه خواهید شد، شما میتوانید به پولیس زنگ بزنید. در صورت حالت عاجل باید به ۱۱۲ زنگ بزنید.

پروسه پناهندگی

این بخش در مورد پروسه پناهندگی میباشد، یعنی مراحلی که یک پناه جو آنرا طی میکند، از آمدن تان به اداره مهاجرت برای اولین بار، فیصله ایکه در دوسیه شما اتخاذ میشود، تا اینکه یا شما در سویدن قبول میشوید یا باید سویدن را ترک کنید.

در اینجا شما میتوانید اینرا بخوانید که طبق قانون کدام افراد میتوانند در سویدن پناهندگی بدست آورند، اداره مهاجرت چطور فیصله مینماید، و اگر شما با این فیصله موافق نیستید شما باید چه بکنید. همچنان شما میتوانید اینرا بخوانید که اگر شما باید به کشور خود برگردید، چه رخ میدهد.

درخواست پناهندگی

در جریان ملاقات اولی تان با اداره مهاجرت، شما باید به سوالات زیاد جواب بدهید، برای شما در مورد پروسه پناهندگی معلومات داده میشود، همچنان برای شما کمک میشود که به والدین یا اقارب دیگر خود زنگ بزنید و برای شان بگویید که شما در کجا هستید و صحت تا چطور است.

به کمک ترجمان، شما طور مثال نکات ذیل را بیان میکنید

 • شما که هستید
 • شما به کدام لسان تکلم میکنید
 • در مورد خانواده تان
 • آیا شما متاهل هستید
 • صحت تان چطور است
 • شما چطور به سویدن آمده اید
 • چرا شما کشور خود را ترک نموده اید و به نظر تان در صورت برگشت به کشور تان چه رخ خواهد داد
 • آیا شما کدام اقارب یا دوستانی در سویدن دارید که میخواهید نزد شان یا در نزدیکی شان زندگی کنید

اگر شما دارای ضروریات خاص طور مثال معلولیت هستید، شما باید اینرا بگویید. اگر به دلیل معلولیت، صحبت کردن با اداره مهاجرت برای تان سخت است شما مستحق کمک هستید.

کارمند اداره مهاجرت اینرا بخاطری میپرسد که شما را در سیستم کمپیوتری اداره مهاجرت ثبت نام نماید، و درخواستی تانرا برای بررسی آماده نماید. هم اداره مهاجرت و هم کمونی که شما در آن سکونت خواهید نمود سوالات مشابه را از شما خواهند کرد. علت این کار این است که اداره مهاجرت و این کمون سیستم های کمپیوتری مختلف را دارند.

شما باید هویت خود را تثبیت کنید

برای اینکه اداره مهاجرت بتواند یک فیصله درست را اتخاذ نماید، این مقام میخواهد که بداند که شما که هستید و از کدام کشور آمده اید. این مسئولیت خود تان است که اینرا تثبیت کنید که اسم تان چیست، چند ساله هستید و از کدام کشور آمده اید. بهترین طریقه تثبیت هویت اینست که شما یک پاسپورت یا کارت هویت را واگذار نمایید.

این بسیار مهم است که اداره مهاجرت بداند که شما چند ساله هستید چون به مقایسه پناه جویان بزرگسال، کودکان پناه جو دارای حقوق دیگر میباشند.

تحت عنوان "وقتیکه شما ۱۸ ساله شدید"، معلومات در مورد تفاوت بین پناه جویان بزرگسال و کودکان پناه جو، را بخوانید.

عکس و نشان انگشت

اداره مهاجرت عکس تانرا میگیرد و شما باید نشان انگشت خود را بدهید. نشان انگشت طوری گرفته میشود که شما انگشتان خود را به مقابل یک ماشین فشار میدهید و این ماشین نشان انگشت تانرا ثبت میکند. اگر سن تان ۱۴ یا زیادتر از اینست، اداره مهاجرت کنترول میکند که آیا نشان انگشت تان در کدام کشور دیگر اروپایی راجستر شده است یا نخیر. کودکان زیر ۶ سال هیچ کدام نشان انگشت واگذار نمیکنند.

اگر نشان انگشت تان اینرا نشان داد که شما در یک کشور دیگر اروپایی تقاضای پناهندگی نموده اید و یک بررسی نشان بدهد که در ارتباط تقاضای پناهندگی تان در آن کشور یک فیصله صادر شده است، اداره مهاجرت میتواند فیصله نماید که شما باید به آن کشور برگردید.

معلومات بیشتر در مورد اساسنامه دبلین را درwww.migrationsverket.se/asyl تحت عنوان "شما حق ندارید اینرا انتخاب کنید که کدام کشور تقاضای پناهندگی شما را بررسی کند" بخوانید (اساسنامه دبلین).

کارت پناه جویان، طرف پیشرو و طرف پشت سر

بعد از صحبت اول

بعد از اینکه درخواستی پناهندگی تان راجستر شد شما یک رسیدی بدست می آورید که نشان میدهد که شما تقاضای پناهندگی کرده اید. بعد از چند هفته به جای این رسید یک کارت پناه جویان برایتان داده میشود. این کارت ثبوت میکند که شما تقاضای پناهندگی نموده اید و در طول مدت انتظار به فیصله اداره مهاجرت، شما حق دارید که در سویدن باشید. کارت پناه جویان کدام سند هویت محسوب نمیشود، یعنی این کارت اینرا ثبوت نمی کند که شما که هستید، بلکه فقط اینکه شما تقاضای پناهندگی در سویدن کرده اید.

اداره مهاجرت با یک کمونی تماس میگیرد که مسئولیت مسکن و تعیین وصی تانرا به عهده میگیرد. همچنان اداره مهاجرت یک وکیل امور پناهندگی را برایتان تعیین میکند که در کیس پناهندگی تان برای تان کمک میکند.

معلومات در مورد وظیفه ی وکیل امور پناهندگی را تحت عنوان "افراد و مقاماتی که شما با آنها ملاقات خوهید کرد" بخوانید.

انتظار برای بررسی درخواست پناهندگی

قدم بعدی در پروسه پناهندگی اینست که شما باید به یک بررسی درخواست پناهندگی حاضر شوید. بررسی درخواست پناهندگی یک انترویو یا مصاحبه ی میباشد که در جریان آن شما معلومات زیادتر در مورد اینکه چرا تقاضای پناهندگی در سویدن میکنید، را بیان خواهید کرد. مدت انتظار برای بررسی درخواست پناهندگی بین افراد فرق دارد. این بسیار مهم است که شما به وقتهای که برای تان تعیین شده است، حاضر شوید. اگر ماباید وقت انترویو را تبدیل کنیم امکان دارد که تا وقت جدید یک مدتی را دربر بگیرد.

بررسی درخواست پناهندگی

بررسی درخواست پناهندگی یک صحبتی است که در جریان آن شما بیان میکنید که چرا تقاضای پناهندگی را در سویدن میکنید. اداره مهاجرت میخواهد بیانات خود تانرا در مورد اینکه همراه تان چه رخ داده بود و اگر شما باید برگردید چه میتواند رخ دهد، را بشنود.

وکیل امور پناهندگی تان باید در وقت بررسی درخواست پناهندگی همراه تان باشد. اگر میخواهید وصی تان هم میتواند همراه تان برود. یک کارمند اداره مهاجرت بررسی درخواست پناهندگی را انجام میدهد و آنچه که شما در مورد آن صحبت میکنید، را در یک پروتوکول نوشته میکند. بعضی اوقات دونفر کارمند اداره مهاجرت در بررسی درخواست پناهندگی حاضر میباشند، یک نفر آن سوال میکند و نفر دومی مینویسد. یک ترجمان آنچه که شما میگویید، را ترجمه میکند برای اینکه شما گپهای یکدیگر را بفهمید. ترجمان میتواند در اطاق انترویو باشد یا از طریق ویدیو یا تیلفون در صحبت اشتراک میورزد.

چیزهای که به سختی میتوان در مورد آن صحبت نمود

بررسی درخواست پناهندگی از دو الی سه ساعت را در بر میگیرد و از شما در مورد چیزهای سوال خواهد شد که صحبت کردن در مورد آن میتواند هم سخت و هم رنج آور باشد. این بسیار مهم است که شما حقیقت را برای اداره مهاجرت بیان کنید، حتی اگر این سخت هم باشد. اگر به یک وقفه ضرورت دارید، میتوانید خواهش آنرا بکنید.

وقتی که اداره مهاجرت دلایل پناهندگی تانرا بررسی میکند مامور بررسی handläggare باید بررسی را با عمر، توان و صحت تان متناسب سازد. اگر کدام سوالی را نفهمیدید باید اینرا بگویید. این مهم است که اگر گپهای ترجمان را نمیفهمید اینرا هم بگویید.

در جریان بررسی درخواست پناهندگی تان از شما در مورد هویت تان، خانواده تان، حوادثی که در کشور تان همرای تان رخ داده بود، طریقه آمدن تان به سویدن سوال میشود و همچنان در مورد اینکه اگر شما باید برگردید به نظر تان چه میتواند همراه تان رخ بدهد. شما طبعا این سوالات را در گذشته هم شنیده اید، مگر حالا شما این امکان را دارید که در مورد آن به طور مفصل معلومات دهید به مقایسه آنچه که در ملاقات قبلی در اداره مهاجرت گفته بودید. مأمور بررسی سوال ناشی از سوال قبلی را میکند و از خودت خواهش میکند که جزیات بیشتر را بیان نمایی برای اینکه داستان تان واقعا فهمیده شود. کوشش کنید که به تمام سوالات تا حدی که میتوانید به طور دقیق جواب بدهید. اگر عین سوال چندین بار تکرار شود این به این معنی نیست که شما به این سوال جواب نادرست داده اید، بلکه برای اینکه مامور بررسی میخواهد معلومات زیادتر بدست آورد.

اگر شما کدام اسناد ثبوت را دارید، آنرا به بررسی بیاورید. این میتواند کدام سند هویت باشد یا چیزی که نشان میدهد که بیانات شما درست است.

بعد از بررسی

بعد از بررسی، مامور بررسی پروتوکول بررسی را به وکیل تان ارسال میکند. وکیل تان اینرا همراه با شما و وصی تان مرور میکند. اگر کدام اشتباهی در پروتول وجود دارد، یا به نظر تان مامور بررسی یا ترجمان گپ شما را به درستی نفهمیده است، بسیار مهم است که وکیل تان هر چه زودتر به اداره مهاجرت اطلاع دهد برای اینکه این اصلاح گردد - در غیر این صورت برای تان مشکل خواهد بود که دفعه آینده توضیح نمایید که چه درست است. همچنان اگر کدام چیز مهم که در وقت بررسی فراموش کردید، به یاد آوردید آنرا به وکیل خود بگویید.

فیصله

اداره مهاجرت همه چیزهای که شما بیان نموده اید و نشان داده اید و آنچه که ما در مورد اوضاع کشور تان میدانیم، را ملاحظه مینماید. بعدأ این چیزها با آنچه که قانون در مورد افرادی که مستحق پناهندگی در سویدن هستند میگوید، مقایسه میگردد. بعد از این اداره مهاجرت یک فیصله در مورد قبولی تان در سویدن صادر میکند.

بعد از اینکه اداره مهاجرت یک فیصله در دوسیه پناهندگی تان، را صادر نمود شما و وصی تان به یک ملاقات دعوت میشوید. در این ملاقات مامور بررسی فیصله را برای تان اعلام میکند و توضیح مینماید که بعد از این چه خواهد شد. فیصله در مورد پناهندگی به لسان سویدنی نوشته شده است، اما یک مامور در بخش پذیرش به کمک ترجمان برایتان تشریح میکند که این به چه معناست.

ماموری که در مورد فیصله به شما معلومات میدهد حتمی نیست که همان ماموری باشد که از شما انترویو گرفته و فیصله اتخاذ نموده است. همیشه دونفر با هم یکجا فیصله اتخاذ مینمایند. دلیل آن اینست که ما میخواهیم مطمئین باشیم که یک فیصله درست اتخاذ میشود. مامورین بررسی در اداره مهاجرت حق ندارند فیصله ایرا اتخاذ نمایند که آنها میخواهند بلکه آنها باید قانون را مراعات نمایند.

جواب مثبت یا منفی

اگر شما به درخواست پناهندگی تان جواب مثبت دریافت نمودید، شما اجازه اقمت را بدست آورده و میتوانید در سویدن بمانید.

اگر شما به درخواست پناهندگی تان جواب منفی دریافت نمودید، این بنام جواب رد به درخواست تان یاد میشود.

معلومات زیادتر در مورد اینکه اگر شما به درخواست پناهندگی تان در سویدن جواب منفی دریافت نمودید، را در صفحات آینده بخوانید.

که میتواند پناهندگی را بدست آورد؟

اینکه کدام افراد میتوانند در سویدن پناهندگی را بدست آورند، در قانون سویدن ذکر شده است. اداره مهاجرت بررسی اینرا میکند که آیا دلایل پناهندگی که شما آنرا بیان نموده اید برای دادن پناهندگی کافی است یا نخیر.

در سویدن تمام درخواستی های پناهندگی طور انفرادی بررسی میشوند. سویدن باید برای کسانی پناهندگی اعطاء نماید که مستحق پناهندگی مطابق مصوبهء سازمان ملل متحد flykting ، مستحق پناهندگی جایگزین مستلزم حفاظت جانی alternativt skyddsbehövande یا به علت دیگر باید در این کشور بماند٬ باشند.

پناهنده

مطابق مصوبهء سازمان ملل متحد و قانون سویدن کسانی پناهنده محسوب میشوند که به دلایل ذیل میتواند تحت تعقیب قرار بگیرند

 • نژاد
  طور مثال رنگ جلد تان کدام است
 • ملیت
  طور مثال تابعیت، زبان یا گروه قومی شما
 • دین
  به کدام خدا عقیده دارید، یا اصلا به هیچ کدام خدا عقیده ندارید
 • درک سیاسی
  طور مثال نظریات شما در مورد اینکه کشور تان باید چطور اداره شود
 • جنس
  اگر شما دختر یا پسر هستید
 • گرایش جنسی
  طور مثال اگر شما یک دختری هستید که عاشق دختران میشوید یا یک پسری هستید که عاشق پسران میشوید
 • شما عضو کدام گروه اجتماعی هستید
  بعضی اوقات کودکان میتوانند منحیث یک گروه اجتماعی خودی محسوب گردند.

بعضی اوقات آنهایی که در یک کشور حکمرانی میکنند مردم را طوری تهدید و تعقیب میکنند که آنها مجبور به فرار میشوند. اما اگر یک فردی که از طرف افراد یا گروهای خاص تحت تعقیب قرار میگیرد و مقامات کشور او (طور مثال پولیس) نمیتوانند یا نمیخواهند از این فرد دفاع نمایند، در این صورت او هم میتواند تقاظای پناهندگی در سویدن را بکند.

فقط اینکه شما تحت چنین تعقیب قرار داشتید، کافی نیست. باید خطر بزرگ این وجود داشته باشد که اگر شما به کشور خود برگردید شما دوباره تحت تعقیب قرار میگیرید. به همین دلیل مامور بررسی در اداره مهاجرت از شما سوال میکند که در صورت برگشت تان به کشور خود همراه شما چه میتواند رخ بدهد.

اگر شما پناهنده مطابق مصوبه ملل متحد محسوب شوید، شما اجازه اقامت سه ساله را بدست می آورید.

مستحق پناهندگی جایگزین مستلزم حفاظت جانی

طبق قانون سویدن، افرادیکه مطابق نکات فوق الذکر پناهنده محسوب نمیشوند اما از برگشت به کشور خود ترس دارند، میتوانند در بعضی حالات پناهندگی در سویدن را بدست آورند.

اگر شما در کشور خود با خطر شکنجه، اعدام یا کدام رفتار دیگر غیر انسانی یا تحقیر آمیز مواجه هستید، شما مستحق پناهندگی جایگزین مستلزم حفاظت جانی محسوب میشوید. اگر در کشور تان آنقدر جنگهای شدید جریان دارند که هر کسی که آنجا باشد میتواند کشته شود، در این صورت شما میتوانید اجازه اقامت منحیث مستحق پناهندگی جایگزین مستلزم حفاظت جانی، را بدست آورید.

افرادی که مستحق پناهندگی جایگزین مستلزم حفاظت جانی محسوب میشوند اجازه اقامت برای ۱۳ ماه را بدست می آورند.

اجازه اقامت در حالات دیگر

یک پناه جو میتواند در بعضی حالات اجازه اقامتuppehållstillstånd را بدست آورد حتی اگر او واجد آن شرایطی نباشد که به اساس قانون او پناهنده یا جایگزین مستلزم حفاظت جانی، محسوب میگردد. در وقت فیصله نمودن، اداره مهاجرت یک برآورد همه جانبه در مورد صحت، انطباق با سویدن و اوضاع در کشور پناه جو، را مینماید.

اگر شما اجازه اقامت را بدست آورید

اجازه اقامت به این معنی است که شما به درخواست پناهندگی خود جواب مثبت بدست آوردید. شما میتوانید در سویدن بمانید.

اگر شما اجازه اقامت را بدست آورید در این صورت شما و وصی تان برای یک ملاقات به بخش پذیرش دعوت میشوید. یک مامور بررسی در مورد فیصله برایتان معلومات میدهد و توضیح مینماید که چرا شما اجازه اقامت را بدست آوردید و بعدا چه رخ میدهد.

بعد از فیصله

شما و وصی تان باید برای ثبت احوال نفوس به اداره مالیات بروید. این برعلاوه دیگر مسایل به این معنی است که شما شماره شخصی personnummer و چهار شماره آخری را بدست می آورید.

یک ماه بعد از اینکه شما اجازه اقامت را بدست آوردید شما از اداره مهاجرت رخصت میشوید. بعد از این شما تعویض پولی را بدست نمی آورید و کارت بانکی تان غیر فعال میشود. اگر شما به پولهای که در کارت تان موجود است ضرورت دارید بسیار مهم است که قبل از اینکه شما از اداره مهاجرت رخصت شوید آنها را از کارت تان بکشید. بعد از این دوسیه پناهندگی تان تمام است. در ادامه، کمونی که شما در آن زندگی میکنید تمام مسئولیت شما را به عهده دارد. مامور مسئول شما در اداره خدمات اجتماعی برایتان معلومات خواهد داد که بعد از این چه رخ میدهد.

اجازه اقامت من در طول چقدر مدت اعتبار دارد؟

اکثریت پناه جویان اجازه اقامت مؤقتی را بدست می آورند. این به این معناست که شما میتوانید در طول یک مدت معین در سویدن باقی بمانید، اکثر اوقات ۱۳ ماه یا سه سال. وقتی که اجازه اقامت تان رو به خلاصی باشد، شما میتوانید درخواست تمدید آنرا بکنید. اگر شما هنوز هم به حفاظت جانی نیاز دارید، شما میتوانید اجازه اقامت برای دو سال دیگر، را بدست آورید.

اجازه اقامت دایمیPermanent uppehållstillstånd

بعد از اینکه شما اجازه اقامت را در طول سه سال داشتید، شما میتوانید درخواست اجازه اقامت دایمی را همزمان با درخواست تمدید اجازه اقامت بکنید. اگر سن تان ۱۵ سال یا زیادتر از این است، برای بدست آوردن اجازه اقامت دایمی شما باید رفتار و کردار خوب را داشته باشید. اگر شما طور مثال کدام جرم را مرتکب شده باشید امکان دارد که به درخواست اجازه اقامت دایمی تان جواب منفی برایتان داده شود. اگر در وقت درخواست اجازه اقامت دایمی سن تان ۱۸ سال یا زیادتر از این است، لازم است که شما بتوانید خرچ و خوراک خود را خود تان تأمین نمائید.

اگر شما واجد شرایط بدست آوردن اجازه اقامت دایمی نمی باشید، شما باز هم میتوانید اجازه اقامت خود را تمدید کنید به شرطیکه شما هنوز هم نیازمند حفاظت جانی باشید.

اگر اداره مهاجرت درخواست اجازه اقامت دایمی تانرا به علت واجد نبودن شرط تأمین خرچ وخوراک یا شرط رفتار و کردار خوب، رد نمود شما میتوانید به این فیصله استیناف یا شکایت نمائید.

به هم پیوستن دوباره افراد خانواده

اگر شما اجازه اقامت را بدست آورده اید، در بعضی حالات والدین تان میتوانند در سویدن با شما بپیوندند. مامور بررسی که برایتان اطلاع میدهد که شما اجازه اقامت را بدست آورده اید، میتواند در این مورد معلومات بیشتر برایتان بدهد.

معلومات زیادتر در مورد به هم پیوستن دوباره افراد خانواده را درwww.migrationsverket.se تحت عنوان "نزد کسی در سویدن نقل مکان نمایید" را بخوانید.

اگر به درخواست پناهندگی تان جواب منفی داده شود

جواب منفی به این معناست که درخواست پناهندگی شما رد شده است. اگر به درخواست پناهندگی تان جواب منفی داده شود شما دو گزینه دارید: شما این فیصله را قبول میکنید و سویدن را ترک میکنید یا به این فیصله درخواست استناف یا شکایت را در محکمه مهاجرت Migrationsdomstolen میکنید.

جواب منفی به درخواست پناهندگی تان به این معناست که اداره مهاجرت برآورد میکند که شما دلایل کافی برای پناهندگی در سویدن، را ندارید. شما و وصی تان به یک ملاقات دعوت میشوید که در جریان آن برایتان توضیح میشود که چرا شما جوب منفی بدست آورده اید و اینکه حالا چه میشود.

قبول کردن فیصله

اگر شما این فیصله را قبول میکنید شما یک سند در مورد شکایت نکردن را امضاء میکنید. بعد از اینکه شما فیصله را قبول کردید شما میتوانید کمک اداره مهاجرت برای آمادگی سفر به کشورتان، را بدست آورید.

شکایت کردن

اگر شما با فیصله اداره مهاجرت موافق نیستید، شما میتوانید به آن شکایت کنید. برای شکایت کردن، شما و وصی تان باید یک نامه به اداره مهاجرت بنویسید. در این نامه شما بیان میکنید که چرا به نظر تان این فیصله غلط است. وکیل تان میتواند در نوشتن شکایت نامه به شما کمک نماید. در فیصله تان نوشته شده است که برای شکایت کردن شما چقدر وقت دارید.

اداره مهاجرت شکایت نامه تانرا میخواند و برآورد اینرا میکند که آیا این فیصله تغییر یابد یا نخیر. اگر اداره مهاجرت به این نظر باشد که دلیلی برای تغییر فیصله وجود ندارد، شکایت نامه تان به محکمه مهاجرت ارسال میگردد. محکمه مهاجرت شکایت نامه تانرا مرور میکند. اگر محکمه مهاجرت با شما موافق باشد، اداره مهاجرت این فیصله را تغییر داده و شما میتوانید در سویدن بمانید.

اگر محکمه مهاجرت شکایت نامه تانرا رد نمود این به این معناست که آنها با فیصله اداره مهاجرت موافق هستند. در این صورت شما میتوانید به محکمه عالی مهاجرت Migrationsöverdomstolen شکایت نمایید، اما این محکمه فقط بالای بعضی دوسیه هایی غور میکند که در آن تفسیر قانون مبهم باشد. اگر محکمه عالی مهاجرت فیصله نماید که بالای شکایت نامه شما غور نکند، در این صورت شما دیگر نمیتوانید شکایت کنید و اعتبار فیصله اداره مهاجرت شروع میشود (لازم الاجراء میشود).

شما هر وقت که بخواهید میتوانید نظر تانرا تغییر دهید و شکایت نامه خود را پس بگیرید، و در عوض تصمیم بگیرید که به کشور خود برگردید. در این صورت شما میتوانید کمک اداره مهاجرت برای آمادگی سفر تان، را بدست آورید.

بازگشت

بعد از اینکه شما به درخواست پناهندگی خود جواب منفی بدست آوردید شما باید خود را برای بازگشت به میهن خود آماده بسازید. اگر شما همکاری میکنید، اداره مهاجرت در ارتباط با سفر به میهن تان برایتان کمک میکند.

اداره مهاجرت شما را به چندین ملاقات دعوت خواهد کرد برای اینکه در مورد آنچه که برای بازگشت به وطن تان باید انجام یابند، با شما صحب خواهد کرد. تا زمانی که شما همکاری میکنید شما میتوانید برای بازگشت به کشور تان از اداره مهاجرت کمک بدست آورید. اگر شما همکاری نمیکنید اداره مهاجرت میتواند مسئولیت دوسیه تانرا به پولیس واگذار نماید.

اگر در وقت ترک سویدن سن تان هنوز هم زیر ۱۸ سال است باید در وقت رسیدن تان به کشور تان یک کسی آنجا باشد که شما را بپذیرد. این میتواند یکی از والدین تان باشد، یا یکی از اقارب تان، یا کسی که در یک مقام مسئول کودکان بدون سرپرست کار میکند، باشد. پرسونل اداره مهاجرت با شما یکجا سفر میکند و اینرا کنترول میکند که وقتی شما آنجا رسیدید یک کسی باشد که در میدان هوایی شما را ملاقات نماید.

اگر والدین تان در یک کشور دیگر در امنیت بسر میبرند، اداره مهاجرت میتواند به شما کمک کند که با والدین خود در آنجا یکجا شوید.

اداره مهاجرت به شما کمک میکند

این حتمی نیست که شما فیصله در مورد ترک سویدن را خوش داشته باشید. اما اگر شما این فیصله را قبول کردید و موافق هستید که سویدن را دوطلبانه ترک کنید، اداره مهاجرت به شما کمک میکند که سفر را برنامه ریزی نمایید. طور مثال شما میتوانید کمک برای رزرو کردن تکتها، تهیه پاسپورت و تماس با اقارب خود در کشور تان، را بدست آورید.

همچنان در بعضی حالات شما میتوانید درخواست کمک مالی یا انواع دیگر کمکها را نمایید، برای اینکه شما بتوانید بعد از بازگشت در جامعه آنجا داخل شوید.

شما میتوانید معلومات بیشتر در مورد کمک در صورت بازگشت، را درmigrationsverket.se/asyl بخوانید.

اگر شما فیصله را مراعات نکنید

اداره مهاجرت فقط در صورتی میتواند کمک به آماده کردن سفر بازگشت تان بکند که شما خودتان موافقت کنید که سویدن را ترک نمایید. اگر شما به ملاقات هایی که اداره مهاجرت شما را به آنها دعوت نموده اند نمی آیید، اگر شما خود را مخفی نمایید یا به طریقه دیگر نشان بدهید که شما فکر بازگشت را ندارید، اداره مهاجرت میتواند دوسیه تانرا به پولیس واگذار نماید. این به این معناست که پولیس مسئولیت اینرا دارد که شما فیصله را مراعات نموده و سویدن را ترک نمایید. اگر سن تان ۱۸ سال و شما فیصله را مراعات نمیکنید، شما حق کمک مالی را از دست میدهید.

حوادث جدید بعد از جواب منفی

بعضی اوقات میتواند بعد از فیصله چیزی رخ بدهد که باعث این میشود که شما نمیتوانید سویدن را ترک کنید. طور مثال شما آنقدر شدید مریض هستید که نمیتوانید سفر کنید، یا دلایل پناهندگی جدید یا اسناد جدید برای اثبات دلایل پناهندگی تان پیش می آیند که اداره مهاجرت در وقت اتخاذ فیصله از آن اطلاع نداشت. در این صورت شما و وصی تان به اداره مهاجرت یک نامه مینویسید و در آن توضیح مینمایید که چه رخ داده است. آنوقت اداره مهاجرت تصمیم میگیرد که آیا دلایل جدید کافی است که اخراج را متوقف نمود یا نخیر.

بعضی اوقات اخراج کردن به طور موقتی متوقف میگردد برای اینکه اداره مهاجرت برای بررسی دلایل جدید وقت داشته باشد. یک توقف موقتی بنام جلوگیری از اجرای فیصله یا حکم inhibition یاد میشود.

در انتظار سفر به کشور خود

تا زمانی که شما در سویدن هستید شما حق دارید که به مکتب بروید، خدمات طبی را بدست آورید و برایتان مسکن و پول ارایه شود. تا زمانیکه شما سویدن را ترک کنید یا ۱۸ ساله شوید، وصی تان برایتان کمک خواهد کرد.

وقتیکه شما ۱۸ ساله شدید

وقتیکه شما ۱۸ ساله شدید، یک بزرگسال محسوب میشوید. این به این معناست که بعد از آن شما مستحق کمکهایی که یک کودک تنها آمده دارد نمیباشید، و درخواست پناهندگی تان باید مطابق مقرراتی بررسی شود که برای پناه جویان بزرگسال اعتبار دارند.

اندکی قبل از اینکه شما ۱۸ ساله شوید یا در ارتباط با اینکه اداره مهاجرت سن تانرا زیادتر از ۱۸ تعیین نمود شما را به یک ملاقات دعوت میکنند. در این ملاقات برای تان معلومات داده میشود که بعد از اینکه ۱۸ ساله شدید حقوق و مکلفیتهای تان به چطور تغییر مینمایند.

وصی

یک فرق بزرگ بین کودکان پناه جوی تنها آمده و پناه جویان بزرگسال این است که زیادتر اوقات شما بعد از ۱۸ سالگی تان حق وصی را ندارید. وظیفه وصی تان به پایان میرسد چون شما بالغ بوده و دیگر نیاز به سرپرست ندارید. شما خودتان با مقامات تماس گرفته و تمام اسناد را امضاء میکنید.

مسکن

اداره مهاجرت مسئولیت ارایه مسکن موقتی به تمام پناه جویان بزرگسال نیازمند مسکن، را دارد. کمونی که شما در آن زندگی میکنید میتواند بعد از اینکه معلومات حاصل نمود که شما ۱۸ ساله شدید یا اداره مهاجرت سن تانرا به زیادتر از ۱۸ تغییر داده است تقاضا اینرا نماید که باید اداره مهاجرت مسئولیت تهیه یک مسکن موقتی برای تان، را به عهده بگیرد. این میتواند حتی در صورت شکایت به فیصله اداره مهاجرت در مورد تغییر سن تان، هم رخ بدهد.

اگر شما برای کمک اداره مهاجرت برای یک مسکن موقتی نیاز دارید، شما نمیتوانید محل سکونت را انتخاب نمایید. شما باید به یک ناحیه ای نقل مکان کنید که اداره مهاجرت در آن مساکن خالی را دارد. اداره مهاجرت کوشش میکند که برای تان یک مسکن در نزدیکی منطقه ای که شما در آن زندگی میکردید، را تهیه نماید، مگر هیچ تضمین وجود ندارد که باید اینطور شود.

همچنان شما میتوانید خودتان یک مسکن برایتان پیدا نمایید، طور مثال نزد اقارب یا دوستان خود زندگی کنید. در این صورت باید شما خودتان کرایه مسکن را بپردازید.

اگر به کمک برای مسکن نیاز دارید، با بخش پذیرش خود صحبت نمایید.

اقتصاد

بعد از اینکه شما ۱۸ ساله شدید شما خودتان مسئولیت امور اقتصادی خود را به عهده دارید.

خدمات طبی، صحی و خدمات دندان

کودکان پناه جو مستحق خدمات طبی، صحی و خدمات دندان به طور مجانی میباشند. پناه جویان بزرگسال اما فقط مستحق خدمات طبی، صحی و خدمات دندان عاجل و مراقبتی که نمیتوان آنرا به تعویق انداخت، میباشند. پرسونل طبی در شفاخانه، کلینیک یا کلینیک دندان برآورد اینرا میکند که آیا شما مستحق خدمات طبی هستید یا نخیر.

پناه جویان بزرگسال باید فیس داکتر و پول ادویه را بپردازند. کارت پناه جویان خود را نشان بدهید برای اینکه فیس کمتر را بپردازید.

مکتب

شما کسانیکه در لیسه درس میخوانید میتوانید مکتب رفتن را در مدت انتظار به فیصله درخواست پناهندگی خود ادامه بدهید. حتی اگر شما باید به یکی از مساکن موقتی اداره مهاجرت در یک کمون دیگر نقل مکان نمایید، باز هم حق ادامه تحصیلات خود در لیسه را دارید.

شما کسانی که در لیسه درس نمیخوانید اما باز هم میخواهید در مدت انتظار به فیصله درخواست پناهندگی خود تحصیل نمایید، با بخش پذیرش خود تماس گرفته و از آنها در مورد "اقدامات پیشین برای پناه جویان" (کهTIA نام دارد)، سوال کنید.

اگر شما به درخواست پناهندگی خود جواب منفی بدست آورید

اگر شما ۱۸ ساله شده اید این حتمی نیست که به وارد شدن به کشور خود شما را کدام یکی از اقارب یا مقام دولتی بپذیرد.

اگر شما یک فیصله در مورد بازگشت را بدست آورده اید شما باید سویدن را در طول همان مهلتی ترک کنید که در فیصله تان نوشته شده است، یا فورأ، اگر کدام مهلت نوشته نشده است و به این فیصله دیگر نمیتوان شکایت نمود. اگر شما سویدن را در طول مدت مهلت ترک نکنید خطر این وجود دارد که در مقابل تان به اصطلاح ممنوعیت برگشت نافذ گردد، یعنی شما نمیتوانید در طول ۱ الی ۵ سال به سویدن بیایید.

شما حق مسکن و کمک مالی از طرف اداره مهاجرت را تا زمانی دارید که مهلت بازگشت داوطلبانه شما تمام شود، یا تا وقتیکه بعد از آن نمیتوان به فیصله شکایت نمود، اگر کدام مهلت برایتان داده نشده. کسانیکه دارای کودکانی باشند که تقاضای پناهندگی در سویدن را کرده اند، مستحق کمک تمدید شده از طرف اداره مهاجرت میباشند.

برای آماده نمودن سفر تان، اداره مهاجرت تا زمانی برایتان کمک میکند که شما همکاری میکنید.

معلومات بیشتر در مورد حقوق و مکلفیت های یک پناه جوی بزرگسال، را درwww.migrationsverket.se/asyl بخوانید.

برای کسانی که یک بزرگسال مهم برای یک کودک پناه جو در سویدن هستند

فرار از خانه و درخواست پناهندگی در یک کشور دیگر میتواند برای هر کس یک تجربه وحشتناک باشد. اگر یک کودک مجبور شود که اینرا بدون والدین خود بکند میتواند فوق‌العاده دشوار باشد.

بعضی اوقات گفته میشود که پناه جویان خصوصا کودکان تنها آمده، افراد قوی هستند. اینکه آنها توانستند خود را به طرف دیگر کره زمین برسانند، پس آنها میتوانند از عهده هر چیز برآیند. اما حتی قوی ترین و مقاوم ترین کودکان به بزرگسالان مصئون در اطراف خود ضرورت دارند برای اینکه آنها بتوانند کودک باشند. کودکان در فرار، استثنا نمی باشند. وقتی که والدین نمی باشند نیاز به بزرگسالان مهم دیگر وجود دارد برای اینکه آنها کمی مصئونت و آرامش را در یک اوضاع نا معلوم به این کودکان ارایه نمایند.

همه کودکان گوناگون هستند و هر کودک پناه جو یک داستان منحصر به فرد را دارد. بعضی کودکان تنها آمده در یک مدت طولانی در فرار بودند و شاید والدین خود را در طول چندین سال ندیده باشند. دیگران چند وقت قبل از والدین خود جدا شده اند. بعضی ها با اقارب خود تماس دارند، اما دیگران نمیدانند که در کدام جای جستجو را شروع نمایند. همه کودکان پناه جو دارای سوالات و نا آرامی میباشند. بعضی از آنها در مورد اوضاع خود سوال نموده و درخواست کمک میکنند. دیگران تمام نا آرامی خود را در دل خود نگه داشته و جرأت سوال کردن را ندارند.

چون بزرگسال، شما یک نقش مهم را بازی میکنید. شما کسی هستید که میتوانید کودک پناه جو را در اوضاعی که او در آن موقعیت دارد، رهنمایی نموده و به او کمک کنید. شما میتوانید این صفحات را همراه با کودک بخوانید. شما میتوانید یکجا باهم مراحل گوناگونی که یک پناه جو از آن میگذرد، را مرور کنید.

اگر شما جواب به سوالات کودک را نمیتوانید در این صفحات پیدا کنید، شما میتوانید معلومات زیادتر را درwww.migrationsverket.se بخوانید یا از یک مامور بررسی سوال کنید.

یک بزرگسال مهم میتواند از جمله افراد ذیل باشد

 • یکی از والدین
 • سرپرست دیگر
 • وصی
 • اقارب
 • مشاور اجتماعی
 • یک فرد از سازمان خیریه
 • کارمند اداره مهاجرت

معلومات و کمک بیشتر

در اینجا شما معلومات در مورد سازمانهای که میتوانند به شما کمک کنند و لینکها یا پیوند های را پیدا کنید که معلومات بیشتر در مورد سویدن را در آن بخوانید.

همه این لینکها درwww.migrationsverket.se/barn-info موجود هستند

بریسBris ، حقوق کودکان در جامعه، یک سازمانی است که برای حقوق کودکان کار میکند. اگر برای صحبت کردن با یک بزرگسال ضرورت دارید، میتوانید با بریس تماس بگیرید.

به تیلفون کمکی بریس برای نوجوانان زنگ بزنید:116 111.

www.bris.se/for-barn-och-unga

کودکان را نجات دهیدRädda barnen یک سازمانی است که برای حقوق کودکان کار میکند

www.raddabarnen.se/rad-och-kunskap/barn-och-unga

صلیب سرخRöda korset یک سازمانی است که برای حمایت و کمک افرادی که نیازمند آن است فعالیت میکند. صلیب سرخ میتواند برای یافتن اقارب تان به شما کمک کند.

www.rodakorset.se/fa-hjalp/

نماینده کودکانBarnombudsmanen یک مقامی است که نظارت اینرا میکند که مقامات دیگر سویدنی کنوانسیون حقوق کودکان را مراعات نمایند. در اینجا شما میتوانید در مورد حقوق خود بیشتر بدانید.

www.barnombudsmannen.se/for-dig-under-18/

یوموYoumo بخش پذیرش نوجوانان در انترنیت میباشد. در اینجا شما میتوانید معلومات در مورد روابط جنسی، صحت و روابط، را به چندین زبان بخوانید.

www.youmo.se

ار.اف.اس.ال.RFSL برای حقوق همجنسبازان، دوجنس گرایان، ترانسها، کویرها و بیناجنسها کار میکند.RFSL Newcomers با پناه جویان و افراد جدید الورود کار میکند.

www.rfsl.se/verksamhet/asyl-och-migration/raadgivning

عشق آزاد استKärlek är fri ، یک چات کمکی برای نوجوانانی میباشد که در معرض فشار و خشونت ناموسی هستند.

karlekenarfri.se

لین تیلفونی آرامش زنانKvinnofridslinjen ، رهنمایی و کمک به زنانی ارایه میکند که تحت خشونت فزیکی، روانی یا جنسی یا تهدید قرار گرفته باشند . معلومات به چندین زبان موجود است. همچنان شما میتوانید

به020-50 50 50 زنگ بزنید، آنها در طول چند دقیقه یک ترجمان را وصل میکنند.

www.kvinnofridslinjen.se

معلومات در مورد ازدواج کودکان و اینکه در سویدن کدام قانون وجود دارد، بوسیله ریاست عمومی امور اجتماعی Socialstyrelsenآماده شده است.

لینکها به اوراق معلوماتی درwww.migrationsverket.se/barn-info موجود است

حق من- نقش شماMin rätt – Din roll برای شما که کودکی هستید که تنها به این کشور آمده اید، وصی تان و فعالینی که نقشهای گوناگون دارند برای اینکه برایتان کمک کنند، میباشد. در اینجا شما میتوانید معلومات بیشتر در مورد این نقشهای گوناگون و حقوق تان، را بدست آورید. طور مثال شما میتوانید فیلم های کوتاه در مورد اینکه یک وصی چه کمکی برایتان میتواند بکند، را تماشا کنید.

rfs.se/om-rfs/projekt/min-ratt-din-roll

فیلم های حالا چه رخ میدهد؟Vad händer nu? برای شما که کودکی هستید که تنها به سویدن آمده اید و در یک کمپ کودکان یا در یک خانواده سرپرست زندگی میکنید، میباشند. از این فیلمها شما معلومات اینرا بدست می آورید که در وقتهای اول در سویدن چه رخ میدهد، با کدام افراد ملاقات خواهید کرد و پروسه پناهندگی چطور پیش میرود. شما میتوانید این فیلم ها را تنها مشاهده کنید یا با یک بزرگسال. این فیلم ها به چندین زبان وجود دارند.

در یوتیوب”Socialstyrelsen vad händer nu” را جستجو نمایید.

معلومات سویدنInformation Sverige این یک پورتال برای افراد جدید الورود در سویدن میباشد. در اینجا شما میتوانید معلومات در مورد کارکرد جامعه سویدن طور مثال در ارتباط با مسکن، تحصیل و خدمات طبی، را بدست آورید.

www.informationsverige.se

سویدنی را یاد بگیریدLära svenska یک صفحه از طرف "معلومات سویدن" در مورد خود آموزی زبان سویدنی، میباشد.

www.larasvenska.se

در اپلیکیشن”Migrationsverket Stories” شما معلومات در مورد طریقه درخواست پناهندگی در سویدن و حقوق کودکان پناه جو در سویدن، را بدست می آورید. شما میتوانید انتخاب کنید که آیا میخواهید به زبان سویدنی، انگلیسی، عربی، سومالیایی، فارسی یا البانیایی بشنوید. این اپلیکیشن هم برای آیفون و هم برای اندروید موجود است، و برای کودکان بین هفت الی یازده سال مناسب میباشد.

لغات ذیل چه معنی دارد؟

Alternativt skyddsbehövande är en person som har sökt asyl i Sverige och fått status som alternativt skyddsbehövande. Då får man oftast uppehållstillstånd i 13 månader.

Asyl betyder fristad. När en person ansöker om asyl söker han eller hon skydd i ett annat land än i sitt hemland.

Asylprocess är de olika stegen som en asylsökande går igenom – från ansökan till beslut.

Asylsökande är en person som har tagit sig till Sverige och ansökt om asyl, men som ännu inte har fått ett slutgiltigt svar på sin ansökan.

Asylutredning är en intervju där du får berätta varför du vill ha skydd i Sverige.

Avslag på asylansökan betyder att en person har fått nej på sin ansökan om asyl.

Barn är alla personer som är under 18 år.

Beslut i ett asylärende är när Migrationsverket har bestämt om en asylsökande får stanna i Sverige eller inte.

Dagersättning är ett bidrag från Migrationsverket som en asylsökande kan ansöka om ifall han eller hon inte har egna pengar.

Dom. De flesta av Migrationsverkets beslut kan överklagas till domstol. När en domstol fattar beslut heter det dom.

Flykting är en person som har sökt asyl och fått status som flykting. Det betyder att man uppfyller kraven i FN:s konvention om flyktingars rättigheter, den så kallade Genèvekonventionen. Då får man oftast uppehållstillstånd i 3 år.

God man är en person som ska ta hand asylsökande barns intressen när deras föräldrar inte kan göra det. Det kan vara en man eller en kvinna.

Identitet betyder vem en person är. När Migrationsverket frågar om din identitet menar vi vad du heter, hur gammal du är och var du kommer ifrån.

Laga kraft betyder att beslutet inte längre går att överklaga.

Migrationsverket är den myndighet i Sverige som prövar ansökningar från personer som söker asyl. Migrationsverket prövar också ansökningar från personer som vill komma på besök eller flytta till Sverige, eller som vill bli svenska medborgare.

Myndigheter ska se till att samhället fungerar som det ska enligt de lagar som riksdagen har bestämt.

Offentligt biträde är en person som kan svenska lagar. Biträdet hjälper dig med ansökan om asyl. Ett offentligt biträde är ofta jurist eller advokat och jobbar inte på Migrationsverket.

Socialtjänsten finns i varje kommun. De arbetar efter en lag som heter socialtjänstlagen. Socialtjänstlagen handlar om vilken rätt till vård och omsorg alla i kommunen har. Den innehåller regler för hur samhället ska hjälpa den som behöver hjälp men som inte kan få hjälp av någon annan.

Tystnadsplikt betyder att personer som jobbar på till exempel Migrationsverket inte får berätta vad du har sagt till någon som inte har rätt att veta det.

Uppehållstillstånd betyder att en person har fått ja på sin ansökan om att bo i Sverige.

Överklaga betyder att en person skriver till en myndighet eller domstol att han eller hon inte håller med om det som myndigheten eller domstolen har bestämt. Personen vill att myndigheten eller domstolen ska ändra beslutet.

Last updated: