Ersättning för stöd och hjälp i boendet

En kommun kan få ersättning för kostnader för stöd och hjälp i boendet för vissa nyanlända.

Den här ansökan ska göras via Migrationsverkets e-tjänst

För personer som är mottagna i en kommun före den 1 december 2010 gäller andra regler. Se sidan om ersättning för kostnader för äldre, sjuka och funktionshindrade.

Se även en kommuns möjlighet att få ersättning för ekonomiskt bistånd.

Villkor för ersätt­ning  

En kommun kan få ersättning för kostnader för stöd och hjälp i boendet och för särskilda boendeformer enligt socialtjänstlagen (2001:453) om utlänningen har behov av sådana insatser på grund av ålderdom, sjukdom eller funktionshinder. Behovet av insatsen ska ha funnits vid mottagande i kommunen eller ha ett direkt samband med personens situation som skyddsbehövande.

Migrationsverket kan endast bevilja ersättning för vissa kostnader som uppstått till följd av en insats som är beslutad enligt socialtjänstlagen (2001:453). Om en kommun har kostnader till följd av insatser enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) (HSL) eller söker ersättning för ekonomiskt bistånd finns mer information på följande sidor:

Ersättning för stödinsatser samt hälso- och sjukvård

Ersättning för ekonomiskt bistånd

Hur stor ersätt­ning kan kommunen få?

Kommunen kan få ersättning för 75 procent av kostnaden inklusive sociala avgifter, minus den egenavgift som personen själv har betalat.

Exempel: Kommunen har en kostnad för insatsen på 100 000 kronor och individen betalar en egenavgift på 5 000 kronor. Kommunen kan därför söka ersättning för 70 000 kronor.

(100 000 kronor x 0,75) - 5 000 kronor = 70 000 kronor

Lämna in en ansökan

Du lämnar in ansökan via e-tjänsten Ansök om statlig ersättning. Om du inte kan nå, eller ännu inte har tillgång till e-tjänsten, kan du göra ansökan via blankett:

Ansökan om ersättning för stöd och hjälp i boendet för nyanlända, 4488b Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster.

För information om vart du ska skicka din ansökan eller om du har frågor om ersättningen, se sidan Kontaktuppgifter statlig ersättning.

Att tänka på

En ansökan om ersättning ska ha kommit in till Migrationsverket inom ett år från utgången av den period ansökan gäller, det vill säga, när kommunen har haft insatsen.

En första ansökan om ersättning ska ha kommit in till Migrationsverket inom tre år från det att personen har tagits emot i en kommun.

Om en första ansökan skickas in efter tre år kan den prövas om det finns särskilda skäl. Ett sådant skäl kan vara att personen har flyttat och den kommun där personen bodde tidigare inte ansökte om ersättning inom tre år. Om ansökan skickats in efter tre år och särskilda skäl saknas kan kommunen inte få någon ersättning för föregående år eller för eventuella framtida kostnader. Migrationsverket rekommenderar att kommunen skickar in en ansökan snarast möjligt efter kalenderårsskiftet och hänvisar till särskilda skäl.

Observera att kommunen ansöker om ersättning kalenderårsvis i efterskott. Det innebär att kommunen under innevarande år endast kan söka ersättning för föregående års kostnader. Det går alltså inte att ansöka om ersättning för tre år tillbaka vid ett och samma tillfälle.

Samira blev kommunplacerad i Kalix kommun den 1 april 2021. Hon har  fått stöd och hjälp i boende under perioden 15 augusti–30 november 2021.

Om kommunen ska kunna få ersättning från de första insatsdatumen under 2021, ska en första ansökan ha kommit in till Migrationsverket senast den 30 november 2022. Det vill säga inom ett år från utgången av den period ansökan avser.

a) George blir kommunplacerad i Södertälje kommun den 15 juni 2021. George har ett behov av permanent stöd och hjälp i boendet och kommunen beslutar att ge George stöd från och med den 18 juni 2021. Kommunen skickar in en första ansökan den 5 januari 2022. Kommunen får ersättning för insatser gjorda från och med den 18 juni fram till den 31 december 2021.

b) George blir kommunplacerad i Södertälje kommun den 15 juni 2021. George har ett behov av permanent stöd och hjälp i boendet och kommunen beslutar att ge George stöd från och med den 18 juni 2021. Kommunen skickar in en första ansökan den 17 juni 2024. En ansökan ska dock ha kommit in till Migrationsverket inom tre år från det att George blev kommunplacerad. I detta fall senast den 15 juni 2024. Kommunen kan därför inte få någon ersättning alls för de insatser som genomförts under de tre åren eller för eventuella framtida kostnader.

Det här ska bifogas

Vid en ansökan om ersättning ska du bifoga

  • beslut på beviljad insats enligt socialtjänstlagen (2001:453)
  • underlag som visar kommunens kostnader för insatsen
  • underlag som visar att behovet av insatsen har funnits sedan innan det första kommunmottagandet.

Underlagen ska gälla för den period ansökan om ersättning avser. Om kommunen inte inkommer med nödvändiga underlag kan det leda till avslag på ansökan.

Utbe­tal­ning av ersätt­ning

Migrationsverket betalar ut ersättningen sista bankdagen i den månad då verket fattade beslut eller månaden efter om beslutet togs sent i månaden.

Om en kommun vill ändra konto för utbetalningar, referenstext eller vill veta vad en utbetalningskod betyder går det läsa på sidan Ändra konto för utbetalning.

Kommu­nens uppgiftsskyl­dighet

Kommunen är skyldig att lämna de uppgifter som krävs för att Migrationsverket ska kunna bedöma kommunens rätt till ersättning. Migrationsverket kan begära in kompletterande underlag vid behov.

Över­klaga beslut

En kommun kan överklaga Migrationsverkets beslut om ersättning till förvaltningsrätten. Överklagandet ska ha kommit in till Migrationsverket senast tre veckor från beslutsdatum. I överklagandet ska det framgå vad kommunen vill ha ändrat. Kom ihåg att ange beslutets diarienummer

Blan­ketter

Ansökan om ersättning för stöd och hjälp i boendet för nyanlända, blankett 4488b Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Länkar till lagar och förord­ningar

Socialtjänstlagen (2001:453) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., se bland annat 4 kap 1 § och 5 kap 5 §

Förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., se 22-23 §§

Sidan senast uppdaterad: