Ersättning för asylsökande som betalas ut utan ansökan

Vissa statliga ersättningar betalas ut till kommuner av Migrationsverket utan ansökan. De ersättningar som betalas ut gäller för asylsökande ensamkommande barn.

Årlig fast och rörlig ersättning för mottagande av ensamkommande barn

Fast ersättning

En fast ersättning på 500 000 kronor betalas ut till alla kommuner varje år för beredskap och kapacitet för mottagande av ensamkommande asylsökande barn.

Rörlig ersättning

En rörlig ersättning betalas ut till alla kommuner varje år. Ersättningen är 9 450 kronor för varje ensamkommande asylsökande barn som kommunen beräknas ta emot under kalenderåret.

Läs mer om hur många barn en kommun beräknas ta emot och hur det räknas fram

Utbetalning av ersättning

Den fasta ersättningen betalas ut i januari varje år. Under 2017 fick kommuner den fasta ersättningen utbetalad vid olika tidpunkter. De kommuner som haft överenskommelser om mottagande av  ensamkommande barn som fortsatte in på 2017, fick i början av året en del av beloppet utbetalat, olika belopp beroende på överenskommelsernas slutdatum. I juli 2017 fick de kommuner utan överenskommelse, samt de kommuner som bara fick en del av ersättning utbetalad i början av året, resterande belopp upp till 500 000 kronor.

Den rörliga ersättningen betalas ut senast i mars varje år. För 2017 betalades ersättningen ut i augusti och uppgick till hälften av årsbeloppet eftersom det nya ersättningssystemet trädde i kraft vid halvårsskiftet.

Anvisningsschablon för ensamkommande barn

En schablonersättning på 52 000 kronor betalas ut för varje asylsökande ensamkommande barn som en kommun anvisats. Schablonersättningen ska täcka anvisningskommunens kostnader för utredning enligt socialtjänstlagen, god man, resor, tolk och andra relaterade kostnader för mottagande av anvisade ensamkommande barn. Ersättningen betalas ut för ensamkommande barn som anvisas från den 1 juli 2017.

För de barn som Migrationsverket anvisade en kommun innan den 1 juli 2017 gäller de gamla ersättningsformerna som ansöks via blanketter.

Utbetalning av ersättning

Ersättningen betalas ut månaden efter att Migrationsverket har anvisat ett ensamkommande asylsökande barn.

Dygnsschablon för ensamkommande barn

En schablonersättning på 1 350 kronor som betalas ut per barn och dygn till anvisningskommunen, eller den kommun som övertagit ansvaret för det ensamkommande barnet enligt socialtjänstlagen och anmält det till Migrationsverket.

Ersättningen betalas inte ut för barn som vistas i Migrationsverkets anläggningsboende.

För att rätt ersättning ska betalas ut, är det viktigt att kommunen anmäler när det sker förändringar om vilka barn de ansvarar för.

Läs om hur en kommun anmäler förändringar om vilka barn de ansvarar för

Blankett för ändring av uppgifterPDF

Utbetalning av ersättning

Ersättningen betalas ut månadsvis i efterskott för de dagar i månaden som ger kommunen rätt till ersättning.

Om ett barn under samma månad exempelvis tillfälligt varit inskriven i Migrationsverkets anläggningsboende eller tillfälligt uppskriven i ålder över 18 år, betalas ersättning ut för dagarna innan det skett och efter att det har ändrats, vilket medför två så kallade poster i utbetalningsunderlaget.

Om all utbetalning av ersättning

Utbetalning sker sista bankdagen i en månad till det konto som din kommun tidigare har angett. Ersättningarna betalas ut till det konto kommunen tidigare har angett för ersättning för belagda platser enligt överenskommelse. Om kommunen vill ändra konto eller referenstext för någon utbetalning ska de meddela Migrationsverket ändringen på en blankett.

Blankett för att ändra utbetalningskontoPDF 

Ersättningar som har upphört att gälla

Ersättning för stödinsatser till asylsökande barn

De kommuner som hade asylsökande barn under 18 år boende inom kommunen fick i maj varje år en särskild ersättning för stödinsatser av förebyggande karaktär enligt socialtjänstlagen. Av totalt 50 miljoner kronor fördelades 45 miljoner till kommunerna utifrån hur många asylsökande barn som per den 30 april varje år var registrerade hos Migrationsverket och som bodde i respektive kommun. Resterande fem miljoner delades lika mellan dessa kommuner. Ersättningen betalades ut för sista gången i maj 2017.

Ersättning 2017PDF
Ersättning 2016PDF
Ersättning 2015PDF
Ersättning 2014PDF
Ersättning 2013PDF
Ersättning 2012PDF

Sidan senast uppdaterad: 2017-10-23

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta hur vi kan göra den här sidan bättre*


Om du vill ställa en fråga till Migrationsverket hittar du kontaktuppgifter under fliken Kontakta oss.