Ersättning för asylsökande som betalas ut utan ansökan

Vissa statliga ersättningar betalas ut till kommuner av Migrationsverket utan ansökan. De ersättningar som betalas ut gäller för asylsökande ensamkommande barn.

De flesta ersättningarna administreras genom e-tjänst för kommuner

Merparten av de ersättningar som beskrivs här administreras genom e-tjänsten ”Ansök om statlig ersättning” och presenteras därför på den utbetalningslista som i slutet av varje månad finns i e-tjänsten. Kommuner som ännu inte är ansluta till e-tjänsten får fortfarande utbetalningsinformation via vanlig post.

Mer information om e-tjänster finns på sidan E-tjänster för kommuner.

Ersättningen ”Dygnsschablon för ensamkommande barn” förs in i e-tjänsten under kvartal 4 2019. Inför detta kommer information att gå ut till kommunerna.

Årlig fast och rörlig ersättning för mottagande av ensamkommande barn

Fast ersättning

En fast ersättning på 500 000 kronor betalas ut till alla kommuner varje år för beredskap och kapacitet för mottagande av ensamkommande asylsökande barn.

Rörlig ersättning

En rörlig ersättning betalas årligen ut till alla kommuner för mottagande av ensamkommande barn. Varje kommun får en del av ett totalt belopp som räknas fram utifrån hur många barn som beräknas kommer till Sverige under året. Det totala beloppet räknas fram genom att 9 450 kronor multipliceras med varje ensamkommande barn som beräknas söka asyl i Sverige under året enligt Migrationsverkets prognos. 2018 beräknas 1 500 ensamkommande barn söka asyl.

Kommunens andel av totalbeloppet är densamma som kommunens andel i anvisningsmodellen för ensamkommande barn. Om kommuns andel i modellen till exempel är 9,45 promille multipliceras det med de 1 500 beräknade barnen (0,00945 gånger 1 500 kronor). Då får vi fram att kommunen, enligt Migrationsverkets prognos, ska ta emot 14 barn (avrundat till närmaste heltal). Därefter multiplicerar vi antalet barn med schablonbeloppet (14 gånger 9 450) och får fram att kommunen ska få 132 300 kronor.

Tänk på att det antal barn som räknas fram bara handlar om hur mycket rörlig ersättning en kommun ska få. Det behöver inte motsvara det antal barn som kommunen ska planera för att ta emot under året.

Läs mer om anvisningsmodellen, hur många barn en kommun beräknas ta emot och hur det räknas fram

Utbetalning av ersättning

Den fasta ersättningen betalas ut i januari varje år och den rörliga ersättningen betalas ut senast i mars varje år.

Under 2017 fick kommuner den fasta ersättningen utbetalad vid olika tidpunkter, beroende på övergången från överenskommelser om mottagande av ensamkommande barn till ett nytt ersättningssystem. För 2017 betalades den rörliga ersättningen ut i augusti och uppgick till hälften av årsbeloppet eftersom det nya ersättningssystemet trädde i kraft vid halvårsskiftet.

Anvisningsschablon för ensamkommande barn

En schablonersättning på 52 000 kronor betalas ut för varje asylsökande ensamkommande barn som en kommun anvisats. Schablonersättningen ska täcka anvisningskommunens kostnader för utredning enligt socialtjänstlagen, god man, resor, tolk och andra relaterade kostnader för mottagande av anvisade ensamkommande barn. Ersättningen betalas ut för ensamkommande barn som anvisas från den 1 juli 2017.

Utbetalning av ersättning

Ersättningen betalas ut månaden efter att Migrationsverket har anvisat ett ensamkommande asylsökande barn.

Dygnsschablon för ensamkommande barn

En schablonersättning på 1 350 kronor som betalas ut per barn och dygn till anvisningskommunen, eller den kommun som övertagit ansvaret för det ensamkommande barnet enligt socialtjänstlagen och anmält det till Migrationsverket.

Ersättningen betalas inte ut för barn som vistas i Migrationsverkets anläggningsboende.

För att rätt ersättning ska betalas ut, är det viktigt att kommunen anmäler när det sker förändringar om vilka barn de ansvarar för.

Läs om hur en kommun anmäler förändringar om vilka barn de ansvarar för

Utbetalning av ersättning

Ersättningen betalas ut månadsvis i efterskott för de dagar i månaden som ger kommunen rätt till ersättning.

Om ett barn under samma månad exempelvis tillfälligt varit inskriven i Migrationsverkets anläggningsboende eller tillfälligt uppskriven i ålder över 18 år, betalas ersättning ut för dagarna innan det skett och efter att det har ändrats, vilket medför två så kallade poster i utbetalningsunderlaget.

Om all utbetalning av ersättning

Migrationsverket betalar ut ersättningen sista bankdagen i den månad då verket fattade beslut.

Om en kommun vill ändra konto för utbetalningar, referenstext eller vill veta vad en utbetalningskod betyder går det läsa på sidan:

Ändra konto för utbetalning

Ersättningar som har upphört att gälla

Ersättning för stödinsatser till asylsökande barn

De kommuner som hade asylsökande barn under 18 år boende inom kommunen fick i maj varje år en särskild ersättning för stödinsatser av förebyggande karaktär enligt socialtjänstlagen. Av totalt 50 miljoner kronor fördelades 45 miljoner till kommunerna utifrån hur många asylsökande barn som per den 30 april varje år var registrerade hos Migrationsverket och som bodde i respektive kommun. Resterande fem miljoner delades lika mellan dessa kommuner. Ersättningen betalades ut för sista gången i maj 2017.

Ersättning 2017PDF
Ersättning 2016PDF
Ersättning 2015PDF
Ersättning 2014PDF
Ersättning 2013PDF
Ersättning 2012PDF

Sidan senast uppdaterad: 2019-07-16

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta hur vi kan göra den här sidan bättre*


Om du vill ställa en fråga till Migrationsverket hittar du kontaktuppgifter under fliken Kontakta oss.