Ersättning för kostnader för äldre, sjuka och funktionshindrade

En kommun kan få ersättning för ekonomiskt bistånd som betalats ut enligt socialtjänstlagen, samt för stöd och hjälp i boendet, för vissa personer.

Ansökan om ersättning för stöd och hjälp i boendet ska göras via Migrationsverkets e-tjänst

Observera att nedanstående information gäller personer mottagna i en kommun före den 1 december 2010 när etableringsreformen trädde i kraft. För personer som är mottagna i en kommun efter den 1 december 2010 gäller andra regler. För mer information se sidorna om ersättning för ekonomiskt bistånd och ersättning för stöd och hjälp i boendet.

Villkor för ersätt­ning för ekono­miskt bistånd

En kommun kan få ersättning för ekonomiskt bistånd som betalats ut först efter det att 20 månader passerat från första mottagandet i en kommun. Det gäller personer som:

  • hade fyllt 60 år när de fick sitt första uppehållstillstånd eller
  • inte kan försörja sig på grund av sjukdom eller funktionshinder när de först togs emot i en kommun eller som har ett direkt samband med personens situation som skyddsbehövande, till exempel posttraumatisk stressyndrom.

Observera att kommunen inte kan få ersättning för kostnader för ekonomiskt bistånd för personer som har fyllt 66 år (65 år för kostnader före 1 januari 2023).

Kost­nader som ersätts

Om ovanstående villkor är uppfyllda kan kommunen få ersättning för:

  • personens andel av familjens totala ekonomiska bistånd, till exempel försörjningsstöd, hyra, el och telefon.

Kost­nader som inte ersätts

Även om ovanstående villkor är uppfyllda kan kommunen inte få ersättning för:

  • kostnader för övriga personer som inte ingår i kommunens beräkning av det ekonomiska biståndet för familjen, till exempel inneboende.

Att tänka på

I kommunens beräkning av ekonomiskt bistånd för en familj ingår hemmavarande barn upp till 21 år som går i grundskola eller gymnasium. Vid ansökan om ersättning ska kommunen inte räkna bort barnens del av det ekonomiska biståndet.

Exempel: En familj med två vuxna och två barn som går i grundskola. Mannen i familjen har ett funktionshinder som gör att han inte kan försörja sig. Kommunen beviljar familjen 8 000 kronor i ekonomiskt bistånd. Biståndet delas på de två vuxna i familjen och kommunen kan ansöka om ersättning för mannens del (4 000 kronor).

Villkor för ersätt­ning för stöd i boendet och särskilda boen­de­former för service och omvårdnad 

En kommun kan även få ersättning för personer som på grund av ålderdom, sjukdom eller funktionshinder behöver särskilt boende för service och omvårdnad eller stöd och hjälp i boendet, till exempel hemtjänst eller anhörigvård. Kommunen kan få ersättning för 75 procent av kommunens kostnader för stöd och hjälp i boendet inklusive sociala avgifter, minus den egenavgift som personen själv har betalat.

Exempel: Kommunens kostnad x 75 procent minus egenavgift = sökbart belopp för kommunen.

Behovet av stöd och hjälp på grund av ålderdom ska ha funnits vid första mottagandet i en kommun. För övriga ska sjukdomen eller funktionshindret ha funnits vid mottagandet eller på annat sätt ha ett direkt samband med personens situation som skyddsbehövande.

Lämna in en ansökan

Du ska helst göra din ansökan om ersättning för stöd och hjälp i boendet via e-tjänsten Ansök om statlig ersättning. Om du inte kan nå, eller ännu inte har tillgång till e-tjänsten, eller om du endast ska söka ersättning för ekonomiskt bistånd, kan du göra ansökan via blankett.

En ansökan per ersättningstyp ska ha kommit in till Migrationsverket senast inom ett år från utgången av det kalenderår ansökan gäller. Det innebär att du behöver lämna in en ansökan för ekonomiskt bistånd och en ansökan för och stöd i boendet eller särskilda boendeformer för service och omvårdnad inom denna tid. Även om den första ansökan skickas in senare, kan den prövas om det finns särskilda skäl. Ett sådant skäl kan vara att personen har flyttat och den kommun där personen bodde tidigare inte ansökte om ersättning inom tre år.

Du ansöker genom att fylla i någon av blanketterna

Ansökan om ersättning för kostnader för äldre, sjuka och funktionshindrade – För ekonomiskt bistånd för personer mottagna i kommun före den 1 december 2010, blankett 4476a Pdf, 710.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Ansökan om ersättning för kostnader för äldre, sjuka och funktionshindrade – för stöd och hjälp i boendet för personer mottagna i kommun före den 1 december 2010, blankett 4476b Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.

För information om vart du ska skicka din ansökan eller om du har frågor om ersättningen, se sidan Kontaktuppgifter statlig ersättning.

Det här ska bifogas

Du ska skicka med en kopia på:

  • medicinskt underlag som styrker behovet av insatsen för hela den period ansökan avser
  • beslut om ekonomiskt bistånd
  • utdrag eller liknande underlag på utbetalat ekonomiskt bistånd
  • beslut på beviljad insats, till exempel beslut om hemtjänst, anhörigvård eller plats på särskilt boende
  • underlag som visar kommunens kostnader för personen, till exempel lönelista där även uppgift om sociala avgifter framgår

Att tänka på

En ansökan per ersättningstyp ska ha kommit in till Migrationsverket inom ett år från utgången av det kalenderår ansökan gäller, dvs. när kommunen haft kostnaden. Det innebär att du behöver lämna in en ansökan för ekonomiskt bistånd och en ansökan för stöd i boendet eller särskilda boendeformer för service och omvårdnad inom denna tid.

Aisha blev kommunplacerad i Kalix kommun den 1 juli 2010. Kommunen har beviljat Aisha ekonomiskt bistånd från den 1 juli och framåt. Kommunen kan inte få ersättning för bistånd som betalats ut de första 20 månaderna, utan först från och med den 1 mars 2012 kan de ansöka om ersättning hos Migrationsverket.

Om kommunen ska kunna få ersättning från detta datum ska en ansökan i vanliga fall ha kommit in till Migrationsverket inom ett år från utgången av det kalenderår ansökan avser. Men en första ansökan ska också ha kommit in till Migrationsverket inom tre år från det datum Aisha blev kommunplacerad (1 juli 2010). Det innebär att en ansökan från Kalix kommun ska ha kommit in till Migrationsverket  senast den 30 juni 2013.  

Utbe­tal­ning av ersätt­ning

Migrationsverket betalar ut ersättningen sista bankdagen i den månad då verket fattade beslut eller månaden efter om beslutet togs sent i månaden.

Om en kommun vill ändra konto för utbetalningar, referenstext eller vill veta vad en utbetalningskod betyder går det att läsa på sidan Ändra konto för utbetalning.

Kommu­nens uppgifts­skyl­dighet

Kommunen är skyldig att lämna de uppgifter som krävs för att Migrationsverket ska kunna bedöma kommunens rätt till ersättning. Migrationsverket kan begära in kompletterande underlag vid behov.

Över­klaga beslut

En kommun kan överklaga Migrationsverkets beslut om ersättning till förvaltningsrätten. Överklagandet ska ha kommit in till Migrationsverket senast tre veckor från beslutsdatum. I överklagandet ska det framgå vad kommunen vill ha ändrat. Kom ihåg att ange beslutets diarienummer.

Sidan senast uppdaterad: