Ersättning för ekonomiskt bistånd

En kommun kan få ersättning för kostnader för ekonomiskt bistånd som betalats ut enligt socialtjänstlagen för vissa nyanlända.

För personer som är mottagna i en kommun från och med den 1 december 2010 gäller olika regler beroende på om personens rätt till etablering är prövad mot etableringsplanen eller mot etableringsprogrammet. Se mer om detta nedan under rubriken ”Villkor för ersättning”.

Observera att för personer som är mottagna i en kommun före den 1 december 2010, gäller andra regler. För mer information se sidan om ersättning för kostnader för äldre, sjuka och funktionshindrade.

Villkor för ersätt­ning

En kommun kan få ersättning för kostnader för ekonomiskt bistånd som betalats ut enligt 4 kap. 1 § första stycket socialtjänstlagen (2001:453). Ersättning beviljas om utlänningen under perioden som hen har rätt till etableringsinsatser inte kan ta del av dessa på grund av sjukdom eller funktionshinder. Kommunen kan även få ersättning för ekonomiskt bistånd efter det att etableringsinsatserna har tagit slut om sjukdomen eller funktionshindret som föranleder att individen inte kan försörja sig fanns redan innan det första mottagandet i kommunen.

Om en kommun har kostnader till följd av insatser enligt socialtjänstlagen (2001:453) eller om kostnaderna avser försörjningsstöd till ungdomar finns mer information på följande sidor:

Ersättning för stöd och hjälp i boendet

Försörjningsstöd för unga nyanlända tidigare ensamkommande barn

Försörjningsstöd för unga nyanlända gymnasiestuderande

Rätten till etable­ring prövad mot etable­rings­pro­grammet

Inom ramen för etableringsprogrammet

En kommun kan få ersättning för kostnader för ekonomiskt bistånd som betalats ut enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen (SoL) för personer som är under 66 år (65 år för kostnader före 1 januari 2023) och som på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning

 • är helt förhindrade att delta i etableringsprogrammet, eller
 • har anvisats till etableringsprogrammet på deltid, eller
 • har skrivits ut från etableringsprogrammet enligt 17 § punkt 4 eller 6 förordningen (2017:820) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare.

Ersättning för kostnader för en person enligt de första två punkterna ovan, som tagits emot i en kommun före 1 juli 2024, ska minskas med den ersättning kommun fått för initiala kostnader för ekonomiskt bistånd för personen under samma tid.

När maximal tid i etableringsprogrammet har uppnåtts

En kommun kan även få ersättning för kostnader för ekonomiskt bistånd som betalats ut enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen (SoL)

 • efter deltagande i etableringsprogrammet under maximal tid, eller
 • om personen inte alls har kunnat delta i etableringsprogrammet.

Detta gäller för personer under 66 år (65 år för kostnader före 1 januari 2023) som inte kan försörja sig på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning som fanns innan de först togs emot i kommunen.

Rätten till etable­ring prövad mot etable­rings­planen

En kommun kan få ersättning för kostnader för ekonomiskt bistånd som betalats ut enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen (SoL)

 • efter att etableringsplanen har upphört för en person som inte har möjlighet att försörja sig på grund av en sjukdom eller ett funktionshinder som de hade vid mottagandet i en kommun eller som har ett direkt samband med deras situation som skyddsbehövande.

Lämna in en ansökan

Du ansöker genom att fylla i blanketten

Ansökan om ersättning för ekonomiskt bistånd för nyanlända sjuka och funktionshindrade, blankett 4488a Pdf, 710.6 kB, öppnas i nytt fönster.

För information om vart du ska skicka din ansökan eller om du har frågor om ersättningen, se sidan Kontaktuppgifter statlig ersättning.

Över­gri­pande infor­ma­tion

Migrationsverket beviljar ersättning för ekonomiskt bistånd för den person ansökan avser. I de fall då två vuxna är makar, registrerade partners eller sambor räknas inkomsterna och utgifterna som gemensamma i hushållet och Migrationsverket kan bevilja hälften av det ekonomiska biståndet som har betalats ut till hushållet. Kommunen kan få ersättning för kostnader under den period som ansökan avser, det vill säga den period det ekonomiska biståndet avser.

Att tänka på

Kommunen kan enbart få ersättning när det är personens egen sjukdom eller funktionsnedsättning som förhindrar deltagande i etableringsinsatser eller egen försörjning. Till exempel kan Migrationsverket inte bevilja ersättning om personen är hemma för vård av anhörig.

En ansökan ska ha kommit in till Migrationsverket inom ett år från utgången av den period ansökan gäller, det vill säga, när kostnaden uppstod för kommunen.

Samira blev kommunplacerad i Kalix kommun den 1 april 2022. Kommunen har beviljat Samira ekonomiskt bistånd under perioden 1 april–30 november 2022.

Om kommunen ska kunna få ersättning för dessa kostnader ska en första ansökan ha kommit in till Migrationsverket senast den 30 november 2023. Det vill säga inom ett år från utgången av den period ansökan avser.

En första ansökan om ersättning ska ha kommit in till Migrationsverket inom tre år från det att personen tagits emot i en kommun.

Om en första ansökan skickas in efter tre år kan den prövas om det finns särskilda skäl. Ett sådant skäl kan vara att personen har flyttat och den kommun där personen bodde tidigare inte ansökte om ersättning inom tre år. I dessa fall rekommenderar Migrationsverket att kommunen skickar in en ansökan snarast möjligt efter kalenderårsskiftet och hänvisar till särskilda skäl. Om ansökan skickats in efter tre år och särskilda skäl saknas kan kommunen inte få någon ersättning för föregående år eller för eventuella framtida kostnader.

Observera att kommunen ansöker om ersättning kalenderårsvis i efterskott. Det innebär att kommunen under innevarande år endast kan söka ersättning för föregående års kostnader. Det går alltså inte att ansöka om ersättning för tre år tillbaka vid ett och samma tillfälle.

a) Hassan blir kommunplacerad i Södertälje kommun den 15 juni 2021. Kommunen har beviljat Hassan ekonomiskt bistånd från och med den 18 juni 2021. Kommunen skickar in en första ansökan den 10 juni 2024. En ansökan ska ha kommit in till Migrationsverket inom tre år från det att Hassan blev kommunplacerad. I detta fall senast den 15 juni 2024. Kommunen har skickat in en ansökan inom tre år, men kan endast få ersättning för kostnader under kalenderåret 2023 eftersom en ansökan ska ha inkommit till Migrationsverket inom ett år från utgången av den period ansökan avser.

b) Hassan blir kommunplacerad i Södertälje kommun den 15 juni 2021. Kommunen har beviljat Hassan ekonomiskt bistånd från och med den 18 juni 2021. Kommunen skickar in en första ansökan den 17 juni 2024. En ansökan ska dock ha kommit in till Migrationsverket inom tre år från det att Hassan blev kommunplacerad. I detta fall senast den 15 juni 2024. Kommunen kan därför inte få någon ersättning alls för det ekonomiska bistånd som beviljats under de tre åren eller för eventuella framtida kostnader.  

Det här ska bifogas

 • Underlag som visar hushållssammansättningen, exempelvis normberäkning.
 • Underlag som styrker utbetalat ekonomiskt bistånd enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen (SoL) till personen/familjen.
 • Underlag från Arbetsförmedlingen som visar att personen inte har rätt till etableringsinsatser under perioden som ansökan avser. Om det inte finns något aktuellt beslut ska det senaste bifogas.
 • Medicinska underlag som styrker att personen är förhindrad att delta i etableringsinsatser eller försörja sig efter att dessa har avslutats.
 • Underlag som styrker att sjukdomen eller funktionshindret fanns redan innan det första kommunmottagandet om ansökan avser en period efter avslutade etableringsinsatser.

Underlagen ska gälla för den period ansökan om ersättning avser.

Utbe­tal­ning av ersätt­ning

Migrationsverket betalar ut ersättningen sista bankdagen i den månad då verket fattade beslut eller månaden efter om beslutet togs sent i månaden.

Om en kommun vill ändra konto för utbetalningar, referenstext eller vill veta vad en utbetalningskod betyder går det läsa på sidan Ändra konto för utbetalning.

Kommu­nens uppgifts­skyl­dighet

Kommunen är skyldig att lämna in de uppgifter som Migrationsverket behöver för att kunna bedöma rätten till ersättning. Det innebär att Migrationsverket kan begära in kompletterande underlag.

Över­klaga beslut

En kommun kan överklaga Migrationsverkets beslut om ersättning till förvaltningsrätten. Överklagandet ska ha kommit in till Migrationsverket senast tre veckor från beslutsdatum. I överklagandet ska det framgå vad kommunen vill ha ändrat. Kom ihåg att ange beslutets diarienummer.

Blan­ketter

Ansökan om ersättning för ekonomiskt bistånd för nyanlända sjuka och funktionshindrade, blankett 4488a Pdf, 710.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Länkar till lagar och förord­ningar

Socialtjänstlagen (2001:453), se bland annat 4 kap 1 § Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar, se 19, 21 och 23 §§ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan senast uppdaterad: