Ersättning för ekonomiskt bistånd

En kommun kan få ersättning för kostnader för ekonomiskt bistånd som betalats ut enligt socialtjänstlagen för vissa personer.

För personer som är mottagna i en kommun från och med den 1 december 2010 gäller olika regler beroende på om personens rätt till etablering är prövad före eller efter den 1 januari 2018, se mer om detta nedan under Villkor för ersättning.

Observera att för personer som är mottagna i en kommun före den 1 december 2010, gäller andra regler. För mer information se sidan om ersättning för kostnader för äldre, sjuka och funktionshindrade.

En kommun kan även få ersättning för försörjningsstöd för gymnasiestuderande unga.

Se även en kommuns möjlighet att få ersättning för stöd och hjälp i boendet.

Villkor för ersätt­ning

Rätten till etable­ring prövad från och med den 1 januari 2018

Inom ramen för etableringsprogrammet

En kommun kan få ersättning för kostnader för ekonomiskt bistånd som betalats ut enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen (SoL) för personer som är under 66 år (65 år för kostnader före 1 januari 2023) och som på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning

 • är helt förhindrade att delta i etableringsprogrammet, eller
 • har anvisats till etableringsprogrammet på deltid, eller
 • har skrivits ut från etableringsprogrammet enligt 17 § punkt 4 eller 6 förordningen (2017:820) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare.

Ersättning för kostnader för en person enligt de första två punkterna ovan ska minskas med den ersättning kommun fått för initiala kostnader för personen under samma tid.

När maximal tid i etableringsprogrammet har uppnåtts

En kommun kan även få ersättning för kostnader för ekonomiskt bistånd som betalats ut enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen (SoL)

 • efter deltagande i etableringsprogrammet under maximal tid, eller
 • om personen inte alls har kunnat delta i etableringsprogrammet.

Detta gäller för personer under 66 år (65 år för kostnader före 1 januari 2023) som inte kan försörja sig på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning som fanns innan de först togs emot i kommunen.

Rätten till etable­ring prövad före den 1 januari 2018

Inom ramen för etableringsplanen

En kommun kan få ersättning för kostnader för ekonomiskt bistånd som betalats ut enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen (SoL) för personer under 66 år (65 år för kostnader före 1 januari 2023) som

 • inte har rätt till en etableringsplan på grund av sjukdom eller annan nedsättning av sin fysiska eller psykiska prestationsförmåga som hindrar deltagande i etableringsinsatser på minst 25 procent av heltid.
 • har rätt till etableringsersättning men som på grund av sjukdom eller annan nedsättning av den fysiska eller psykiska prestationsförmågan inte kan delta i etableringsinsatser på heltid.

Ersättning för kostnader för en person ska minskas med den ersättning kommun fått för initiala kostnader för personen under samma tid.

När maximal tid i etableringsplanen har uppnåtts

En kommun kan även få ersättning för kostnader för ekonomiskt bistånd som betalats ut enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen (SoL)

 • efter att etableringsplanen har upphört för en person som inte har möjlighet att försörja sig på grund av en sjukdom eller ett funktionshinder som de hade vid mottagandet i en kommun eller som har ett direkt samband med deras situation som skyddsbehövande, exempelvis posttraumatiskt stressyndrom.

Över­gri­pande infor­ma­tion

Kost­nader

Migrationsverket beviljar ersättning för ekonomiskt bistånd för den person ansökan avser. I de fall då två vuxna är makar, registrerade partners eller sambo räknas inkomsterna och utgifterna som gemensamma i hushållet och Migrationsverket kan bevilja hälften av det ekonomiska biståndet.

Kommunen kan få ersättning för kostnader under den period som ansökan avser, det vill säga den period det ekonomiska biståndet avser. Detta är nytt för ansökningar inkomna från och med 1 januari 2022.

Att tänka på

Kommunen kan enbart få ersättning när det är personens egen sjukdom eller funktionsnedsättning som förhindrar deltagande i etableringsinsatser. Till exempel kan Migrationsverket inte bevilja ersättning om personen är hemma för vård av anhörig.

Lämna in en ansökan

Du ansöker genom att fylla i blanketten

Ansökan om ersättning för ekonomiskt bistånd för nyanlända sjuka och funktionshindrade, blankett 4488a Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.

För information om vart du ska skicka din ansökan eller om du har frågor om ersättningen, se sidan Kontaktuppgifter statlig ersättning.

Att tänka på

En ansökan ska ha kommit in till Migrationsverket inom ett år från utgången av det kalenderår ansökan gäller, det vill säga, när kostnaden uppstod för kommunen.

Samira blev kommunplacerad i Kalix kommun den 1 april 2017. Kommunen har beviljat Samira ekonomiskt bistånd under perioden 1 april–31 december 2017.

Om kommunen ska kunna få ersättning för kostnader under 2017, ska en första ansökan ha kommit in till Migrationsverket senast den 31 december 2018. Det vill säga inom ett år från utgången av det kalenderår ansökan avser.

Det här ska bifogas

 • Underlag i form av normberäkning
 • Underlag som styrker utbetalat ekonomiskt bistånd enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen (SoL) till personen/familjen
 • Underlag från Arbetsförmedlingen som täcker sökt period, alternativt det senaste underlaget från Arbetsförmedlingen om det inte finns någon aktuell planering
 • Till exempel aktuella läkarutlåtanden som styrker att personen är förhindrad att delta i etableringsinsatser/utskriven på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning
 • Efter avslutad etablering krävs till exempel läkarintyg eller tidsbegränsade läkarutlåtanden, för sökt period.

Underlagen ska gälla för den period ansökan om ersättning avser.

Om kommunen inte inkommer med nödvändiga underlag kan det leda till avslag på ansökan.

Att tänka på

En första ansökan om ersättning ska ha kommit in till Migrationsverket inom tre år från det att personen fått uppehållstillstånd och tagits emot i en kommun.

Observera att kommunen ansöker om ersättning kalenderårsvis i efterskott. Det innebär att kommunen under innevarande år endast kan söka ersättning för föregående års kostnader. Det går alltså inte att ansöka om ersättning för tre år tillbaka vid ett och samma tillfälle.

Om en första ansökan skickas in efter tre år kan den prövas om det finns särskilda skäl. Ett sådant skäl kan vara att personen har flyttat och den kommun där personen bodde tidigare inte ansökte om ersättning inom tre år. Om ansökan skickats in efter tre år och särskilda skäl saknas kan kommunen inte få någon ersättning för föregående år eller för eventuella framtida kostnader. Migrationsverket rekommenderar att kommunen skickar in en ansökan snarast möjligt efter kalenderårsskiftet och hänvisar till särskilda skäl.

a) George blir kommunplacerad i Södertälje kommun den 15 juni 2017. Kommunen har beviljat George ekonomiskt bistånd från och med den 18 juni 2017. Kommunen skickar in en första ansökan den 10 juni 2020. En ansökan ska ha kommit in till Migrationsverket inom tre år från det att George blev kommunplacerad. I detta fall senast den 15 juni 2020. Kommunen har skickat in en ansökan inom tre år, men kan endast få ersättning för kostnader under kalenderåret 2019. Det eftersom en ansökan ska ha inkommit till Migrationsverket inom ett år från utgången av det kalenderår ansökan avser.

b) George blir kommunplacerad i Södertälje kommun den 15 juni 2017. Kommunen har beviljat George ekonomiskt bistånd från och med den 18 juni 2017. Kommunen skickar in en första ansökan den 17 juni 2020. En ansökan ska dock ha kommit in till Migrationsverket inom tre år från det att George blev kommunplacerad. I detta fall senast den 15 juni 2020. Kommunen kan därför inte få någon ersättning alls för de insatser som genomförts under de tre åren eller för eventuella framtida kostnader.  

Utbe­tal­ning av ersätt­ning

Migrationsverket betalar ut ersättningen sista bankdagen i den månad när verket fattade beslut.

Om en kommun vill ändra konto för utbetalningar, referenstext eller vill veta vad en utbetalningskod betyder går det läsa på sidan:

Ändra konto för utbetalning

Över­klaga beslut

En kommun kan överklaga Migrationsverkets beslut om ersättning till allmän förvaltningsdomstol. Överklagandet ska ha kommit in till Migrationsverket senast tre veckor från beslutsdatum. I överklagandet ska du tala om hur du vill ha det ändrat. Kom ihåg att ange beslutets diarienummer

Skyl­dighet att lämna uppgifter

Kommuner är skyldiga att lämna in de uppgifter som Migrationsverket behöver för att kunna bedöma rätten till ersättning. Ofta handlar det om uppgifter som finns hos Arbetsförmedlingen. En socialnämnd i en kommun har enligt 5 § förordningen (2008:975) om uppgiftsskyldighet i vissa fall enligt socialtjänstlagen (2001:453), rätt att hos Arbetsförmedlingen ta del av vissa uppgifter kopplat till etableringsinsatser. Om dessa uppgifter inte är tillräckliga eller om kommunen inte med personens samtycke fått ta del av sådana uppgifter, kan kommunen begära underlag från Arbetsförmedlingen enligt 10 kap, 27 § offentlighets- och sekretesslagen.

Blan­ketter

Ansökan om ersättning för ekonomiskt bistånd för nyanlända sjuka och funktionshindrade, blankett 4488a Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Länkar till lagar och förord­ningar

Socialtjänstlagen (2001:453), se bland annat 4 kap 1 § Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar, se 19, 21 och 23 §§ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan senast uppdaterad: